3 VSOL 283/2010-A-13
KSBR 27 INS 3421/2010 3 VSOL 283/2010-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka BSB face, s.r.o., se sídlem Brno, Husova 8a, PSČ 602 00, IČ: 27690865, zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem, se sídlem Brno, Slovákova 357/8, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka ze dne 22.6.2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 3421/2010-A-6 ze dne 28. 5. 2010

takto:

Odvolací řízení o odvolání dlužníka ze dne 22. 6. 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 3421/2010-A-6 ze dne 28. 5. 2010 se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě deseti dnů od právní moci rozhodnutí zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na účet Krajského soudu v Brně specifikovaný v rozhodnutí nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání ze dne 22. 6. 2010, které vzal podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 12. 8. 2010 zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužník vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto. Odvolací soud proto dle shora uvedených zákonných ustanovení odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. září 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu