3 VSOL 294/2011-B-84
KSOS 34 INS 1308/2009 3 VSOL 294/2011-B-84

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudců JUDr. Michala Halamíčka a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Praha 6, Řepy, Makovského 1177/1, PSČ 163 00, IČ: 42085136, zastoupeného JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou se sídlem Brno, Mezírka 1, PSČ 602 00, o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soud v Ostravě, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-65 ze dne 18.4.2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-65 ze dne 18.4.2011 se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu ve výši 10.000,-Kč s povinností zaplatit ji ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení na účet soudu specifikovaným ve výroku rozhodnutí (výrok I.) a dále insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 30 dnů od písemného doručení tohoto rozhodnutí předložil řádně zpracované přezkumné listy, -84 které byly vyřazeny z druhého přezkumného jednání, dle přiloženého usnesení o uložení povinnosti (výrok II.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 11.3.2011 soud vyzval insolvenčního správce, aby mu předložil zpracovaný přezkumný list k přihlášce č. 121 a podal zprávu o zpeněžování. Při kontrole přezkumných listů dne 29.3.2011 soud zjistil, že přezkumné listy byly zpracovány na formuláři pro zajištěné pohledávky, a proto usnesením ze dne 29.3.2011 vyzval insolvenčního správce k jejich opravě ve lhůtě 5 dnů od doručení s konkrétními pokyny ve vztahu k přihláškám č. 7, 53, 60, 67, 71, 76, 82, 92, 93, 102, 115, 119, 121, 122 a dále záhlaví přezkumných listů. Toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 31.3.2011, soudu byly opravené přezkumné listy doručeny dne 8.4.2011 (po uplynutí lhůty stanovené soudem, která uplynula dne 5.4.2011). Opětovnou kontrolou přezkumných listů dne 18.4.2011 byly zjištěny konkrétní nedostatky k přihláškám č. 71, 82, 92, 93, 102, 116 a 121, a proto byly vyřazeny z druhého přezkumného jednání nařízeného na den 19.4.2011 a soud uložil insolvenčnímu správci opravu přezkumných listů usnesením ze dne 18.4.2011. Z důvodu neplnění povinností uložených insolvenčnímu správci soud proto rozhodl o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci ve výši 10.000,-Kč, neboť insolvenční správce nepostupoval s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení, výslovně do výroku I., podal insolvenční správce odvolání. Namítl, že opravené přezkumné listy zaslal soudu prvního stupně již dne 5.1.2011, avšak tento jej o nedostatcích v přezkumných listech informoval až usnesením ze dne 29.3.2011, které mu bylo doručeno dne 31.3.2011, a že pětidenní lhůta k opravě byla neodůvodněně krátká. Za této situace pokládá uložení pořádkové pokuty za neodůvodněné a nepřiměřeně přísné. Poukázal na to, že formát přezkumných listů požadovaných soudem prvního stupně není stanoven žádným právním předpisem a samotný fakt, že použil formát přezkumných listů pro zajištěné pohledávky i pro pohledávky nezajištěné, není žádným pochybením z hlediska insolvenčního zákona. Zdůraznil, že vrácení přihlášky k opravě z důvodu chyby spočívající v neuvedení data konání přezkumného jednání je neadekvátní, neboť tento údaj nemohl být insolvenčním správcem k okamžiku předložení přezkumných listů znám. Podle jeho názoru soud prvního stupně tak zahltil insolvenčního správce povinnostmi nad rámec insolvenčního zákona, a tím zatížil insolvenčního správce v neadekvátním krátkém časovém limitu odstraněním vad přezkumných listů. Navrhuje proto změnu napadeného rozhodnutí tak, že insolvenčnímu správci se pořádková pokuta neukládá.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. -84

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-A-59 ze dne 22.4.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ladislava Stradějová. Usnesením, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-26 ze dne 22.6.2010 byla insolvenční správkyně JUDr. Ladislava Stradějová odvolána z funkce a insolvenčním správcem byla ustanovena Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl, v.o.s. (pravomocně ke dni 12.7.2011). Novému insolvenčnímu správci byla dosavadní insolvenční správkyní předána agenda (dle její zprávy ze dne 19.7.2010) dne 9.7.2010. Podáním ze dne 4.1.2011 (doručeným soudu téhož dne) insolvenční správce předložil soudu seznam přihlášených pohledávek pro další přezkumné jednání a požádal o jeho nařízení. Přezkumné jednání bylo nařízeno soudem prvního stupně (usnesením, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-59 ze dne 28.2.2011) na den 19.4.2011. Usnesením, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-60 ze dne 11.3.2011 bylo insolvenčnímu správci soudem nařízeno, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení předložil zpracovaný přezkumný list k přihlášce č. 121 a podal zprávu o zpeněžování. Podáním ze dne 22.3.2011 (doručeným soudu téhož dne) insolvenční správce předložil soudu přezkumný list přihlášky č. 121 a zprávu o úkonech řízení a průběhu zpeněžování. Usnesením, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-62 ze dne 29.3.2011 (doručeným insolvenčnímu správci dne 31.3.2011) soud uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení vyřadil přezkumný list přihlášky č. 71, která již byla přezkoumána, opravil přezkumný list k přihlášce č. 76 ve vztahu k jednotlivým pohledávkám (způsobem, který blíže specifikoval), přepracoval přezkumný list k přihlášce č. 82 (způsobem, který blíže specifikoval), použil formulář přezkumného listu pro nezajištěné pohledávky č. 7, 53, 60, 67, 92, 115, 119, 121, 122 a dále č. 93, včetně uvedení správné výše zjištěné a popřené pohledávky, u přihlášky č. 102 vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky a přepracoval přezkumný list dle uplatnění nezajištěné pohledávky, dále do záhlaví všech přezkumných listů uvedl datum konání druhého přezkumného jednání 19.4.2011. Podáním ze dne 8.4.2011 (doručeným soudu téhož dne) insolvenční správce předložil opravné přezkumné listy. Usnesením, č.j. KSOS 34 INS 1308/2009-B-64 ze dne 18.4.2011 (doručeným insolvenčnímu správci téhož dne) soud uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení opravil přezkumný list přihlášky č. 82 ve vztahu k pohledávkám č. 8 a 9 co do zjištěné výše, dále uvedl správné částky zjištěné a popřené (které specifikoval) u přihlášky č. 92, opravil špatné součty (blíže specifikované) u přihlášky č. 93, uvedl výši popření a součet pohledávek č. 46 a č. 50 u přihlášky č. 102, předložil přezkumný list k přihlášce č. 116 a dále přezkumný list k přihlášce č. 121 na správném formuláři pro nezajištěné pohledávky. Současně dne 18.4.2011 vydal napadené rozhodnutí. Podáním ze dne 17.5.2011 (doručeným -84 soudu dne 18.5.2011) insolvenční správce zaslal přezkumné listy k pohledávkám č. 82, 92, 93, 102, 116 a 121.

Ustanovení § 36 IZ výslovně formuluje obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce, zejména požadavek, aby insolvenční správce vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byly uspokojeni v co nejvyšší míře, který koresponduje se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ), jakož i s jeho odpovědností za škodu nebo jinou újmu (§ 37 IZ). Porušením povinností stanovených v ust. § 36 IZ (řádného výkonu své funkce) se insolvenční správce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty dle ust. § 81 IZ a případně i následnému postupu insolvenčního soudu ve smyslu jeho zproštění z funkce dle ust. § 32 IZ. Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, tedy vykonávat svou funkci jako řádný hospodář. Z ust. § 81 odst. 2 IZ vyplývá možnost uložení pořádkové pokuty (procesní sankce) insolvenčnímu správci do částky 200.000,-Kč, a to za nesplnění povinnosti uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné své povinnosti, a odpovídá procesnímu postavení insolvenčního správce a jeho přísnější odpovědnosti, přičemž pořádková pokuta může být insolvenčnímu správci uložena i opakovaně, avšak úhrn takto uložených pokut nesmí převýšit částku 200.000,-Kč.

Insolvenční zákon ani prováděcí vyhláška č. 311/2007 Sb., v platném znění, nestanoví vnější podobu formuláře seznamu přihlášených pohledávek, prováděcí vyhláška v ust. § 11 odst. 1 pouze určuje, které obsahové náležitosti seznam přihlášených pohledávek musí obsahovat. Pro posouzení řádného plnění insolvenčního správce je tedy rozhodující to, zda seznam přihlášených pohledávek obsahuje všechny náležitosti, nikoli to, na jakém formuláři je předkládán. V tomto směru lze odvolateli přisvědčit jeho odvolací námitce. Byť požadavek na předložení seznamu na soudem požadovaném formuláři je z hlediska lepší orientace zcela pochopitelný, nelze však nevyhovění takového požadavku spatřovat porušení povinnosti insolvenčního správce. Odvolací soud však přisvědčuje soudu prvního stupně v tom, že insolvenční správce neplnil řádně svoji funkci, pokud jej soud prvního stupně usneseními ze dne 29.3.2011 a 18.4.2011 musel vyzývat k odstranění vad přezkumných listů k některým přihláškám (specifikovaných ve výzvách soudu), a to ve vztahu k nesprávnému uvedení výše zjištěné a popřené pohledávky, případně součtům pohledávek přihlášených jednou přihláškou a podobným nedostatkům. Insolvenční správce na výzvy soudu k odstranění těchto vad reagoval, v tomto směru svá pochybení tedy ani nijak nezpochybnil. Za této situace odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že je odůvodněn postup dle ust. § 81 odst. 2 IZ k rozhodnutí soudu o uložení pořádkové pokuty, byť nepřisvědčuje soudu prvního stupně ve všech důvodech, pro které takto rozhodl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil a současně shledal uloženou pořádkovou pokutu ve -84 výši 10.000,-Kč přiměřenou shora uvedenému porušení povinností insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. prosince 2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu