3 VSOL 319/2011-A-12
KSOS 22 INS 31/2011 3 VSOL 319/2011-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 866 71 201, bytem i místem podnikání 756 01 Hovězí 132, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o jejím odvolání ze dne 13.4.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.3.2011, č.j. KSOS 22 INS 31/2011-A-6

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.3.2011, č.j. KSOS 22 INS 31/2011 -A-6 se p o t v r z u j e,

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 104 odst. 1, § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužnice Karly anonymizovano s odůvodněním, že dlužnice se návrhem doručeným soudu 3.1.2011 domáhala rozhodnutí o jejím úpadku a povolení oddlužení. Jelikož v rozporu s ust. § 104 odst. 1 IZ k návrhu nepřipojila zákonem vyžadované seznamy majetku, závazků a seznam zaměstnanců, byla usnesením soudu ze dne 13.1.2011 ke splnění této povinnosti vyzvána a současně byla poučena o následních pro případ, že výzvě nebude vyhověno. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 13.1.2011, dlužnici pak bylo doručeno zvlášť dne 28.1.2011. Dlužnice však na výzvu soudu nereagovala. Soud proto postupoval důle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl. V neposlední řadě soud prvního stupně upozornil dlužnici, že rovněž návrh na povolení oddlužení vykazoval vady, které nebyly přes výzvu a náležité poučení soudu odstraněny a bránily by tak v dalším pokračování řízení o tomto návrhu.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání (blanketní), v němž uvedla, že podává odvolání proti shora označenému usnesení soudu prvního stupně a že se tímto odvoláním domáhá jeho zrušení a pokračování v zahájeném insolvenčním řízení.

Usnesením ze dne 20.4.2011 (A-8) byla dlužnice vyzvána k odstranění vad svého odvolání v tom směru, aby konkrétně uvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí, avšak dlužnice, které byla tato výzva doručena dne 2.5.2011, ani do dne rozhodnutí odvolacího na tuto výzvu nereagovala.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Především odvolací soud konstatuje, že napadené usnesení soudu prvního stupně není rozhodnutím ve věci samé, proto pokud dlužnice přes výzvu a poučení soudu vady svého odvolání ve shora naznačeném směru neodstranila, tato vada nebránila odvolacímu soudu napadené usnesení a řízení před soudem právního stupně přezkoumat.

Dle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Náležitosti jednotlivých seznamů jsou uvedeny v odstavcích 2-4 tohoto ustanovení.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávaném případě dlužnice podala insolvenční návrh ke kterému však nepřiložila zákonem požadované seznamy (§ 104 IZ). Proto postupoval soud prvního stupně zcela správně když dlužnici k předložení těchto seznamů vyzval. Tato výzva byla dlužnici řádně doručena (28.1.2011), současně byla poučena o následcích, to je o odmítnutí jejího insolvenčního návrhu, pokud seznamy ve stanovené lhůtě nepředloží. Tato výzva byla v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněna dne 13.1.2011. Jelikož dlužnice na výzvu soudu vůbec reagovala, postupoval soud prvního stupně zcela správně, když insolvenční návrh dlužnice dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Ze shora uvedených důvodu proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne, kdy jí bude usnesení doručeno zvláštním způsobem( § 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 1. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu