3 VSOL 299/2014-A-22
KSBR 29 INS 2765/2014 3 VSOL 299/2014-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hustopeče u Brna, Žižkova 960/1, PSČ 693 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.3.2014, č.j. KSBR 29 INS 2765/2014-A-11,

takto:

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužnici, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na blíže označený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž uvedla, že nesouhlasí s výší uložené povinnosti pro insolvenčního správce jako uložené odměně a jeho hotové výdaje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů zaplatit zálohu ve výši 50.000 Kč určené Krajským soudem Brno. Dále sdělila, že je ochotna zaplatit menší splátku, avšak musí nutně nejprve uhradit doplatky za elektřinu a plyn. Z odvolání bylo možno dovodit, že se odvolatelka domáhá změny napadeného rozhodnutí tak, aby jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené výši nebyla ukládána.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení citovaného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 věty první o.s.ř., pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Z ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že odvolání musí obsahovat i obecné náležitosti podání podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., což znamená, že-mimo jiné-musí být podepsáno a datováno.

V daném případě je podání dlužnice ze dne 17.3.2014 opatřeno podpisem R , což však vzbuzuje pochybnosti o tom, zda odvolání podepsala skutečně Anna anonymizovano , když (kromě toho, že na obálce, v níž bylo odvolání soudu doručováno, se na místě pro označení adresáta nachází otisk razítka Jarmila Vaňková , Petra Bezruče č. 362, P.O. Box 42, Nymburk ) podpis dlužnice (která bydlí na adrese Hustopeče u Brna, Žižkova 960/1) v insolvenčním návrhu a dalších podáních ve spise se od podpisu, jímž je odvolání opatřeno, odlišuje. Soud prvního stupně proto dlužnici usnesením ze dne 13.6.2014 č.j. KSBR 29 INS 2765/2014-A-18 (které bylo dlužnici doručeno dne 17.6.2014) vyzval, ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4, § 43 a § 205 odst. 1 o.s.ř., aby tuto vadu odvolání odstranila a odvolání doplnila o vlastnoruční podpis, a to spolu s poučením o následcích neuposlechnutí této výzvy, spočívajících v odmítnutí odvolání postupem podle § 43 odst. 2 o.s.ř. Dlužnice však ani přes výzvu soudu prvního stupně tuto náležitost svého podání nedoplnila.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Olomouc 26. srpen 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu