3 VSOL 313/2016-B-80
KSOL 10 INS 470/2013 3 VSOL 313/2016-B-80

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipová-Lázně č. 319, PSČ 790 61, o odvolání věřitele č. 1 Abayo Corporation s.r.o., se sídlem Praha 6-Břevnov, Slavníkova 2357/9, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby: 24132438, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 5.2.2016, č.j. KSOL 10 INS 470/2013-B-63,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 5.2.2016, č.j. KSOL 10 INS 470/2013-B-63 rozhodl podle ustanovení § 130 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel Abayo Corporation s.r.o., jako osoba vstoupivší v souladu s ustanovením § 18 IZ do řízení na místo původního věřitele č. 1 (V.K.Market, s.r.o., identifikační číslo osoby: 25348507), který byl současně insolvenčním navrhovatelem, podáním, došlým soudu dne 2.2.2016, vzal návrh na prohlášení úpadku na majetek dlužníka zpět.

Rozhodnutím ze dne 11.6.2013, č.j. KSOL 10 INS 470/2013-A-17 zjistil soud úpadek dlužníka. Jelikož ke zpětvzetí insolvenčního návrhu došlo až po vydání rozhodnutí o úpadku, rozhodl soud podle ustanovení § 103 odst. 3 IZ.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Odvolatel namítá, že soud prvního stupně zamítl zpětvzetí návrhu věřitele a zamezil podání odvolání, aniž odůvodnil, proč je odvolání nepřípustné. Způsob rozhodnutí nalézacího soudu vnímá jako protiprávní. Nadto poukázal na skutečnost, že soud přijal do řízení řadu přihlášek jiných věřitelů, včetně věřitele zajištěného, které byly podány způsobem nemajícím oporu v zákoně o elektronických komunikacích a o elektronickém podpisu, a všechny tyto přihlášené pohledávky budou věřitelem dlužníka Abayo Corporation s.r.o. napadeny a popřeny .

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud především konstatuje, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, vzhledem k tomu, že odvolání podává insolvenční navrhovatel-nyní věřitel Abayo Corporation s.r.o. (srov. ustanovení § 130 odst. 4, věta za středníkem, IZ), odvolání insolvenčního navrhovatele však neshledává důvodným.

Podle ustanovení § 130 IZ platí, že je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí (odstavec 1). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odstavec 2). Byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné (odstavec 3).

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu insolvenčního navrhovatele-věřitele V.K.Market, s.r.o., identifikační číslo osoby: 25348507, došlému soudu dne 8.1.2013. Podáním, došlým soudu dne 8.2.2013, přistoupil se svým insolvenčním návrhem do řízení dlužník, který současně podal návrh na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. KSOL 10 INS 470/2013-A-17 pak Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Pavlínu Jaškovou a povolil řešení úpadku oddlužením. Rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka nabylo právní moci dne 11.6.2013.

Ze shora citovaného ustanovení § 130 IZ vyplývá, že insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět, a to do doby, dokud nedošlo k rozhodnutí o úpadku. To platí i pro případ, je-li insolvenční návrh vzat zpět poté, co o něm bylo insolvenčním soudem rozhodnuto jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak toto rozhodnutí doposud není v právní moci. Pokud však dojde ke zpětvzetí insolvenčního návrhu až poté, co bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (nebo nabylo-li právní moci jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu podle ustanovení § 142 odst. 1 IZ), insolvenční soud podle ustanovení § 130 odst. 3 IZ rozhodne tak, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

Právě o takový případ se v přezkoumávané věci jedná, neboť ke zpětvzetí insolvenčního návrhu insolvenčním navrhovatelem-věřitelem došlo až poté, co bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (a rozhodnutí nabylo právní moci).

Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud rozhodl, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

Námitky odvolatele, že soud přijal do řízení řadu přihlášek jiných věřitelů, včetně věřitele zajištěného, které byly podány způsobem nemajícím oporu v zákoně o elektronických komunikacích a o elektronickém podpisu, jsou z hlediska závěru o správném postupu soudu prvního stupně podle ustanovení § 130 odst. 3 IZ bez významu, proto se jimi odvolací soud nezabýval.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě--pobočka v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni a odvolateli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení. Olomouc 16. května 2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu