3 VSOL 31/2018-A-83
č. j. KSBR 37 INS 4790/2016 3 VSOL 31/2018-A-83

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČO: 46980318 sídlem Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo zastoupený advokátem JUDr. Jiřím Feichtingerem, Ph. D. sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno

o insolvenčním návrhu věřitele RUSCADOR s.r.o., IČO: 29456908 sídlem Na zákopě 452/1a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 12. 2017 č.j. KSBR 37 INS 4790/2016-A-75,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 12. 2017 č.j. KSBR 37 INS 4790/2016-A-75 se mění tak, že odvolací řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení o odvolání (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v odvolacím řízení (výrok II.). 2. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dne 8. 11. 2017 bylo doručeno odvolání věřitele RUSCADOR s.r.o., kterým odvolatel napadl všechny výroky usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 4790/2016-A-71. Soud prvního stupně citoval ust. § 4 odst. 1, písm. b) a § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o soudních poplatcích ) a uzavřel, že podáním odvolání vznikla odvolateli povinnost zaplatit soudní poplatek. Jelikož soudní poplatek nebyl zaplacen, vyzval soud usnesením ze dne 21. 11. 2017 odvolatele k úhradě soudního poplatku ve výši 2.000 Kč ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo odvolateli doručeno dne 24. 11. 2017, a jelikož ve stanovené lhůtě soudní

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

poplatek zaplacen nebyl, postupoval soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a řízení zastavil. 3. Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž namítal, že v usnesení, kterým byl vyzván k zaplacení soudního poplatku, ho soud řádně nepoučil, když neuvedl, že k pozdnímu zaplacení soudního poplatku se nepřihlíží, což měl učinit tím spíše, pokud ke změně příslušného právního předpisu-jeho účinnosti-došlo dnem 29. 9. 2017. Co se týče poučení o placení kolkovými známkami, toto není jakkoli blíže rozvedeno, a dále nebyl poučen o tom, že může žádat o prominutí placení soudního poplatku. Namítá, že insolvenční soud nezdůvodnil, proč stanovil lhůtu k zaplacení soudního poplatku kratší než 15 dnů. Toto usnesení mu bylo doručeno 24. 11. 2017, soudní poplatek 2.000 Kč byl uhrazen dne 5. 12. 2017, je tedy evidentní, že soudní poplatek byl uhrazen v zákonné patnáctidenní lhůtě k jeho zaplacení, která skončila až dnem 11. 12. 2017. Tvrdí, že pokud soud v rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek stanoví lhůtu kratší, než je lhůta zákonná, musí být tento postup soudem též řádně odůvodněn. Pokud by snad existoval důvod k určení lhůty k zaplacení soudního poplatku kratší, než zákonná patnáctidenní lhůta, bylo by povinností insolvenčního soudu tento důvod uvést a řádně opodstatněnost jeho uplatnění též odůvodnit. Nesouhlasí s názorem dlužníka, který se vyjádřil v tom směru, že jsou dány důvody pro stanovení kratší než patnáctidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku, a to s ohledem na zjevnou neopodstatněnost insolvenčního návrhu a odvolání proti jeho zamítnutí. Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že odvolací řízení se nezastavuje. 4. Dlužník ve svém vyjádření uvedl, že podle aktuálního znění § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb., se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží. Protože odvolací řízení bylo zahájeno až po nabytí účinnosti novely, řídí se odvolací řízení novým zněním zákona a k zaplacení soudního poplatku se proto nepřihlíží. 5. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné. 7. Z obsahu spisu vyplývají následující skutečnosti: -Dne 8. 11. 2017 bylo insolvenčnímu soudu doručeno odvolání věřitele RUSCADOR s.r.o. směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 10. 2017 č.j. KSBR 37 INS 4790/2016-A-71, kterým insolvenční soud zamítl insolvenční návrh věřitele na zjištění úpadku dlužníka. -Usnesením ze dne 21. 11. 2017 č.j. KSBR 37 INS 4790/2016-A-73 uložil insolvenční soud odvolateli RUSCADOR s.r.o., aby ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení zaplatil České republice- Krajskému soudu v Brně na specifikovaný účet nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. V poučení soud uvedl, že podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních, nebyl-li poplatek za

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

řízení splatný podáním odvolání zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví . -Podle vyjádření účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017 (č.l. A-74) nebyl soudní poplatek ve výši 2.000 Kč ke dni 29. 11. 2017 nalezen a avizován. -Podle záznamu o složení ze dne 6. 12. 2017-výpisu z příjmového účtu u příslušného peněžního ústavu ČNB ze dne 5. 12. 2017 vyplynulo, že na účet soudu došla částka 2.000 Kč od RUSCADOR s.r.o. jako splátka soudního poplatku. 8. Podle ust. § 2 odst. 5 zákona o soudních poplatcích, poplatníkem poplatku za řízení před odvolacím soudem je odvolatel a za řízení před dovolacím soudem dovolatel. Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně. 9. Podle ust. § 4 odst. 1, písm. b) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním odvolání. 10. Podle ust. § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až j), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší. 11. Podle ust. § 9 odst. 1 a 3 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. 12. Ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích bylo novelizováno zákonem č. 296/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 30. 9. 2017. Z článku VI. přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb. vyplývá, že na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 13. V dané věci bylo odvolací řízení zahájeno včas podaným odvoláním věřitele dne 8. 11. 2017. Podle odvolacího soudu zahájení odvolacího řízení představuje zahájení nového, samostatného řízení, a proto je třeba při aplikaci zákona o soudních poplatcích postupovat dle zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30. 9. 2017. 14. Z ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 30. 9. 2017 vyplývá, že pokud nebyl zaplacen soudní poplatek splatný podáním odvolání, vyzve soud poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů s tím, že výjimečně může soud určit lhůtu kratší, přičemž po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví a k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. 15. V přezkoumávané věci podáním odvolání vznikla věřiteli povinnost zaplatit soudní poplatek z odvolání. Jelikož odvolatel tuto svou povinnost nesplnil při podání odvolání, postupoval soud prvního stupně správně, jestliže vyzval věřitele k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000 Kč, postupoval však nesprávně, jestliže věřiteli určil lhůtu k zaplacení soudního poplatku pouze jako třídenní lhůtu, resp. pokud určil třídenní lhůtu, pak nezdůvodnil, z jakého důvodu přikročil ke stanovení lhůty kratší, než je zákonná lhůta 15 dnů, a rovněž tak ve výzvě k zaplacení soudního

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

poplatku nepoučil poplatníka o tom, že k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. 16. Odvolatel soudní poplatek ve lhůtě tří dnů, která mu byla určena soudem prvního stupně ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, nezaplatil. Jak vyplývá ze záznamu o složení ze dne 6. 12. 2017, soudní poplatek zaplatil dne 5. 12. 2017 (mimochodem ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení soudního poplatku), kdy částka 2.000 Kč byla připsána na účet Krajského soudu v Brně. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně lhůtu k zaplacení soudního poplatku tří dnů nijak nezdůvodnil a odvolatel nebyl o tom, že k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží, poučen, nelze rozhodnout o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, neboť odvolateli se ze strany soudu nedostalo řádného poučení. 17. Nad rámec odvolací soud uvádí, že i kdyby se v dané věci aplikovala úprava ust. § 9 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném do 29. 9. 2017, ani v tomto případě by usnesení o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku obstát nemohlo, neboť odvolatel sice soudní poplatek ve lhůtě tří dnů nezaplatil, ale tento soudní poplatek zaplatil dodatečně ve lhůtě pro podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, což by bylo důvodem pro to, aby usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku bylo zrušeno (srov. ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017). 18. Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že odvolací řízení se nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 21. února 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.