3 VSOL 293/2011-B-9
KSBR 30 INS 791/2011 3 VSOL 293/2011-B-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Aloise anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Bíteš, Růžová 147, PSČ 595 01, zahájené na návrh věřitele SMART HYPO s.r.o., identifikační číslo: 277 74 082, se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, o návrhu dlužníka na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 2.5.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. dubna 2011, č.j. 30 INS 791/2011-B-3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. dubna 2011, č.j. 30 INS 791/2011-B-3 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 392, § 393 odst. 1-3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení.

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno věřitelským návrhem dne 19.1.2011. Dne 8.3.2011 byl soudu doručen návrh dlužníka na povolení oddlužení, dne 10.3.2011 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a ustanovil insolvenčního správce. Usnesením z 11.3.2011 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů svůj návrh na povolení oddlužení opravil a doplnil, současně jej poučil, jak má opravu a doplnění provést; toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 14.3.2011, ten na něj však nereagoval. Jelikož dlužník ani přes výzvu a řádné poučení insolvenčního soudu návrh na povolení oddlužení nedoplnil o řádný seznam svého majetku a seznam svých závazků, jež by splňovaly náležitosti vyžadované insolvenčním zákonem, a rovněž nekonkretizoval svá tvrzení o výši předpokládaného plnění, jež při oddlužení obdrží jeho nezajištění věřitelé, a o svých očekávaných příjmech v následujících pěti letech, proto insolvenční soud návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítl, když charakter vad jím podaného návrhu na oddlužení zjevně neumožňuje v řízení pokračovat a posoudit, zda jsou v případě dlužníka splněny podmínky pro povolení oddlužení či nikoliv.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž především namítal, že usnesení s výzvou mu nebylo řádně doručeno, neboť bez předchozího oznámení o uložení zásilky mu bylo podle razítka na obálce pravděpodobně dne 14.3.2011 vhozeno pod vrata . V této době se však na uvedené adrese nezdržoval a zásilku našel až v době kdy na ni nemohl reagovat. Dále poukázal na to, že v návrhu uvedl, že jediný majetek, který mu po rozvodu zůstal, je rodinný domek a věci, které vyjmenoval ve svém návrhu. V případě konkrétních příjmů v následujících pěti letech vycházel z průměrného měsíčního příjmu za rok 2011, který činil asi 16.600,-Kč a představoval mzdu z pracovního poměru. Žádal, aby byl přezkoumán jeho původní návrh, který je ochoten dále doplnit.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Podle ust. § 392 odst. 1 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Podle ust. § 392 odst. 2 IZ v seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje. V písemném souhlasu věřitele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.

Podle ust. § 393 odst. 1 až 4 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti. Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud dlužníku, předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a osobě, která návrh na povolení oddlužení podala; odvolání proti němu může podat jen osoba, která návrh na povolení oddlužení podala.

Ustanovení § 50d odst. 1 o.s.ř. stanoví, že na návrh účastníka rozhodne odesílající soud, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uveden den, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.

V přezkoumávaném případě z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že návrhem doručeným Krajskému soudu v Brně dne 19.1.2011 se věřitel SMART HYPO s.r.o. domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Insolvenční návrh byl dlužníkovi doručen dne 10.2.2011. Téhož dne bylo dlužníku doručeno poučení insolvenčního soudu, že je oprávněn podat ve lhůtě 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele návrh na povolení oddlužení. Dne 8.3.2011 podal dlužník na předepsaném formuláři u insolvenčního soudu návrh na povolení oddlužení, jehož řešení navrhoval plněním splátkového kalendáře. V návrhu zejména uvedl, že jeho očekávané příjmy při průměrném platu 16.500,-měsíčně budou v následujících pěti letech činit asi 990.000,-Kč (bod 8 formuláře) a uvedl, že jeho příjmy činily v roce 2007 167.686,-Kč, v roce 2009 226.142,-Kč a v roce 2010 154.963,-Kč (bod 9 formuláře). V seznamu majetku uvedl jako majetek, který není předmětem zajišťovacích práv, zařízení bytu menší hodnoty a nepojízdný osobní automobil s rokem výroby 1984 a jako majetek, který je předmětem práv rodinný domek č.p. 147, parcela č. 189-zastavěná plocha a nádvoří . K návrhu na povolení oddlužení přiložil doklady o příjmech za roky 2007, 2009, 2010, výpis z rejstříku trestů, dále listinu označenou jako zápočet ke smlouvě o úvěru č. 8080000342 ze dne 1.10.2008 a výdajový pokladní doklad na částku 132.208,-Kč. Usnesením ze dne 10. března 2011, č.j. KSBR 30 INS 791/2011-A-23 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a ustanovil insolvenčního správce. Usnesením ze dne 10. března 2011, č.j. KSBR 30 INS 791/2011-B-1 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby návrh na povolení oddlužení doplnil ve lhůtě 7 dnů tak, že opraví bod 7 o uvedení konkrétních skutečností, z nichž bude možné zjistit výši plnění, které při oddlužení obdrží jeho nezajištění věřitelé, doplní bod 8 tak, že uvede, jaké konkrétní příjmy v následujících pěti letech očekává, předloží řádný seznam svého majetku, ve kterém jednotlivě označí svůj majetek včetně pohledávek, přičemž u pohledávek stručně uvede skutečnosti na kterých se zakládají, a uvede jejich výši a vyjádří se k jejich dobytnosti, u majetku uvede údaj i době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu, u nemovitostí uvedených v návrhu připojí jejich ocenění znalcem, označí soudní nebo jiná řízení nebo rozhodnutí týkající se jeho majetku a předloží řádný seznam svých závazků. Soud dále dlužníka poučil, že předložené seznamy majetku a závazků musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Dále soud dlužníka poučil, že nebude-li jeho návrh ve stanovené lhůtě opraven a doplněn, soud jej odmítne. Dle doručenky Typ III. bylo dlužníkovi usnesení s výzvou doručeno vložením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 14.3.2011 v 11:00 hod., protože adresát nebyl zastižen. Dne 15. dubna 2011 insolvenční soud rozhodl o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení nyní přezkoumávaným rozhodnutím.

Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že dlužník svůj návrh na oddlužení podal na formuláři předepsaném dle ust. § 392 odst. 3 IZ. V tomto návrhu uvedl, že navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, ovšem neuvedl veškeré údaje o svých příjmech za poslední 3 roky (uvedl údaje o příjmech za roky 2007, 2009 a 2010, nikoliv za rok 2008, ani neuvedl, že by v roce 2008 neměl žádné příjmy). Zejména však neuvedl dostatečně podrobné údaje o svých příjmech v následujících pěti letech; sice je vyčíslil (částkou 990.000,-Kč), ale neuvedl, zda jde o příjmy z pracovního poměru nebo jiné, ani nedoložil skutečnosti, na základě kterých tyto příjmy očekává. Dlužník k návrhu sice připojil seznam majetku, tento seznam však nesplňoval náležitosti vyžadované ust. § 392 odst. 2 IZ. Zejména u movitých věcí není uveden odhad jejich obvyklé ceny, nemovitosti ve vlastnictví dlužníka též nejsou řádně označeny katastrálním územím, ve kterém se nachází, nelze je tedy dostatečně přesně identifikovat. K návrhu též nebylo přiloženo znalecké ocenění těchto nemovitostí, přestože je dle ust. § 392 odst. 2 věty druhé IZ vyžadováno. Řádný seznam svých závazků, jež by splňoval náležitosti dle ust. § 392 odst. 1 písm. a), v návaznosti na ust. § 104 odst. 3 a 4 IZ, dlužník ke svému návrhu rovněž nepředložil.

Soud prvního stupně shora uvedené vady návrhu na oddlužení a jeho příloh (spolu s jinými vadami, jejichž neodstranění by však nemuselo nezbytně vést k odmítnutí návrhu) dlužníkovi vytkl, poučil jej o způsobu odstranění těchto vad a o tom, že jeho návrh bude odmítnut, pokud nebudou vady v určené lhůtě odstraněny. Toto usnesení bylo dlužníkovi řádně doručováno zvláštním způsobem dle ust. § 75 IZ, tedy nikoliv pouhým zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ale dle ustanovení o doručování v občanském soudním řádu. Výzva k odstranění vad nebyla dlužníkovi doručována do vlastních rukou (občanský soudní řad pro tento případ povinnost doručení do vlastních rukou nestanoví) a tato písemnost byla v souladu s ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. doručena vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, neboť adresát nebyl (jak vyplývá z doručenky) doručujícím orgánem zastižen.

Tvrzení dlužníka, že se v době doručení nezdržoval v místě bydliště, a z tohoto důvodu se nemohl s výzvou seznámit a včas na ni reagovat, není již v této fázi řízení významné. Dočasná nepřítomnost adresáta písemnosti na adrese pro doručování sice může být omluvitelným důvodem pro vyslovení neúčinnosti doručení dle ust. § 50d odst. 1 o.s.ř., ale o neúčinnosti doručení rozhodne soud toliko na návrh účastníka (s výjimkou věcí uvedených v ust. § 120 odst. 2 o.s.ř., mezi které však insolvenční řízení nepatří), který je nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že dlužník takový návrh nepodal, je tedy nutné vycházet ze skutečnosti, že dlužníkovi byla výzva insolvenčního soudu doručena dne 14. března 2011, jak je uvedeno na doručence.

Za dané situace je správný závěr insolvenčního soudu, že dlužníkův návrh na oddlužení, včetně příloh mají vady, které brání jeho projednání, tyto vady nebyly přes řádnou výzvu odstraněny, a proto je nutné tento dlužníkův návrh odmítnout.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a důvody dospěl odvolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je správné, proto je odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu