3 VSOL 32/2011-A-11
KSOS 36 INS 12898/2010 3 VSOL 32/2011-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Staré Město 145, PSČ 792 01, IČ: 73037397, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 36 INS 12898/2010-A-5 ze dne 15.12.2010

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník podal dne 2.11.2010 návrh na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém uvedl, že je v úpadku, neboť má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku, současně má závazky delší než 30 dnů po splatnosti a není schopen je plnit, když zastavil platby jejich podstatné části. Dlužník dále uvedl, že má majetek v celkové výši 371.435,84 Kč a závazky v celkové výši 3.301.703,19 Kč. Přílohy insolvenčního návrhu dlužníka neobsahovaly všechny náležitosti, a proto soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 10.11.2010 k jejich doplnění ve lhůtě sedmi dnů a poučil jej o odmítnutí návrhu v případě, že insolvenční návrh dlužník nedoplní. Dlužník byl vyzván, aby předložil soudu řádný seznam majetku, včetně pohledávek, u kterých stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a jejich výši, výslovně se vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, tato řízení (rozhodnutí) označí, předložený seznam majetku podepíše a k podpisu připojí prohlášení, že je úplný a správný. Tato výzva byla dlužníkovi doručena dne 19.11.2010, lhůta k doplnění návrhu dlužníkovi uplynula dnem 26.11.2010, dlužník insolvenční návrh nedoplnil. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že v mezidobí uvedené nedostatky insolvenčního návrhu odstranil, když soudu předložil seznam svého majetku v podobě požadované soudem. Domáhá se proto vyhovění jeho odvolání i insolvenčnímu návrhu.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3 věty třetí IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 1, odst. 2 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník podal u insolvenčního soudu dne 2.11.2010 insolvenční návrh s odůvodněním, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, neboť jejich výše značně převyšuje hodnotu jeho majetku i pohledávek a platbu svých závazků v podstatné části zastavil. Dlužník v návrhu uvedl, že nesplacené závazky má celkem ve výši 3.301.703,19 Kč, má pohledávky v celkové výši 165.494,-Kč a drobný majetek v hodnotě 154.591,84 Kč. K insolvenčnímu návrhu dlužník doložil doklady ze svého účetnictví (knihu závazků, knihu pohledávek, pokladní knihu a peněžní deník) a dále doložil nepodepsaný soupis věřitelů a dlužníků. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 36 INS 12898/2010-A-3 ze dne 10.11.2010 byl dlužník vyzván ve lhůtě sedmi dnů k předložení seznamu majetku, ve kterém označí jednotlivě všechen svůj majetek, včetně pohledávek; u pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a jejich výši, výslovně se vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, u kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, toto řízení (rozhodnutí) označí, předložený seznam majetku podepíše a k podpisu připojí prohlášení, že je úplný a správný. Tato výzva soudu byla dlužníku doručena dne 19.11.2010 a insolvenční soud rozhodl dne 15.12.2010 napadeným rozhodnutím. Dlužník poté reagoval na výzvu soudu podáním ze dne 20.12.2010 (doručeným insolvenčnímu soudu dne 28.12.2010).

Ustanovení § 104 IZ předepisuje, jaké povinné (zákonem předepsané) přílohy mají být připojeny k insolvenčním návrhu dlužníka a jaké mají být obsahové náležitosti těchto listin, neboť tyto listiny jsou významným zdrojem informací ovlivňujícím rychlý a účinný postup insolvenčního soudu při řešení úpadku dlužníka. Požadavek, aby dlužník předložené seznamy podepsal a tímto podpisem stvrdil povinné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti má případně dopad i do trestněprávní oblasti, neboť porušení této povinnosti může mít za následek trestněprávní odpovědnost dlužníka. Ustanovení § 128 odst. 2 IZ potom upravuje postup insolvenčního soudu při absenci zákonem požadovaných příloh.

Z uvedeného vyplývá, že dlužník jako fyzická osoba-podnikatel podal insolvenčnímu soudu insolvenční návrh, ve kterém tvrdí úpadek ve formě předlužení. K návrhu dlužník nepřipojil zákonem požadované přílohy dle ust. § 104 odst. 1 IZ, soud prvního stupně proto správně vyzval dlužníka postupem podle ust. § 128 odst. 2 IZ k doplnění insolvenčního návrhu o zákonem požadovanou přílohu-seznam majetku, včetně pohledávek, ve lhůtě 7 dnů. Výzva soudu k doplnění insolvenčního návrhu o zákonem požadovanou přílohu-seznam majetku, včetně pohledávek, byla dlužníku doručena dne 19.11.2010, dlužník na výzvu soudu ke splnění této povinnosti reagoval až poté, co insolvenční soud rozhodl o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu podle ust. § 128 odst. 2 IZ. Vady insolvenčního návrhu však může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ust. § 128 IZ. K odstranění vad insolvenčního návrhu provedeném až v odvolacím řízení se nepřihlíží (viz obdobně usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008 ze dne 17.3.2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky svazek 1, ročník 2009, pod publikačním číslem R 11/2009).

Ze shora uvedených důvodů je rozhodnutí soudu prvního stupně věcně správné, a proto odvolací soud napadené rozhodnutí potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Nad rámec je nutno uvést, že odmítnutí insolvenčního návrhu, dlužníku nebrání v tom, aby si podal po právní moci tohoto usnesení návrh nový, doložený všemi k tomu předepsanými přílohami podle ust. § 104 IZ, jak rovněž uvedl i soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná dlužníku běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu