3 VSOL 3/2012-B-42
KSBR 38 INS 1744/2010 3 VSOL 3/2012-B-42

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka ROYS spol. s r.o., se sídlem Hostěradice, Míšovice 364, PSČ 671 71, IČ: 60737671, o změně insolvenční správkyně, o odvolání zproštěné insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.11.2011, č.j. KSBR 38 INS 1744/2010-B-24,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že Ing. Eva Procházková, nar. 28.6.1961, s místem výkonu činnosti Znojmo, nám. Svobody 1548/5, PSČ 669 02, se n e z p r o š ť u j e funkce insolvenční správkyně dlužníka ROYS spol. s r.o.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zprostil funkce insolvenční správkyni Ing. Evu Procházkovou, nar. 28.6.1961, s místem výkonu činnosti nám. Svobody 1548/5, PSČ 669 02, Znojmo (výrok I.), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ivanu Rychnovskou, nar. 5.6.1978, advokátku, se sídlem Palackého třída 2203/186, PSČ 612 00 Brno (výrok II.) a uložil Ing. Evě Procházkové, aby bez zbytečného odkladu řádně informovala novou insolvenční správkyni o své dosavadní činnosti a předala ji všechny doklady související s výkonem její funkce (výrok III.).

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 4.3.2011, č.j. KSBR 38 INS 1744/2010-A-23, insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a insolvenční správkyní ustanovil Ing. Evu Procházkovou. Na přezkumném jednání dne 5.5.2011 soud zjistil, že správkyně nevyzvala dlužníka, aby se vyjádřil k přihlášeným pohledávkám dle ustanovení § 188 odst. 1 insolvenčního zákona a zavinila tím, že přihlášky pohledávek věřitelů č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 25, 27 a 29 nebyly přezkoumány, neboť dlužník v průběhu přezkumného jednání vznesl vůči některým přihlášeným pohledávkám, které správkyně předběžně uznala, zásadní výhrady. Soud prvního stupně dále uvedl, že uložil správkyni, aby přihlášky těchto dlužníkem popřených pohledávek znovu přezkoumala, a to po případné výzvě k jejich doplnění. Soud prvního stupně vytýkal správkyni, že seznam přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání předložila až na výzvu soudu a dále i to, že k pohledávkám přihlášeným věřiteli č. 4, 5, 7 a 9 na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 20.10.2011 uvedla, že je popírá co do pravosti, aniž objasnila důvody svého postupu. Soud prvního stupně dále konstatoval, že u pohledávek přihlášených věřitelem č. 25 Ing. Janem Horgošem správkyně uznala jako podmíněné dílčí pohledávky č. 2 a č. 3 z titulu údajného ručitelského závazku, který ovšem nebyl v přihlášce pohledávek nijak doložen. Soud prvního stupně dále uvedl, že v průběhu přezkumného jednání se ukázalo, že správkyně nezná právní úpravu týkající se přihlášky podmíněné pohledávky. S odkazem na ustanovení § 32 odst. 1 insolvenčního zákona soud prvního stupně uzavřel, že správkyně nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí, v důsledku čehož nemohly být některé přihlášky pohledávek přezkoumány ani na zvláštním přezkumném jednání a proto insolvenční správkyni zprostil funkce a ustanovil s odkazem na ustanovení § 32 odst. 2 a § 31 odst. 3 insolvenčního zákona novou insolvenční správkyni. Zproštěné insolvenční správkyni soud prvního stupně uložil povinnosti s odkazem na ustanovení § 31 odst. 4 insolvenčního zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podala včasné odvolání zproštěná insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková, směřující dle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) toliko proti výroku I., jímž byla zproštěna funkce. Odvolatelka uvedla, že rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné, neboť jí nebylo řádně doručeno a dále namítala, že soud prvního stupně dle ustanovení § 32 odst. 1 poslední věta insolvenčního zákona neprovedl její slyšení. Odvolatelka dále namítala, že v protokole o zvláštním přezkumném jednání nejsou uvedena její vysvětlení a že při přezkumném jednání nebyla dotazována soudkyní na námitky proti protokolaci. Odvolatelka poukázala na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.8.2001, sp. zn. 1 Ko 258/2001 a uvedla, že důvodem k tomu, aby byl správce zproštěn funkce, není sama o sobě skutečnost, že při přezkumném jednání uznal pohledávku věřitele, ačkoliv ji podle názoru soudu měl popřít. Odvolatelka argumentovala tím, že insolvenční zákon vymezuje přezkumné jednání pouze tak, že se na něm zjišťuje stanovisko správce, dlužníka a přítomných věřitelů k jednotlivým přihlášeným pohledávkám z hlediska toho, zda tyto subjekty danou pohledávku uznávají či popírají co do pravosti, výše nebo pořadí a z jakých důvodů a dále vyslovila názor, že insolvenční soud pouze protokoluje stanoviska subjektů insolvenčního řízení včetně obsahu přednesů s tím, že jeho názory či zásahy do přezkumu jsou právně bezvýznamné. Odvolatelka dále namítala, že z insolvenčního zákona ani z prováděcích předpisů nevyplývá pravomoc soudce k provádění dokazování ke stanoviskům předneseným subjekty insolvenčního řízení, ani pravomoc soudce jakkoliv zasahovat do jejich stanovisek. Odvolatelka dále uvedla, že po doručení usnesení o úpadku dlužníka se dne 7.3.2011 její zmocněnec dostavil do sídla dlužníka, kontaktoval jednatele a mimo jiné jej vyzval, aby předložil seznam majetku, pohledávek a závazků a aby po uplynutí 30 denní lhůty pro podání přihlášek se před přezkumným jednáním vyjádřil k přihláškám pohledávek, což však jednatel do data přezkumného jednání dne 5.5.2011 nesplnil. Odvolatelka konstatovala, že z těchto důvodů při přezkumném jednání dne 5.5.2011 inkriminované přihlášky na základě dokladů přiložených věřiteli k přihláškám uznala co do pravosti, výše i pořadí. Odvolatelka dále uvedla, že na přezkumné jednání dne 5.5.2011 se dostavil jednatel dlužníka, k němuž měla soudkyně přátelský vztah a ačkoliv odvolatelka přednesla své stanovisko k přihlášeným pohledávkám tak, že tyto uznává co do pravosti, pořadí i výše (u přihlášky pohledávky č. 25 uznávala pouze pohledávky č. 2 a č. 3 jako podmíněné), soudkyně nezaprotokolovala přezkoumání inkriminovaných přihlášek a pouze konstatovala, že budou přezkoumávány přihlášky pohledávek věřitelů č. 1 až 11 a č. 13 až 29 s tím, že přihlášené pohledávky věřitelů č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 25, 29 budou přezkoumány až na zvláštním přezkumném jednání z důvodu nutnosti jejich doplnění na základě výzvy správkyně, to vše po té, co jednatel dlužníka přihlášky pohledávek č. 1, 2, 4, 5, 7, 9 a 29 popřel co do pravosti s tím, že jsou o nich vedeny neskončené soudní spory. Odvolatelka dále uvedla, že usnesením ze dne 4.8.2011 byla soudem prvního stupně vyzvána k předložení přezkumných listů k přihláškám pohledávek, které měly být přezkoumány na zvláštním přezkumném jednání dne 20.10.2011 do 20.8.2011, tedy s dvouměsíčním předstihem, ačkoliv v té době studovala rozsáhlou spisovou agendu předanou jí dlužníkem a jeho advokátem. Odvolatelka dále namítala, že soudní spisy týkající se inkriminovaných přihlášek jí jednatel dlužníka předal až začátkem srpna 2011. Odvolatelka konstatovala, že z dokladů předaných jí dlužníkem zjistila, že o přihlášených pohledávkách č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 29 se vedou soudní spory několik let přerušené úpadkem dlužníka, a proto změnila své stanovisko tak, že tyto pohledávky popře a ponechá na přihlášených věřitelích, zda zahájí incidenční spory či nikoliv. Na zvláštním přezkumném jednání dne 20.10.2011 tedy odvolatelka inkriminované přihlášky na základě dokladů předložených jí dlužníkem a v souladu s jeho vyjádřením popřela co do pravosti, soudkyně však po přednesení stanoviska přihlášeného věřitele č. 4 rozhodla, že se přihláška č. 4 při zvláštním přezkumném jednání nepřezkoumává. Odvolatelka dále uvedla, že chování soudkyně jí vyvedlo z konceptu, tak, že již nebyla schopna adekvátně reagovat na pokračující dokazování ohledně následujících přihlášek a číst kvalifikovaná stanoviska advokáta dlužníka z příslušného soudního spisu nalézacího soudu. Odvolatelka namítala, že při přezkumu přihlášky pohledávky č. 5 ji soudkyně mimo zákonný rámec přezkumného jednání a svých pravomocí zkoušela z okolností neplatnosti směnečného závazku, obdobně jako při přezkumu přihlášky pohledávky č. 7. Odvolatelka konstatovala, že u přihlášky pohledávky č. 9 již na přezkoumání přihlášky a na dokazování rezignovala. Odvolatelka dále uvedla, že pohledávky č. 2 a č. 3 z přihlášky pohledávky č. 25 byly dostatečně doloženy pro jejich uznání a nebyl důvod je nepřezkoumat. Odvolatelka dále poukazovala na to, že soudkyně nezahrnula do přílohy protokolu přezkumného jednání ze dne 5.5.2011 přezkumný list k přihlášce pohledávky č. 27, ačkoliv tato byla na přezkumném jednání přezkoumána. Odvolatelka vyslovila názor, že její zproštění funkce správkyně je zlovůlí soudkyně a dále poukázala na skutečnost, že soudkyně rozhodla o prohlášení konkursu na majetek dlužníka až koncem března 2011, tedy více jak rok po podání insolvenčního návrhu, tedy až v době, kdy již došlo k promlčení pohledávek dlužníka za firmou PICADOR, spol. s r.o., v částce 2.774.606,-Kč a za Ing. Jánem Serenčkem ve výši 321.655,-Kč.

V předkládací zprávě ze dne 3.1.2012 se k odvolání zproštěné insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové vyjádřila věc vyřizující soudkyně JUDr. Jarmila Bejčková tak, že nemá přátelský vztah k jednateli společnosti dlužníka. Dále uvedla, že insolvenční správkyni Ing. Evu Procházkovou má jako správkyni ustanovenu v dalších třech řízeních vedených u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 4025/2009, KSBR 38 INS 5461/2009 a KSBR 38 INS 3170/2011 a poukázala na skutečnost, že Ing. Eva Procházková je jako insolvenční správkyně vedena v 56 insolvenčních řízeních, zatímco druhý insolvenční správce působící v okrese Znojmo Ing. Miroslav Hercík je veden v pouze 51 insolvenčních řízeních. Dále se vyjádřila k věcným námitkám vzneseným zproštěnou insolvenční správkyní v odvolání.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, to je ve výroku I., jímž byla insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková zproštěna výkonu funkce, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání zproštěné insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že řízení v dané právní věci bylo zahájeno návrhem věřitele SVIPP, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 14a, IČ: 45474877, jímž se domáhal zjištění dlužníkova úpadku a jako způsobu jeho řešení prohlášení konkursu. Navrhovatel tvrdil, že mu dlužník dluží z titulu smlouvy o dílo ze dne 23.10.2009, č. 09/039, částku 1.464912,-Kč s příslušenstvím na základě faktury č. 21001050 splatné dne 30.10.2009 a faktury č. 2901066 splatné dne 8.1.2010. Navrhovatel dále tvrdil, že věřitelem dlužníka je společnost TRANSBETON s.r.o., se sídlem Brno, Slovanské nám. 9, IČ: 25597205, Česká správa sociálního zabezpečení a finanční úřad. K výzvě soudu se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil dlužník podáním doručeným soudu prvního stupně dne 25.3.2010, v rámci něhož se také vyjádřil k přihlášené pohledávce Miroslavy Brázdové. Usnesením ze dne 28. června 2010, č. j. KSBR 38 INS 1744/2010-A-11, vyzval soud prvního stupně dlužníka k předložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců, a to ve lhůtě 15 dni od doručení usnesení. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 1.7.2010. Na tuto výzvu dlužník reagoval až podáním doručeným Krajskému soudu v Brně dne 13.1.2011, v němž uvedl, že v důsledku insolvenčního návrhu ukončili pracovní poměr všichni zaměstnanci. V rámci tohoto podání dlužník zaslal přehledy z účetnictví (součty nevyrovnaných položek podle účtů, adresář firem) a dále přehled pravomocně neskončených řízení, ve kterých zastupovala dlužníka advokátní kancelář JUDr. Františka Severina. Seznam závazků, majetku a zaměstnanců dlužník soudu nepředložil. Jednání ve věci proběhlo u soudu prvního stupně dne 20.1.2011, jednání se zúčastnil navrhovatel a dlužník. Dlužník se vyjádřil k pohledávce insolvenčního navrhovatele a k přihlášené pohledávce společnosti TRANSBETON s.r.o., k provedeným listinným důkazům dlužník žádné zásadní výhrady nevznášel.

Usnesením ze dne 4.3.2011, č.j. KSBR 38 INS 1744/2010-A-23, soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka ROYS spol. s r.o. a ustanovil insolvenční správkyní Ing. Evu Procházkovou. Usnesení nabylo právní moci dne 24.3.2011. Pokynem ze dne 4. března 2011 insolvenční soud uložil insolvenční správkyni, aby se bezodkladně po doručení rozhodnutí o úpadku spojila s dlužníkem a zjistila jeho aktuální majetkovou situaci, aby vyzvala třetí osoby k součinnosti ke zjištění údajů o majetku dlužníka a dalších údajů nutných pro výkon správy, aby zjistila, zda dlužník neučinil neplatné nebo neúčinné právní úkony, aby provedla soupis majetkové podstaty, aby vypracovala zprávu o své činnosti a předložila ji soudu nejpozději ve lhůtě pěti dnů přede dnem konání schůze věřitelů určeným v rozhodnutí o úpadku, aby nejpozději po uplynutí 30 denní lhůty k přihlášení pohledávek vyzvedla v soudní kanceláři 38 INS přihlášky pohledávek včetně příloh a přezkoumala je zejména podle přiložených dokladů, aby v případě, že přihlášku pohledávky nelze přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzvala věřitele, aby ji upravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší a současně aby věřitele poučila, jak je nutné opravu nebo doplnění provést, aby vyzvala dlužníka k vyjádření se k přihlášeným pohledávkám, aby sestavila seznam přihlášených pohledávek s náležitostmi dle § 11 vyhl. č. 311/2007 Sb. a aby oznámila soudu, kdy a kde mohou účastníci do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, nahlížet, aby předložila soudu nejpozději ve lhůtě 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání seznam přihlášených pohledávek s uvedenými náležitostmi. Pokyn byl téhož dne zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 26.4.2011 insolvenční správkyně zaslala soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni rozhodování o úpadku, zprávu o činnosti insolvenčního správce a připojila soupis majetkové podstaty dlužníka k datu 4.3.2011 a přehled přihlášených pohledávek věřitelů k datu 4.4.2011. Dále k podání připojila seznam přihlášených pohledávek č. 1 až 11 a č. 13 až 29, ke každé z těchto přihlášených pohledávek řádně vyplnila list přihlášené pohledávky, v němž uvedla, zda pohledávku uznává či nikoliv. Veškeré přihlášené pohledávky byly insolvenční správkyní uznány, vyjma pohledávky č. 25 (u této pohledávky uznala podmíněně částku 893.397,53 Kč z důvodu ručitelského závazku dlužníka, částku 680.163,60 Kč popřela co do výše s tím, že dosud nebyly doloženy doklady nezbytné pro posouzení pravosti, eventuálně výše části této přihlášené pohledávky). V rámci zprávy o své činnosti insolvenční správkyně sdělila, že bezodkladně po svém ustanovení navštívila sídlo dlužníka, kontaktovala jednatele dlužníka, zjistila aktuální hospodářskou situaci dlužníka a domluvila s účetní dlužníka předání účetních dokladů nezbytných pro její další činnost. Dále uvedla, že požádala příslušné subjekty o poskytnutí součinnosti, vypracovala soupis majetkové podstaty dlužníka a konstatovala, že přichází v úvahu využití institutu neplatnosti nebo neúčinnosti právního úkonu ve vztahu k převodu nákladního motorového vozidla do vlastnictví jednatele dlužníka jakožto fyzické osoby. Ve zprávě je dále uvedeno, kde a kdy mohou účastníci nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek.

První přezkumné jednání s první schůzí věřitelů se konalo u soudu prvního stupně dne 5.5.2011 mimo jiné za účasti dlužníka a insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové. V protokole o jednání je konstatováno, že přezkoumávány budou přihlášené pohledávky věřitelů č. 1 až č. 11, č. 13 až č. 29 s tím, že přihlášené pohledávky věřitelů č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 7, č. 9, č. 25, č. 29 budou přezkoumávány až na zvláštním přezkumném jednání z důvodu nutnosti jejich doplnění. Z obsahu protokolu nevyplývá, že by se dlužník k pohledávkám, které měly být přezkoumávány až na zvláštním přezkumném jednání, jakkoliv vyjadřoval. V protokole je konstatováno, že všechny přezkoumávané pohledávky byly zjištěny, tak, jak byly přihlášeny a insolvenční správkyni bylo uloženo, aby výsledek přezkumného jednání zapsala do seznamu přihlášených pohledávek. Poté přezkumné jednání pokračovalo první schůzí věřitelů. Závěrem schůze věřitelů se přítomní věřitelé vyjádřili tak, že nenavrhují odvolání dosavadní správkyně z funkce. V protokole je uvedeno, že námitky k protokolaci nejsou. Ke všem přihlášeným pohledávkám přezkoumaným u jednání dne 5.5.2011 insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková vypracovala upravený seznam přihlášených pohledávek. Absentuje toliko přezkumný list k přihlášce pohledávky č. 27.

Z obsahu spisu se dále podává, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.5.2011, č.j. KSBR 38 INS 1744/2010-B-7, byl na majetek dlužníka ROYS spol. s r.o. prohlášen konkurs, usnesení nabylo právní moci dne 7.6.2011. Usnesením ze dne 26.5.2011, č.j. KSBR 38 INS 1744/2010-B-10, rozhodl soud prvního stupně o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení insolvenční správkyni. Dne 31.7.2011 doručila insolvenční správkyně soudu prvního stupně zprávu o své činnosti, z níž se podává, že správkyně jedná v přerušených řízeních, v nichž je účastníkem dlužník, že pokračuje ve vyhodnocování účetnictví dlužníka a vyhodnocuje odporovatelnost nebo neúčinnost dlužníkových právních úkonů. Ve zprávě insolvenční správkyně konstatovala, že jednatel dlužníka vůči ní nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, pohledávek a závazků a že se nevyjádřil k přihláškám pohledávek, které nebyly přezkoumány u přezkumného jednání dne

5.5.2011. Ze zprávy vyplývá, že jednatel dlužníka k přihlášeným pohledávkám č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 25 na přezkumném jednání dne 5.5.2011 vznesl výhrady. Usnesením ze dne 4.8.2011, č. j. KSBR 38 INS 1744/2010-B-14, soud prvního stupně uložil insolvenční správkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doruční tohoto usnesení sdělila, zda všechny pohledávky, jejichž přihlášky nebyly přezkoumány na přezkumném jednání dne 5.5.2011, uznává, popřípadě, pokud změnila své stanovisko ohledně některých přihlášek, aby ve stejné lhůtě předložila soudu upravené listy seznamu přihlášených pohledávek. Současně soud prvního stupně upozornil insolvenční správkyni na povinnost dle ustanovení § 188 odst. 1 insolvenčního zákona vyzvat dlužníka k vyjádření k přihlášeným pohledávkám. Usnesení bylo insolvenční správkyni doručeno dne 7.8.2011. Na tuto výzvu insolvenční správkyně reagovala zprávou o své činnosti ze dne 22.8.2011, v níž konstatovala, že dlužník se k přihláškám pohledávek, které nebyly přezkoumány u jednání dne 5.5.2011, ani přes opakované písemné urgence nevyjádřil. K této zprávě insolvenční správkyně připojila seznam přihlášených pohledávek č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 29. Správkyně uznala pohledávky přihlášené pod č. 1, 9 a 29. Pohledávku č. 2 a 4 správkyně popřela z důvodu zániku pohledávky započtením, pohledávku č. 5 správkyně popřela z důvodu neplatnosti směnečného závazku a pohledávku č. 7 popřela s tím, že pohledávka nevznikla, neboť cena díla byla uhrazena zálohově.

Usnesením ze dne 31. srpna 2011, č.j. KSBR 38 INS 1744/2010-B-16, soud prvního stupně nařídil zvláštní přezkumné jednání na den 20.10.2011. Dne 4.9.2011 byl soudu prvního stupně doručen insolvenční správkyní přezkumný list přihlášené pohledávky č. 25 (insolvenční správkyně uznala podmíněně částku 893.397,53 Kč z důvodu ručitelského závazku za dlužníka, částku 680.163,60 Kč popřela z důvodu nedoložených dokladů nezbytných pro posouzení pravosti, případně výše). Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10.10.2011 insolvenční správkyně navrhla soudu prvního stupně, aby vzhledem k nedostatečnému plnění povinností jednatelem dlužníka při zjišťování jeho majetku předvolal jednatele dlužníka za účelem výslechu. Zvláštní přezkumné jednání se konalo u soudu prvního stupně dne 20.10.2011, k tomuto jednání se dostavila mimo jiné insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková, dlužník se k jednání nedostavil. Po zahájení jednání soud přistoupil k přezkumu přihlášených pohledávek č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 25, 27 a 29. Přihlášku pohledávky č. 1 správkyně popřela co do pravosti z důvodu nedoložení dodávky materiálu, rovněž přihlášku pohledávky č. 4 správkyně popřela co do pravosti v celém rozsahu z důvodu jejího zániku započtením. Přítomný věřitel č. 4 potvrdil, že mu dlužník vyúčtoval z titulu smluvní pokuty částku 802.272,-Kč, kterou však neuznává. Poté bylo soudem prvního stupně konstatováno, že tato přihláška pohledávky se nepřezkoumává. Rovněž přihlášku pohledávky č. 5 správkyně popřela co do pravosti z důvodu neplatnosti směnečného závazku. Soud prvního stupně konstatoval, že insolvenční správkyně nedokáže uvést, v čem údajná neplatnost směnečného závazku spočívá, a proto bylo soudem prvního stupně rozhodnuto, že ani tato přihláška pohledávky se nepřezkoumává. Insolvenční správkyně popřela co do pravosti rovněž pohledávku přihlášenou pod č. 7 s tím, že pohledávka nevznikla, neboť cena díla byla uhrazena zálohově. Soud prvního stupně konstatoval, že insolvenční správkyně není schopna sdělit, zda a kdy byly zálohy dlužníkem proplaceny a proto rozhodl, že ani tato přihláška pohledávky se nepřezkoumává. Insolvenční správkyně popřela co do pravosti pohledávku přihlášenou pod č. 9 v částce 1.790.184,-Kč z důvodu, že věřiteli nevznikl nárok na zaplacení ceny pro nesplnění smlouvy. Soud prvního stupně konstatoval, že důvod nesplnění smlouvy insolvenční správkyně blíže nespecifikovala a rozhodl, že ani tato přihláška se nepřezkoumává. Ve vztahu k přihlášce pohledávky č. 25 insolvenční správkyně uvedla, že uznává dílčí pohledávky č. 2 a č. 3 v částkách 836.658,80 Kč a 56.738,73 Kč jako podmíněné z titulu ručitelského závazku. Soud prvního stupně konstatoval, že z přihlášky pohledávky věřitele č. 25 ručitelský závazek nevyplývá, poukázal na ustanovení § 183 odst. 3 insolvenčního zákona a konstatoval, že ani tato přihláška pohledávky se při přezkumném jednání nepřezkoumává. Insolvenční správkyně popřela co do pravosti rovněž přihlášenou pohledávku č. 29 s odůvodněním, že věřiteli nevznikl nárok na zaplacení ceny díla. Poté soud prvního stupně informoval přítomné, že znovu nařídí zvláštní přezkumné jednání, jakmile rozhodne o zproštění insolvenční správkyně funkce. Insolvenční správkyni bylo uloženo, aby soudu zaslala v přiměřené lhůtě kopii výzev adresovaných věřitelům, jejichž pohledávky byly popřeny co do pravosti, s dokladem o jejich doručení, popřípadě aby vzala své popření zpět a aby předložila soudu opravené listy seznamu přihlášených pohledávek. V protokole je konstatováno, že nejsou námitky k protokolaci. Poté soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. Dne 5.12.2011 sdělila nově ustanovená insolvenční správkyně Mgr. Ivana Rychnovská, že věřitelé dvou přihlášených pohledávek popřených zproštěnou insolvenční správkyní (věřitel č. 1 a věřitel č. 29) nepodali ve lhůtě u soudu incidenční žalobu.

Podle ustanovení § 32 IZ, insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst. 1). Proti rozhodnutí podle odst. 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odst. 1. Ustanovení § 31 odst. 3 a 4 platí obdobně (odst. 2).

Podle ustanovení § 31 odst. 3 IZ, odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26.

Odvolací soud po přezkoumání spisu dospívá k závěru, že v dané právní věci nejsou dány ve smyslu shora citovaného zákonného ustanovení § 32 odst. 1 IZ důvody pro to, aby insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková byla zproštěna funkce.

Je třeba uvést, že z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková od ustanovení do funkce insolvenční správkyně reagovala na výzvy insolvenčního soudu a plnila povinnosti insolvenční správkyně vyplývající jí ze zákona a uložené jí insolvenčním soudem. Naopak z obsahu spisu nevyplývá, že by zproštěná insolvenční správkyně při výkonu své funkce nepostupovala s odbornou péčí nebo že by porušila důležitou povinnost takovým způsobem, že by bylo třeba ji zprostit funkce insolvenční správkyně.

Zproštěná insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu průběžně podávala podrobné zprávy o své činnosti, reagovala na výzvy insolvenčního soudu, zejména pak na pokyn ze dne 4.3.2011. Na tento pokyn reagovala zprávou o své činnosti ze dne 26.4.2011, z níž vyplývá, že dle pokynu soudu navštívila sídlo dlužníka za účelem zjištění jeho majetkové situace, vyzvala příslušné subjekty k poskytnutí součinnosti, vypracovala soupis majetkové podstaty dlužníka, provedla šetření ohledně možnosti uplatnění neúčinnosti a neplatnosti právních úkonů dlužníka, vyzvedla si v soudní kanceláři přihlášky pohledávek a tyto přezkoumala a na základě tohoto přezkumu sestavila seznam přihlášených pohledávek se stanoviskem k jednotlivým přihlášeným pohledávkám a současně oznámila soudu, kdy a kde mohou účastníci do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na základě nichž byl seznam sestaven, nahlížet. Je pravdou, že ze zprávy nevyplývá, že by zproštěná insolvenční správkyně písemně vyzvala dlužníka k vyjádření k přihlášeným pohledávkám, jak jí ukládá ustanovení § 188 odst. 1 insolvenčního zákona, jedná se však o dílčí pochybení zproštěné insolvenční správkyně, které samo o sobě nemůže založit důvod pro zproštění funkce, obzvlášť za situace, když z obsahu spisu vyplývá, že dlužník se ve věci ještě před zjištěním svého úpadku vyjadřoval, a to i ve vztahu k přihlášeným pohledávkám. Pokud soud prvního stupně vytýkal zproštěné insolvenční správkyni, že v důsledku porušení této povinnosti zmařila první přezkumné jednání dne 5.5.2011 s odůvodněním, že dlužník až u tohoto přezkumného jednání vznesl proti některým přihlášeným pohledávkám zásadní výhrady, pak tato skutečnost se z protokolu o přezkumném jednání nepodává.

Zproštěné insolvenční správkyni nelze vytýkat ani pasivní přístup k jednáním soudu, neboť zproštěná insolvenční správkyně se zúčastnila obou ve věci nařízených přezkumných jednání dne 5.5.2011 a dne 20.10.2011. Pokud soud prvního stupně vytýkal zproštěné insolvenční správkyni, že seznam přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání předložila až na výzvu soudu, pak je třeba uvést, že tyto výtky jsou zcela nedůvodné. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 5.5.2011 nevyplývá, že by insolvenční soud zproštěné insolvenční správkyni uložil lhůtu pro předložení seznamu přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání, přičemž rozhodná je v tomto směru i skutečnost, že insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání nařídil až dne 31.8.2011, tedy poté, co insolvenční správkyně řádně a včas v reakci na výzvu insolvenčního soudu ze dne 4.8.2011 předložila seznam přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání. Termín zvláštního přezkumného jednání pak byl soudem prvního stupně nařízen až na den 20.10.2011.

Je třeba rovněž poukázat na skutečnost, že z obsahu spisu nevyplývá, že by soud prvního stupně měl proti činnosti insolvenční správkyně až do rozhodnutí o jejím zproštění funkce jakékoliv výhrady, naopak, ještě dne 26.5.2011, tedy po přezkumném jednání dne 5.5.2011, vydal zproštěné insolvenční správkyni Ing. Evě Procházkové zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Je nutno zdůraznit, že rozhodnutí o zproštění insolvenční správkyně funkce je nejpřísnější sankcí za její případné porušování povinností, popřípadě za její neodbornou činnost. Tato nejpřísnější sankce by tedy měla následovat až poté, co mírnější pořádková opatření nevedla k nápravě. Skutečnost, že by soud prvního stupně měl k činnosti insolvenční správkyně výhrady již před jejím zproštěním, z obsahu spisu nevyplývá. V tomto směru je třeba vytknout soudu prvního stupně, že za situace, kdy měl výhrady k činnosti zproštěné insolventní správkyně, měl nejprve využít mírnější pořádková opatření k nápravě jejích pochybení (např. uložení pořádkové pokuty), což však neučinil. Je třeba uvést, že insolvenční soud je povinen dohlížet na činnost insolvenční správkyně a pokud má za to, že insolvenční správkyně řádně neplní své povinnosti nebo nepostupuje s odbornou péčí, je povinen vést insolvenční správkyni k nápravě nejprve právě prostřednictvím mírnějších pořádkových opatření, než je okamžité zproštění funkce. Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání ze dne 20.10.2011 nevyplývá, že by zproštěná insolvenční správkyně nepostupovala s odbornou péčí, z obsahu protokolu ani nevyplývá, že by zproštěná insolvenční správkyně neznala úpravu obsaženou v ustanovení § 183 insolvenčního zákona týkající se přihlášky podmíněné pohledávky, jak jí bylo vytýkáno soudem prvního stupně v napadeném rozhodnutí.

Lze rovněž přisvědčit zproštěné insolvenční správkyni v závěru o tom, že stanovisko insolvenčního správce k přihlášeným pohledávkám věřitelů při přezkumném jednání nemůže být samo o sobě důvodem k tomu, aby insolvenční správce byl zproštěn své funkce, a to přesto, že má insolvenční soud jiný názor na to, zda pohledávka měla být popřena či uznána (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.8.2001, sp. zn. 1 Ko 258/2001). Lze rovněž přisvědčit zproštěné insolvenční správkyni v závěru o tom, že právo popírat výši, pořadí či pravost pohledávky má toliko insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé (§ 192 IZ). Z protokolů o přezkumném jednání ze dne 5.5. 2011 i o zvláštním přezkumném jednání ze dne 20.10.2011 vyplývá, že zproštěná insolvenční správkyně se ke všem přezkoumávaným přihlášeným pohledávkám vyjádřila, zda tyto uznává či popírá, v jaké výši a z jakých důvodů (stanovisko správkyně k jednotlivým přihlášeným pohledávkám rovněž vyplývá z přezkumných listů, které insolvenčnímu soudu předložila). Pokud je soudem prvního stupně zproštěné insolvenční správkyni vytýkáno, že nebyla schopna objasnit důvody svého postupu, pak je třeba poukázat na skutečnost, že dlužník s původní insolvenční správkyní řádně nespolupracoval, jak vyplývá ze zpráv o její činnosti ze dnů 31.7.2011 a ze dne 22.8.2011. Skutečnost, že zproštěná insolvenční správkyně měla snahu o řešení této situace, vyplývá i z jejího návrhu ze dne 10.10.2011, kdy žádala insolvenční soud o spolupráci a navrhla předvolání jednatele dlužníka k výslechu za účelem prohlášení o jeho majetku právě s ohledem na nedostatek jeho spolupráce. Je třeba rovněž uvést, že důvodnost přihlášených pohledávek je předmětem přezkumu až v rámci případných incidenčních sporů, v nichž soud rozhoduje ve vztahu k popřeným pohledávkám o jejich důvodnosti na základě provedeného dokazování. Lze uzavřít, že nemůže být důvodem ke zproštění insolvenční správkyně funkce skutečnost, že v případě nedostatečného doložení v řízení uplatněných přihlášených pohledávek a za situace, kdy s ní dlužník řádně nespolupracuje, tyto sporné pohledávky popře. Naopak jedná se o obezřetný postup insolvenční správkyně, neboť přesouvá na přihlášeného věřitele popřené pohledávky povinnost domáhat se určení své popřené pohledávky v incidenčním sporu, což nadto ani věřitelé dvou popřených pohledávek (věřitel č. 1 a věřitel č. 29) neučinili a k těmto pohledávkám se tak nepřihlíží, jak vyplývá ze zprávy nově ustanovené insolvenční správkyně Mgr. Ivany Rychnovské ze dne 5.12.2011.

Procesní námitky zproštěné insolvenční správkyně týkající se chybného doručování, nesprávné protokolace, jakož i námitka, že soud prvního stupně před vydáním napadeného rozhodnutí zproštěnou insolvenční správkyni nevyslechl, jsou z hlediska věcných závěrů odvolacího soudu irelevantní a proto se jimi odvolací soud nezabýval. Pouze k námitkám ohledně protokolace je třeba zdůraznit, že z protokolů o jednáních soudu prvního stupně ze dnů 5.5.2011 a 20.10.2011 nevyplývá, že by byly jakékoliv námitky proti protokolaci vznášeny, naopak, v každém z protokolů je na závěr konstatováno, že námitky k protokolaci nejsou.

Jako nedůvodné vyhodnotil odvolací soud námitky zproštěné insolvenční správkyně směřující vůči osobě věc vyřizující soudkyně JUDr. Jarmily Bejčkové. Insolvenční správce není účastníkem insolvenčního řízení (ustanovení § 14 odst. 1 IZ), a proto insolvenční správce nemůže účinně namítat podjatost soudkyně, neboť námitku podjatosti soudce může vznést pouze účastník řízení ( § 15a o.s.ř.). Z těchto důvodů se tedy odvolací soud námitkami podjatosti soudkyně JUDr. Jarmily Bejčkové nezabýval, neboť byly uplatněny k tomu neoprávněnou osobou.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku I. o zproštění insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové funkce dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se tato insolvenční správkyně funkce nezprošťuje, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho potvrzení (§ 219 o.s.ř.) ani pro jeho zrušení (§ 219a odst. 1, písm. a/ o.s.ř.). S ohledem na změnu výroku I. napadeného usnesení pozbyl účinnosti i závislý výrok II. napadeného usnesení, jímž byla ustanovena ve věci nová insolvenční správkyně Mgr. Ivana Rychnovská. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně zproštění funkce insolvenční správkyně nevázal až na právní moc rozhodnutí, ačkoliv proti výroku o zproštění funkce insolvenční správkyně je odvolání přípustné, bude třeba, aby po právní moci tohoto rozhodnutí nově ustanovená insolvenční správkyně Mgr. Ivana Rychnovská opětovně předala Ing. Evě Procházkové všechny doklady související s výkonem funkce a informovala ji o své dosavadní činnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčním správkyním a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu