3 VSOL 302/2010-P118-14
KSBR 32 INS 3466/2009 3 VSOL 302/2010-P118-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Pozemní stavitelství Hodonín, spol. s r.o., se sídlem Hodonín, Rodinova 2, PSČ 695 01, IČ: 155 29 908, o přihlášce pohledávky č. 118 věřitele VIMAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Tomanova 2299/12, PSČ 169 00, IČ: 457 91 384, zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Habětínem, advokátem se sídlem Praha 6-Suchdol, Výhledské nám. 1016, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 3466/2009-P118-4 ze dne 25.5.2010

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně odmítl přihlášku pohledávky věřitele VIMAT s.r.o. ve výši 51.612,-Kč z titulu náhrady nákladů právního zastoupení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární Komoře ČR (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu pohledávky dle výroku I. končí (výrok II.).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením, které bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 4.3.2010, zjistil úpadek dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a poučil je, že k později přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitel přihlásil podáním ze dne 22.3.2010 pohledávku ve výši 250.470,50 Kč. Podáním ze dne 10.5.2010 předaným k poštovní přepravě dne 10.5.2010 a doručeným soudu dne 11.5.2010 doplnil věřitel přihlášku tak, že uplatnil novou pohledávku ve výši 51.612,-Kč z nového právního důvodu, a to náhrady nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku pro přihlášení pohledávek uplynula dne 6.4.2010. Věřitel přihlásil včas pohledávku ve výši 250.470,50 Kč. Doplněním přihlášky však nedošlo ke změně přihlášené pohledávky dle ust. § 192 odst. 2 IZ, ale k uplatnění zcela nové pohledávky z dalšího právního důvodu beze změny v právním důvodu, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky. Toto doplnění věřitel podal k poštovní přepravě až po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, proto insolvenční soud přihlášku v rozsahu učiněného doplnění pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl v něm, že přílohou v podání ze dne 10.5.2010 byl rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 12.4.2010, Rps 657/09, který nebyl v době přihlášení vlastní pohledávky ještě vydán, ale nárok na náhradu nákladů řízení vznikl ještě před prohlášením konkursu. Tvrdil, že vyúčtování nákladů ponechal na dobu po doručení rozhodčího nálezu, který nabyl právní moci dne 25.5.2010. Poukázal na to, že příslušenstvím pohledávky jsou dle § 121 odst. 3 občanského zákoníku též náklady spojené s jejím uplatněním, proto doúčtování náhrady nákladů právního zastoupení nemůže být přihlášení nové pohledávky, ale doúčtování příslušenství. Tvrdil, že pokud tak učinil do prvního přezkumného jednání, není důvod odmítnout navýšení pohledávky. Proto navrhl, aby odvolací soud změnil napadené usnesení insolvenčního soudu tak, že rozhodne, že dodatečně přihlášená částka ve výši 51.612,-Kč byla přihlášena včas.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSBR 32 INS 3466/2009-A-145 ze dne 4.3.2010 Krajský soud v Brně mimo jiné rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů, poučil je o způsobu podávání přihlášek a o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.3.2010. Věřitel přihláškou pohledávky ze dne 22.3.2010, která byla téhož dne předána k poštovní přepravě a insolvenčnímu soudu byla doručena dne 23.3.2010 přihlásil celkem tři pohledávky: dlužnou částku za dodávku stavebního materiálu ve výši 191.144,-Kč, smluvní pokutu dle rámcové smlouvy o koupi zboží ve výši 37.276,50 Kč a uhrazený poplatek u rozhodčího soudu ve výši 6.450,-Kč. Podáním ze dne 10.5.2010, které bylo téhož dne předáno k poštovní přepravě a insolvenčnímu soudu doručeno dne 11.5.2010 věřitel dodatečně přihlásil pohledávku ve výši 51.612,-Kč z titulu náhrady nákladů právního zastoupení před rozhodčím soudem.

Z uvedeného vyplývá, že lhůta k podávání přihlášek pohledávek uplynula dne 5.4.2010 (30. den lhůty připadl na sobotu 3.4.2010, lhůta proto dle § 57 odst. 2 věty druhé o.s.ř. skončila nejblíže následující pracovní den). Vzhledem k tomu, že lhůta k přihlášení pohledávek je lhůtou procesněprávní, přihláška je včasná, byla-li nejpozději poslední den lhůty podána u soudu nebo odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Přihláška pohledávky ze dne 22.3.2010 byla podána ve lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku. Oproti tomu přihláška pohledávky ze dne 10.5.2010 byla podána až po uplynutí této lhůty. Odvolatel tvrdí, že se nejedná o novou přihlášku pohledávky, ale pouze o doplnění včas podané přihlášky spočívající v doúčtování příslušenství pohledávky.

Nutno přisvědčit odvolateli, že náklady vymáhání pohledávky jsou dle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku skutečně příslušenstvím pohledávky. Příslušenství pohledávky jsou sice nároky, které s existencí hlavní pohledávky souvisí a zásadně sdílejí její osud, ovšem jde o samostatné pohledávky, které jsou vymezeny vlastním důvodem vzniku a lze je též samostatně soudně uplatnit. Je-li vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení, musí věřitel přihláškou výslovně uplatnit též příslušenství pohledávky včetně nákladů řízení. Věřitel v přihlášce ze dne 22.3.2010 uplatnil z příslušenství pouze zaplacený poplatek za rozhodčí řízení. Náhradu za právní zastoupení uplatnil až v přihlášce ze dne 10.5.2010, tedy po lhůtě k přihlášení pohledávek. Náležitosti přihlášky, kterou je nutné ve smyslu § 176 IZ podat na předepsaném formuláři, jsou vymezeny v § 21 odst. 1 písm. j) bodu 2 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení tak, že v údaji o výši pohledávky je nutné odlišit jistinu pohledávky od jejího příslušenství a u příslušenství pohledávky je nutné rozlišit jeho jednotlivé druhy. Dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky není změnou důvodu, výše nebo pořadí pohledávky ve smyslu § 192 odst. 2 věty prvé IZ, kterou lze provést až do přezkoumání přihlášené pohledávky, ale jde o přihlášku zcela nové pohledávky, jež je dle § 173 odst. 1 IZ včasná, jen je-li podána ve lhůtě k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že věřitel ve lhůtě stanovené k přihlášení pohledávek přihlásil pouze jistinu a zaplacený poplatek za rozhodčí řízení. Nárok na úhradu nákladů právního zastoupení před rozhodčím soudem uplatnil až po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Proto soud prvního stupně zcela správně rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky pro opožděnost a správně rozhodl o ukončení účasti věřitele v řízení v rozsahu, ve kterém byla jeho pohledávka odmítnuta.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. srpna 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu