3 VSOL 315/2011-A-11
KSBR 44 INS 5737/2011 3 VSOL 315/2011-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka MKIPPER, s.r.o., identifikační číslo: 291 84 347, se sídlem Hodonín, Bratislavská 406/4, PSČ 695 01, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem, se sídlem v Břeclavi, Jana Palacha 121/8, PSČ 690 02, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 12.5.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. dubna 2011, č.j. KSBR 44 INS 5737/2011-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. dubna 2011, č.j. KSBR 44 INS 5737/2011-A-6 se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl s poukazem na ustanovení § 104 a § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) insolvenční návrh dlužníka s odvodněním, že dlužník jej podal podáním doručeným soudu dne 6.4.2011, v němž požadoval rozhodnutí o jeho úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 7.4.2011 (A-4) soud dlužníka vyzval, aby ve stanovené lhůtě návrh doplnil o seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, dále seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Dlužník byl současně poučen, že nebudou-li ve stanovené lhůtě požadované seznamy a listiny předloženy a nebudou-li seznamy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, soud insolvenční návrh odmítne. Na výzvu soudu reagoval dlužník podáním doručeným soudu 21.4.2011, v rámci něhož soudu předložil pouze listiny, které mají dokládat jeho úpadek, a seznam svých zaměstnanců. Nepředložil však řádně zpracované seznamy svých závazků a svého majetku, pouze sdělil, jak již uvedl v insolvenčním návrhu, že z důvodu chybějící účetní dokumentace dlužníka není jednatel dlužníka schopen sestavit správný a úplný seznam závazků a seznam majetku dlužníka, přesto se dlužník domnívá, že osvědčil svůj úpadek a v daném případě by nebylo účelné insolvenční návrh odmítnout, protože dlužník nemá jinou efektivní možnost, kterou by mohl svoji současnou finanční situaci řešit. Jelikož dlužník nesplnil svou povinnost stanovenou insolvenčním zákonem soud prvního stupně proto v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že rozhodnutí je nesprávné, neboť soud nepostupoval v souladu s insolvenčním zákonem a se zásadami na kterých tento zákon spočívá a věc nesprávně posoudil. Dlužník již v návrhu a jeho doplnění ze dne 19.4.2011 uvedl, že nedisponuje účetní dokumentací ani jinými doklady, neboť po odvolání předchozího jednatele dlužníka došlo z důvodů nezávislých na vůli dlužníka i současného jednatele k předání dokumentace. Dlužník není z tohoto důvodu objektivně schopen předložit soudu úplný a správný seznam závazků, jak to předpokládá zákon. Ačkoli nemá účetní dokumentaci, je nepochybné, že je v úpadku a to jak z důvodu insolvence, tak pro předlužení. Již v návrhu z 5.4.2011, ve znění jeho doplnění řádně označil všechny své známé věřitele, včetně konkrétní výše a splatnosti jejich pohledávek. Z údajů od dlužníka tedy vyplývá, že má více věřitelů, závazky po splatnosti déle než 3 měsíce, v celkové výši v řádech statisíců, přičemž tyto závazky není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíce po jejich splatnosti a zastavil platby. Dlužník rovněž reálně nedisponuje žádným majetkem, pohledávkami ani jinými majetkovými hodnotami, které by mohly sloužit k uspokojení věřitelů. Dle výzvy soudu předložil seznam zaměstnanců i listiny dokládající úpadek. Ačkoli dlužník požadované seznamy nepředložil, je přesvědčen, že odmítnutí jeho návrhu nebylo v souladu s insolvenčním zákonem. Insolvenční řízení je totiž v situaci dlužníka jedinou zákonnou možností řešení jeho úpadku v zájmu všech věřitelů a v souladu se zásadami insolvenčího zákona. Přitom není důvod předpokládat, že by se jeho situace mohla v dohledné době změnit tak, aby mohl seznamy předložit. Formální výklad insolvenčního zákona přitom dlužníkovi a jeho jednateli fakticky zcela znemožňuje splnit povinnost dle ust. § 98 IZ a řešit úpadek dlužníka v souladu s insolvenčním zákonem. S ohledem na absenci jakýchkoli hodnot dlužník nemá reálně žádnou možnost uspokojit pohledávky svých věřitelů, které navíc postupem času narůstají o příslušenství a smluvní sankce, včetně nákladů řízení. Z uvedených důvodů proto dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se jeho insolvenční návrh neodmítá.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Dle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Náležitosti jednotlivých seznamů jsou uvedeny v odstavcích 2-4 tohoto ustanovení.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávaném případě dlužník podal insolvenční návrh ke kterému však nepřiložil zákonem požadované seznamy svého majetku a závazků (§ 104 IZ). Proto postupoval soud prvního stupně zcela správně když dlužníka k předložení těchto seznamů vyzval. Tato výzva byla dlužníkovi řádně doručena ( 13.4.2011), současně byl poučen o následcích, to je o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu v případě, že seznamy ve stanovené lhůtě nepředloží. Dlužník sice na výzvu soudu reagoval a aniž požádal ke splnění této povinnosti prodloužení lhůty, uvedl, že nemá k dispozici účetní doklady, z důvodů uvedených již v návrhu. Za dané situace postupoval soud prvního stupně zcela správně, když insolvenční návrh dlužníka dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl.

K argumentaci dlužníka, že nemá k dispozici účetní doklady je třeba uvést, že v případě ať již ztráty či zcizení účetních dokladů bylo povinností statutárního zástupce dlužníka provést, případně nechat provést, rekonstrukci účetnictví a teprve následně podat insolvenční návrh se všemi požadovanými přílohami. Jelikož z podání dlužníka nevyplývá, že by bylo v naznačeném směru postupováno, pak výsledek tohoto řízení jde pouze k jeho tíži. Za dané situace nelze soudu prvního stupně vytýkat ani formální výklad insolvenčního zákona ani to, že by dlužníku (či jeho statutárnímu orgánu) bránil splnit jeho zákonnou povinnost vyplývající z ust. § 98 IZ.

Ze shora uvedených důvodu proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne, kdy jí bude usnesení doručeno zvláštním způsobem( § 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 1. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu