3 VSOL 302/2011-P2-B
KSBR 44 INS 15484/2010 3 VSOL 302/2011-P2-B-29

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Stanislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Julia Fučíka 67/19, Břeclav-Poštorná, o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele KEŠOVKA, a.s., Matzenauerova 2220/2, Brno, IČ: 28279182, o odvolání věřitele ze dne 3.5.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 15484/2010-P2-B-16 ze dne 27.4.2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 15484/2010-P2-B-16 ze dne 27.4.2011 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 2 věřitele KEŠOVKA, a.s., Matzenauerova 2220/2, Brno, IČ: 28279182 ve výši 145.229,-Kč se neodmítá.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl přihlášku pohledávky č. 2 věřitele KEŠOVKA, a.s. a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že 4.2.2011 byla doručena insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky označeného věřitele a dne 2.3.2011 byla věřiteli doručena výzva správce ze dne 21.2.2011 ve smyslu ust. § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ ) s poučením, jak má být přihláška doplněna, a to doložením plné moci nebo -29 pověřením k zastupování věřitele pro Ing. Petra Říhu, který přihlášku pohledávky podepsal. Výzva obsahovala výslovné poučení o tom, že nebude-li přihláška řádně doplněna, bude předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. K doplnění přihlášky byla věřiteli stanovena lhůta 15 dnů. Dne 4.3.2011 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání věřitele, které obsahovalo kompletně vyplněný formulář přihlášky pohledávky podepsaný předsedou představenstva věřitele Stanislavem Holým. Insolvenční soud dále uvedl, že podáním z 9.3.2011 předložil insolvenční správce tuto přihlášku pohledávky soudu k rozhodnutí o tom, že se k této přihlášce nepřihlíží dle ust. § 188 odst. 2 IZ z toho důvodu, že přihláška pohledávky nebyla ve stanovené lhůtě dle pokynu správce řádně doplněna. Insolvenční soud s poukazem na ust. § 185 a § 188 odst. 2 IZ dovodil, že přihláška pohledávky nebyla řádně doplněna, neboť podání ze 4.3.2011 je novou přihláškou pohledávky podanou po lhůtě k podávání přihlášek pohledávek stanovené v usnesení o úpadku, a proto přihlášku pohledávky odmítl a rozhodl o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání, v němž uvedl, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Poukázal na to, že na výzvu insolvenčního správce reagoval ve stanovené lhůtě tím, že 4.3.2011 zaslal prostřednictvím datové schránky soudu doplnění přihlášky pohledávky č. 2, jehož přílohou bylo opravené vyhotovení podané přihlášky. Je tedy zřejmé, že ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem řádně přihlášku doplnil. Uvedl, že v původním vyhotovení přihlášky došlo při zpracování k chybě v psaní v uvedení osoby za věřitele jednající, když namísto předsedy představenstva byla uvedena osoba dříve zplnomocněná, avšak v době podání přihlášky již nejednající za věřitele. Odvolatel dále poukázal na ust. § 192 odst. 2 IZ a na ust. § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění s tím, že je zřejmé, že přihláška pohledávky stejně jako její doplnění včetně opravené přihlášky, vše podané věřitelem prostřednictvím datové schránky věřitele, naplňuje veškeré požadavky na jejich podání. Odvolatel poukázal i na ust. § 33 občanského zákoníku a uvedl, že podáním doplnění a opraveného vyhotovení přihlášky pohledávky došlo ze strany věřitele ke schválení jednání bez plné moci, a to dodatečně bez zbytečného odkladu. Navrhl, aby pokud na základě tohoto odvolání sám Krajský soud v Brně napadené usnesení nezruší, učinil tak odvolací soud a postoupil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci -29 nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Především je nutno uvést, že dle ust. § 2, písm. h) IZ je přihláška pohledávky procesním úkonem, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení. Ve vztahu k posouzení tohoto procesního úkonu se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu, pokud jinak nestanoví insolvenční zákon nebo pokud takový postup není v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení (§ 7 odst. 1 insolvenčního zákona).

Insolvenční zákon stanoví v ust. § 173 odst. 4, že přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu, přičemž podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Vzhledem k povaze přihlášky pohledávky upravuje insolvenční zákon v ust. § 184 až 185 postup soudu v případech, kdy věřitel vezme přihlášku zpět, nebo kdy nastala zákonem předvídaná skutečnost, na jejímž základě se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Protože insolvenční zákon nemá speciální úpravu týkající se odstranění vad přihlášky pohledávky spočívající v nedoložení plné moci či pověření osoby, která za věřitele přihlášku pohledávky podala, je namístě v takovém případě ve smyslu citovaného ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona aplikovat příslušná ustanovení občanského soudního řádu. Nedoložení plné moci zástupcem účastníka je podle občanského soudního řádu (§ 28, § 104 odst. 2 o.s.ř.) odstranitelným nedostatkem podmínky řízení, k jehož odstranění učiní soud vhodná opatření. Vhodným opatřením v takovém případě je výzva adresovaná označenému zmocněnci účastníka, popřípadě účastníku samotnému, k tomu, aby ve stanovené lhůtě předložil písemnou plnou moc. Pokud přes výzvu soudu tento nedostatek odstraněn není, pak soud řízení podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaví.

Z insolvenčního spisu dlužnice vyplývá, že usnesením ze dne 24.1.2011 insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice a současně mimo jiné tímto usnesením vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné přihlášky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno v insolvenčním rejstříku 24.1.2011 v 10.20 hod. Dne 4.2.2011 věřitel KEŠOVKA, a.s., IČ: 28279182 doručil insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři přihlášku své pohledávky ve výši jistiny 38.050,-Kč a příslušenství 107.179,-Kč z titulu označené smlouvy o úvěru s tím, že se jedná o nepodmíněnou peněžitou pohledávku splatnou 29.8.2009, a to pohledávku nezajištěnou v celkové výši 145.229,-Kč, k přihlášce přiložil i listiny, jichž se v přihlášce dovolával, a listinu podepsal Ing. Petr Říha. Z výpisu z obchodního rejstříku tohoto věřitele, který věřitel rovněž přiložil k přihlášce pohledávky, -29 nevyplývá, že by osoba, která přihlášku pohledávky podepsala, byla členem statutárního orgánu věřitele a k přihlášce pohledávky nebylo přiloženo ani žádné pověření či plná moc, která by tuto osobu zmocňovala k podání přihlášky pohledávky za věřitele. Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že 9.3.2011 předložila insolvenční správkyně insolvenčního soudu přihlášku pohledávky věřitele k rozhodnutí dle § 185 insolvenčního zákona. Správkyně uvedla, že věřitele vyzvala k doplnění plné moci nebo pověření prokazujícího oprávnění Ing. Petra Říhy k zastoupení věřitele, tedy k podání přihlášky pohledávky, dlužník však reagoval tím, že zaslal 4.3.2011 formulář přihlášky opětovně s tím, že podpis na přihlášce připojil Stanislav Holý, předseda představenstva věřitele. Správkyně uvedla, že dle jejího názoru nedošlo ke zhojení vady přihlášky pohledávky, kterou za věřitele podala osoba, která k tomuto úkonu nebyla zmocněna, přihláška pohledávky podepsaná již osobou oprávněnou jednat za společnost byla soudu doručena až po lhůtě (23.2.2011) pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Protože z tohoto důvodu není možné k přihlášce pohledávky přihlédnout, předkládá ji insolvenční správce soudu k rozhodnutí podle § 185 insolvenčního zákona. Z výzvy, kterou zaslala správkyně věřiteli, která je datována 21.2.2011 a kterou převzal věřitel 2.3.2011, vyplývá, že správkyně vyzývala věřitele k doplnění přihlášky pohledávky o doložení plné moci nebo pověření k zastupování věřitele v insolvenčním řízení, a to ve lhůtě 15 dnů s tím, že pokud nebude přihláška řádně doplněna, předloží správce insolvenčnímu soudu věc k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce nepřihlíží. Dle obsahu spisu věřitel reagoval na výzvu insolvenční správkyně podáním, které doručil insolvenčnímu soudu 4.3.2011, které označil jako doplnění přihlášky pohledávky. Uvedl, že reaguje na výzvu správkyně z 21.2.2011 doručenou mu 2.3.2011, s tím, že zasílá opravenou přihlášku pohledávky, a uvedl, že přílohy přihlášky již tvoří součást insolvenčního spisu. Připojil nově vyplněný formulář přihlášky pohledávky, který je zcela identický s původní přihláškou pohledávky, pouze je podepsán za věřitele Stanislavem Holým, který dle výpisu z insolvenčního rejstříku věřitele je předsedou představenstva věřitele.

S ohledem na tento zjištěný obsah insolvenčního spisu ve vztahu k přihlášce pohledávky odvolatele a na zákonnou úpravu přihlášek pohledávek jako procesních úkonů v insolvenčním zákoně, včetně možnosti přiměřeného použití občanského soudního řádu na odstraňování vad tohoto procesního úkonu, spočívajících v nedoložení průkazu plné moci zástupce přihlašovaného věřitele, který za něho podává přihlášku pohledávky, dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Především je nutno uvést, že nelze souhlasit se závěrem insolvenční správkyně uvedeným v jejím podání adresovaném insolvenčnímu soudu z 9.3.2011, že totiž věřitel vadu přihlášky pohledávky neodstranil. Z obsahu podání ze dne 4.3.2011, kterým reagoval věřitel na výzvu insolvenční správkyně, jednoznačně vyplývá, že doplňuje již učiněnou přihlášku pohledávky, že odkazuje na přílohy původní přihlášky pohledávky, a že tedy jedinou opravou, kterou učinil, je to, že přihlášku pohledávky podepsal předseda jeho představenstva, tedy osoba -29 oprávněná za věřitele jako akciovou společnost jednat (§ 21 odst. 1, písm. a/ o.s.ř., § 7 odst. 1 IZ).

Odvolací soud přisvědčuje odvolateli v tom, že jeho podání je nutno považovat za dodatečné schválení úkonu učiněného osobou jednající bez plné moci ve smyslu § 33 občanského zákoníku. Sám odvolatel v odvolání uvedl, že osoba, která původní přihlášku pohledávky podepsala, již zmocněna k takovému úkonu za věřitele nebyla. Schválením původního procesního úkonu přihlášky pohledávky, kterou za věřitele učinila osoba jednající bez plné moci, došlo k odstranění nedostatku plné moci, a proto dle názoru odvolacího soudu nelze doplnění přihlášky pohledávky považovat za novou přihlášku učiněnou po přihlašovací lhůtě, jak to učinila insolvenční správkyně. Insolvenční soud proto nepostupoval správně, pokud pouze na základě podání insolvenční správkyně, která měla doplnění přihlášky pohledávky za novou přihlášku učiněnou po lhůtě, odmítl přihlášku pohledávky. K tomu je nutno zdůraznit, že insolvenční soud není názorem insolvenčního správce vázán, ale jeho odmítnutí přihlášky musí být založeno na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti, zda ji řádně poučil, jak postupovat, a zda svým úkonem věřitel skutečně přihlášku řádně a včas nedoplnil.

Protože tedy věřitel ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem odstranil nedostatek podmínky řízení tím, že vyjádřil souhlas s úkonem osoby, která za něj jednala bez plné moci (§ 33 občanského zákoníku), byla tím zhojena vada přihlášky pohledávky a přihláška učiněná 4.2.2011 je přihláškou včasnou, jejíž vady již byly odstraněny. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 220 odst. 1, písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se věřitelova přihláška pohledávky neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu