3 VSOL 277/2012-A-13
KSOS 39 INS 521/2012 3 VSOL 277/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchy 9, PSČ 742 45, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.3.2012 č.j. KSOS 39 INS 521/2012-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka Romana anonymizovano . V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, vykazoval vady spočívající v nedostatku příloh a proto jej opakovaně vyzval (nejprve usnesením ze dne 13.1.2012 č.j. KSOS 39 INS 521/2012 a následně usnesením ze dne 23.2.2012) k doplnění příloh insolvenčního návrhu, a to k doplnění seznamu majetku a seznamu závazků tak, aby obsahovaly povinné náležitosti s tím, že dlužníkovi byla určena lhůta k doplnění návrhu o přílohy v délce sedmi dnů. Soud prvního stupně konstatoval, že dlužníka poučil o následcích nesplnění této výzvy soudu. Soud prvního stupně dále konstatoval, že dlužník sice na výzvu soudu reagoval podáními ze dnů 6.2.2012 a 6.3.2012, nikoli však řádně. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 104 odst. 1, odst. 4, § 104 odst. 2 a § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a uvedl, že dlužník řádně neoznačil v insolvenčním návrhu věřitele, neboť neuvedl, který věřitel má vůči dlužníku právo na uspokojení ze zajištění, přestože byl soudem prvního stupně řádně poučen a označení zajištěného věřitele je povinnou náležitostí seznamu závazků a dále konstatoval, že dlužník nepředložil řádný seznam majetku, neboť v předloženém seznamu majetku neuvedl, že je vlastníkem nemovitostí, na kterých vázne zástavní právo. Soud prvního stupně proto uzavřel, že jsou splněny podmínky uvedené v § 128 odst. 2 insolvenčního zákona pro odmítnutí insolvenčního návrhu.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání, jímž se domáhal jeho zrušení. Dlužník namítal, že vlastnictví k nemovitostem uvedl v žádosti o oddlužení v bodu 17, který je nadepsán majetek, který je předmětem zástavního práva a dále v bodu 19, v němž byl označen závazek týkající se této nemovitosti. Dlužník dále argumentoval tím, že k návrhu přiložil kupní smlouvu týkající se této nemovitosti. Dlužník poukázal na rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 19.3.2012 s tím, že je v něm uvedeno, že pro společné oddlužení je třeba řádně podaný insolvenční návrh, což nebylo v případě dlužnice splněno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že dlužník podal dne 10.1.2012 u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu dlužník uvedl, že návrh podává na základě doporučení odvolacího soudu v souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením jeho manželky pod sp. zn. KSOS 39 INS 1544/2011 s tím, že žádá o společné oddlužení domácnosti, neboť závazky uvedené v insolvenčním návrhu jeho manželky vznikly za trvání manželství. Dlužník dále tvrdil, že finanční závazky manželů se již nedají dále splácet. V bodu 16 návrhu (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) dlužník uvedl pouze movité věci. V bodu 17 návrhu (majetek, který je předmětem zajišťovacích práv) dlužník uvedl nemovitý majetek, který je předmětem zástavních práv, aniž by však blíže specifikoval zástavní smlouvu a zajištěného věřitele. V bodu 18 návrhu (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelé) dlužník uvedl jediného věřitele se třemi závazky, které popsal jejich výší a v bodu 19 návrhu (závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) dlužník uvedl další jeden závazek vůči dalšímu věřiteli jeho výší s tím, že se jedná o závazek z hypotéky. Ani v jednom případě však dlužník věřitele neoznačil řádně celou obchodní firmou, ani sídlem a identifikačním číslem. K návrhu dlužník připojil seznam majetku, o němž prohlásil, že je úplný a správný, v němž však uvedl pouze movité věci. Usnesením ze dne 13.1.2012 č.j. KSOS 39

INS 521/2012-A-3, soud prvního stupně mimo jiné uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnil svůj návrh tak, aby doložil samostatný seznam závazků, ve kterém označí všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky, a to v souladu s ustanovením § 103 IZ, tedy fyzické osoby jménem, příjmením a bydlištěm a právnické osoby obchodní firmou-názvem, sídlem a identifikačním číslem, s tím, nechť u každého ze svých závazků uvede, kdy nastala jeho splatnost a seznam podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný. Dlužník byl poučen, že nedoplní-li ve stanovené lhůtě návrh na základě výzvy soudu a nebude-li možné pro tento nedostatek pokračovat v řízení, soud jeho návrh odmítne. Dne 7.2.2012 bylo soudu prvního stupně doručeno doplnění insolvenčního návrhu dlužníka, jímž dle jeho obsahu reagoval na usnesení soudu prvního stupně ze dne 13.1.2012. Dlužník k tomuto podání připojil seznam závazků, v němž popsal věřitele obchodní firmou, sídlem a identifikačním číslem, jakož i celkovou výší závazku a splatností jednotlivých splátek a prohlásil, že seznam je úplný a správný a tento podepsal. Ze seznamu závazků se nepodává, zda a který ze závazků je zajištěn a jakým způsobem. Dlužník dále připojil k doplnění návrhu podepsané prohlášení o tom, že není podnikatelem a že nemá žádné zaměstnance. K doplnění návrhu dlužník dále připojil pracovní smlouvu ze dne 19.3.2009, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, o sražených zálohách na daň a o daňovém zvýhodnění za daňové období roku 2011, 2010, 2009 a 2008. Soud prvního stupně opakovaně vyzval dlužníka k odstranění vad návrhu usnesením ze dne 23.2.2012, č.j. KSOS 39 INS 521/2012-A-6, v němž mimo jiné uložil dlužníku, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doložil seznam všech svých závazků a dále dlužníka vyzval k doložení seznamu veškerého majetku. Dlužník byl soudem prvního stupně podrobně poučen o náležitostech seznamu závazků i seznamu majetku. Pokud se týká seznamu závazků, soud prvního stupně mimo jiné uložil dlužníku, aby v určené lhůtě uvedl odděleně věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří proti němu toto právo uplatňují a aby se vyjádřil k jednotlivým závazkům, zda pocházejí z podnikatelské činnosti či nikoliv a dále byl dlužník poučen, že seznam musí podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný. Pokud se týká seznamu majetku, soud prvního stupně poučil dlužníka, že v seznamu majetku musí jednotlivě označit svůj majetek včetně pohledávek a u pohledávek uvést skutečnosti, na kterých se zakládají, uvést jejich výši a vyjádřit se výslovně k jejich dobytnosti a pokud dlužník nemá žádné pohledávky, tak to musí v seznamu výslovně uvést s tím, že u každé položky je třeba uvést údaj o době pořízení, pořizovací ceně a obvyklé ceně majetku ke dni pořízení seznamu a tento seznam musí podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný. Dlužník byl soudem prvního stupně poučen, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě řádně doplněn, soud jej dle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručeno v souladu s ustanovením § 50 o.s.ř. vhozením do domovní schránky dne 19.2.2012, lhůta k doplnění návrhu tedy uplynula dnem 27.2.2012 (pondělí). Dne 8.3.2012 bylo doručeno soudu prvního stupně doplnění návrhu dlužníka, z jehož obsahu se podává, že dlužník reaguje právě na shora uvedené usnesení ze dne 23.2.2012. Dlužník opakovaně připojil k tomuto doplnění seznam závazků s prohlášením, že je

úplný a správný a tento seznam opatřil podpisem. V seznamu uvedl dva své věřitele včetně právního důvodu vzniku závazků a jejich výše, jakož i u dvou věřitelů a u dvou závazků uvedl rovněž splatnost jednotlivých splátek. Ze seznamu závazků se však nepodává, zda a který ze závazků je zajištěn a jakým majetkem. Dlužník opakovaně k tomuto doplnění návrhu přiložil seznam majetku s prohlášením, že seznam je úplný a správný a tento opatřil podpisem, opakovaně v seznamu uvedl pouze movité věci. K doplnění návrhu dále dlužník připojil usnesení soudní exekutorky Mgr. Martiny Douchové ze dne 20.5.2011 týkající se odhadní ceny nemovitostí dlužníka a jeho manželky.

Z výpisu z katastru nemovitostí ze dne 18.1.2012 se podává, že dlužník má s manželkou ve společném jměním manželů nemovitosti zapsané na LV č. 182 pro katastrální území Vrchy, obec Vrchy, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Nový Jičín. Tyto nemovitosti jsou zatíženy mimo jiné zástavním právem smluvním ve prospěch Hypoteční banky, a.s., na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 9.11.2005.

Podle ustanovení § 103 odst. 3 věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ usnesením ze dne 13.1.2012 č.j. KSOS 39 INS 521/2012-A-3 a zejména usnesením ze dne 23.2.2012 č.j. KSOS 39 INS 521/2012-A-6, v soudem určené lhůtě nepřipojil k insolvenčnímu návrhu řádné povinné přílohy, a to řádný seznam závazků a řádný seznam majetku, ačkoliv byl soudem prvního stupně o náležitostech těchto seznamů podrobně poučen. Dlužník k insolvenčnímu návrhu sice připojil seznam majetku, který však neobsahoval náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, neboť v něm dlužník uvedl v rozporu se svými tvrzeními v bodu 17 návrhu pouze movité věci, a nikoliv nemovitosti, které má ve společném jmění manželů, jak se podává z výpisu z katastru nemovitostí ze dne 18.1.2012 (LV č. 182 pro obec a katastrální území Vrchy). Seznam majetku připojený dlužníkem k návrhu byl tudíž neúplný. Další povinnou přílohu-seznam závazků (ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá, § 104 odst. 1, písm. b/ IZ) dlužník k insolvenčnímu návrhu vůbec nepřipojil. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ a shora citovanými usneseními vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu o tyto povinné přílohy s podrobným poučením o tom, jak má být návrh doplněn a o následcích nesplnění této výzvy soudu. Na tuto výzvu soudu prvního stupně však dlužník reagoval neúplně, když opakovaně soudu prvního stupně sice zaslal seznam majetku, opět však bez uvedení nemovitého majetku, který má ve vlastnictví. Rovněž seznam závazků předložený dlužníkem je neúplný, neboť dlužník v tomto seznamu neuvedl v rozporu s ustanovením § 104 odst. 3 IZ a v rozporu s poučením soudu prvního stupně odděleně věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění a rovněž u pohledávek těchto věřitelů neoznačil věci, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění a neoznačil druh zajištění a důvod jeho vzniku. Přitom z tvrzení dlužníka v bodu 17 návrhu vyplývá, že dlužník má zajištěné závazky.

Lze konstatovat, že dlužník k návrhu nepřipojil ani řádný seznam zaměstnanců, neboť prohlášení dlužníka o tom, že nemá žádné zaměstnance, neobsahovalo doložku dle ustanovení § 104 odst. 4 věty třetí IZ o tom, že je správné a úplné. Nicméně odvolací soud z této vady přílohy insolvenčního návrhu nevycházel, neboť dlužník nebyl soudem prvního stupně shora citovanými usneseními v tomto směru poučen.

Pro posouzení věci je podstatné, že dlužník přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ nepředložil řádný seznam závazků a řádný seznam majetku, jež jsou povinnými přílohami insolvenčního návrhu (ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá a § 104 odst. 1, písm. a/ a b/ insolvenčního zákona). Tyto povinné přílohy nelze nahradit pouhým odkazem na obsah insolvenčního návrhu, jak namítal dlužník v odvolání. Dlužník tím, že uvede závazky a majetek v rámci insolvenčního návrhu, splňuje svou povinnost tvrzení (ustanovení § 101 odst. 1, písm. a/ o.s.ř. a ustanovení § 103 odst. 2 IZ), těmito tvrzeními však nelze nahrazovat povinné přílohy insolvenčního návrhu, to je seznam závazků a seznam majetku (srovnej závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.3.2011 sen. značka 29 NSČR 13/2009, zveřejněného pod číslem 111/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníku běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 24. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu