3 VSOL 285/2014-A-27
KSBR 37 INS 19572/2013 3 VSOL 285/2014-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Buková 6031, PSČ 760 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.1.2014, č.j. KSBR 37 INS 19572/2013-A-21,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník ani přes výzvu soudu nedoplnil seznam majetku a seznam závazků, nebyly tak odstraněny vady povinných příloh insolvenčního návrhu, tyto přílohy nesplňují zákonné náležitosti. Dlužník přes výzvu soudu nedoplnil seznam majetku o určité označení jeho majetku-pohledávky, a nedoplnil zákonnou náležitost seznamu závazků, související s tím, že některé jeho závazky jsou závazky zajištěnými.

Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a insolvenční návrh odmítl. Současně soud prvního stupně uvedl, že dlužník přes výzvu soudu nedoložil ani tvrzený závazek vůči věřiteli Česká správa sociálního zabezpečení, přes výzvu soudu nedoplnil ani návrh na povolení oddlužení, zejména nepředložil listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, pracovní smlouvu, k závazkům pocházejícím z podnikání nepředložil souhlas těchto věřitelů s oddlužením podle ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) IZ a k závazku k zaplacení daně z převodu nemovitosti nesdělil, z jakého titulu tento závazek vznikl. Pokud by tedy-jak soud prvního stupně dále pokračoval-neodmítl insolvenční návrh dlužníka, postupoval by podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ a návrh na povolení oddlužení by odmítl a prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání bez bližšího odůvodnění, které nedoplnil ani poté, co byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.2.2014, č.j. KSBR 37 INS 19572/2013-A-23 k doplnění odvolání podle pokynů soudu prvního stupně vyzván.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II-přechodného ustanovení zákona č. 294/2013 Sb., zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně insolvenčním návrhem dlužníka dne 12.7.2013. Dlužník podal návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři s tím, že pro podání insolvenčního návrhu využil bod 06 tohoto formulářového návrhu a skutkově zde uvedl, že má šest závazků a šest věřitelů, a že jeho závazky činí celkem 1.429.800 Kč. Závazek vůči věřiteli ERGO pojišťovna, a.s. (dříve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., IČ 61858714) ve výši 80.000 Kč, závazek vůči věřiteli Bytové družstvo, se sídlem Zlín, Bratří Jaroňků 4079 ve výši 3.500 Kč a závazek vůči věřiteli Finančnímu úřadu ve Zlíně ve výši 9.500 Kč, jsou po splatnosti déle jak rok. V bodě 18 návrhu dlužník označil své závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné uvedením údaje k popisu toho kterého závazku, k označení jednotlivých věřitelů a k výši jednotlivých závazků, a v bodě 19 označil závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné, kdy uvedl údaj k popisu závazků, označil jednotlivé věřitele a uvedl údaj o výši jednotlivých závazků. V návrhu dlužník také označil přílohy, mimo jiné seznam majetku-s rozlišením na seznam majetku movitého, seznam majetku nemovitého a seznam pohledávek dlužníka, dále seznam svých závazků-s rozlišením na seznam závazků, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné, a seznam závazků, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné, a seznam zaměstnanců, jež opatřil podepsaným prohlášením o tom, že tyto seznamy jsou správné a úplné. V seznamu majetku dlužník označil movité věci-televizi, lednici, pračku, zařízení pokoje, zařízení kuchyně a auto Mazda 323, uvedl rok pořízení, pořizovací cenu a současnou cenu, v seznamu nemovitého majetku označil nemovitost LV 8237 .KU pro Zlínský kraj. KP Zlín. Okres. Zlín. Obec: Zlín. Kod.k.ú. 63561.Zlín, podíl 1/1. parcela 2139/2.KN 37 zastavěná plocha a nádvoří . Část obce. 6031. R.D. St 2139/2 , a v seznamu pohledávek pohledávku na částku 35.000 Kč + příslušenství Zdeněk Kučera, Napajedly . V seznamu závazků dlužník označil řádně celkem šest věřitelů, uvedl údaj o výši jednotlivých závazků, údaj o tom, ke kterému dni byly jednotlivé závazky takto vyčísleny, dále údaj o tom, zda závazek popírá či nikoli, zda se jedná o závazek vůči osobě blízké či nikoli, právní důvod vzniku jednotlivých závazků a splatnost závazků.

Je třeba uvést, že soud prvního stupně nejprve insolvenční návrh odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ s odůvodněním, že dlužník neuvedl v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek. K odvolání dlužníka však Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 31.10.2013, č.j. KSBR 37 INS 19572/2013, 3 VSOL 811/2013-A-15 usnesení soudu prvního stupně změnil, když-na rozdíl od soudu prvního stupně-uzavřel, že po posouzení obsahu samotného insolvenčního návrhu ve spojení s údaji, uvedenými v seznamu závazků, lze dovodit, že u dlužníka jsou naplněny znaky úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 IZ, neboť je nepochybné, že dlužník má více věřitelů, splatnost jeho závazků vůči pěti z šesti věřitelům je více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, přičemž konkrétní údaje o datu splatnosti těchto jednotlivých závazků také zakládají domněnku neschopnosti dlužníka hradit své splatné závazky ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. d) IZ.

Soud prvního stupně pak následně usnesením ze dne 10.12.2013, č.j. KSBR 37 INS 19572/2013-A-18 dlužníka vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení doplnil-mimo jiné-insolvenční návrh tak, že v seznamu závazků u věřitelů, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označí druh zajištění a důvod jeho vzniku, uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (§ 104 odst. 3 IZ), předloží listiny, které dokládají úpadek dlužníka-doloží závazek vůči věřiteli Okresní správa sociálního zabezpečení, a dále seznam majetku, resp. seznam pohledávek opraví tak, že pohledávku označí určitým způsobem, to je, označí dlužníka a právní titul pohledávky (to je důvod vzniku pohledávky). Současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (§ 128 odst. 2 IZ).

Usnesení soudu prvního stupně s výzvou k doplnění náležitostí seznamu závazků a seznamu majetku, a k předložení listiny, dokládající úpadek dlužníka, bylo doručeno dlužníkovi podle ustanovení § 80 odst. 1 IZ dne 16.12.2013. Dlužník požádal v podání ze dne 19.12.2013, jež soudu došlo dne 27.12.2013, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků o 14 dní, dále však již na výzvu soudu prvního stupně nereagoval.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu, zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než sedm dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Dlužník, který podá insolvenční návrh, je povinen k podanému insolvenčnímu návrhu předložit povinné (insolvenčním zákonem předepsané) přílohy, jejichž obsah je (současně) definován insolvenčním zákonem; konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka, které musí dlužník podepsat a výslovně v nich prohlásit, že jsou úplné a správné.

V přezkoumávané věci dlužník společně s podaným insolvenčním návrhem sice předložil k insolvenčnímu návrhu seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, jež jsou opatřeny jím podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti, nicméně předložený seznam majetku a seznam závazků neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti.

Pokud se týká seznamu majetku, tento předložil dlužník s rozlišením na seznam majetku movitého, seznam majetku nemovitého a seznam pohledávek, v němž označil dlužníka (Zdeněk Kučera, Napajedly) a uvedl výši pohledávky (35.000 Kč + příslušenství), neuvedl však již údaj o tom, na jakých skutečnostech se tato pohledávka zakládá a nevyjádřil se výslovně k její dobytnosti.

Seznam závazků předložil dlužník s rozlišením na seznam závazků, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění, s tím, že v této souvislosti označil závazek vůči věřiteli ERGO Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 28, IČ 61858714 ve výši 80.000 Kč a závazek vůči věřiteli Hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 ve výši 1.300.000 Kč. Neoznačil však věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu, u které se uplatňuje uspokojení ze zajištění, neoznačil druh zajištění a důvod jeho vzniku a neuvedl, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud dlužníka vyzval k doplnění seznamu majetku a seznamu závazků s poučením o tom, jak má tyto seznamy doplnit, a také s poučením o následcích nesplnění této výzvy.

Dlužník však na výzvu soudu k doplnění náležitostí seznamu majetku a seznamu závazků nereagoval, a nereagoval ani na výzvu soudu v témže usnesení k předložení listiny, dokládající závazek dlužníka (podle údajů uvedených v seznamu závazků pocházející z podnikatelské činnosti dlužníka) vůči Okresní správě sociálního zabezpečení.

Za tohoto stavu tudíž soud nepochybil, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 28. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu