3 VSOL 275/2016-B-107
KSBR 47 INS 3618/2011 3 VSOL 275/2016-B-107

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Hlinky 27, PSČ: 603 00, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.2015, č.j. KSBR 47 INS 3618/2011- B-68,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a na jeho majetek prohlásil konkurs (výroky I. a II.) s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.) a deklaroval skutečnosti dle ustanovení § 246 odst. 1 a § 245 odst. 1 insolvenčního zákona (výroky IV. a V.).

V odůvodnění poté, co rekapituloval dosavadní průběh insolvenčního řízení a východiska, z nichž vyšel při schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, soud učinil zjištění ze zpráv insolvenčního správce (ze dne 5.3.2014 a 3.3.2015) a vyjádření dlužníka ze dne 7.3.2014 a dále jeho vyjádření na jednáních soudu dne 12.6.2014 a 30.4.2015. Na tomto základě uzavřel, že dlužník neplní své podstatné povinnosti dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) a částečně i b) insolvenčního zákona , neboť splátky, uložené mu usnesením ze dne 24.11.2011, č.j. KSBR 46 INS 3618/2011-B-19, neplní řádně. Přitom k nápravě nedošlo ani poté, co byl dlužník na tuto skutečnost soudem upozorněn. Soud proto isir.justi ce.cz schválené oddlužení dlužníka zrušil a současně rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkursem, který vzhledem k tomu, že dlužník není podnikatelem, bude veden jako nepatrný.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání. Tvrdil, že důvody neplnění splátek do oddlužení vysvětlil na jednání soudu dne 30.4.2015, kde rovněž sdělil, že jeho otec zanechal majetek, z něhož se bude snažit dlužné splátky uhradit a nadále pokračovat v oddlužení. V odvolání namítl, že insolvenční správce s ním nekomunikuje a zamlčel skutečnost, že do dne sepisu odvolání uhradil na účet podstaty částku přesahující 240.000 Kč, což dokládá jeho snahu splátky do oddlužení splácet. Dále v odvolání uvedl, že insolvenční správce jednal s jeho sestrou o zaslání finančních prostředků z dědictví na účet majetkové podstaty, což ji psychicky zatěžovalo. Aniž by jej správce informoval, v důsledku konkursu došlo k zablokování jeho běžného účtu, z čehož byl přímo vyděšený , neboť zůstal poslední den roku 2015 zcela bez finančních prostředků. Podle dlužníka si své závazky v oddlužení plní, avšak insolvenční správce tuto skutečnost před soudem zatajil a dále tají. Dlužník sdělil, že opět zahájil podnikání. V odvolacím řízení žádal, po upřesnění odvolacího návrhu u jednání odvolacího soudu, aby bylo napadené usnesení změněno tak, že ve schváleném oddlužení bude dále pokračováno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), doplnil dokazování a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení dlužníka, obsahu zpráv insolvenčního správce a vyjádření dlužníka, jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného usnesení, na která pro stručnost odkazuje.

Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že ve výroku X. usnesení ze dne 24.11.2011, č.j. KSBR 46 INS 3618/2011-B-19 o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře byl dlužník poučen o povinnostech dle ustanovení § 412 odst. 1, písm. a) až g) IZ. Dne 25.11.2011 dlužník předložil soudu mzdový výměr a pracovní smlouvu se zaměstnavatelem KPK Autoopravna s.r.o., identifikační číslo osoby: 26190483, dne 13.7.2012 dlužník doložil do spisu informaci o svých příjmech za období od prosince 2011 do května 2012. V reakci na výzvu soudu učiněnou usnesením ze dne 5.3.2013, č.j. KSBR 47 INS 3618/2011-B-29 dlužník dne 3.4.2013 doložil přehled svých příjmů za období červenec 2012-říjen 2012 s tím, že od října 2012 je ve stavu pracovní neschopnosti s předpokládaným ukončením dne 30.4.2013. Dne 16.7.2013 dlužník soudu doložil své příjmy za období května a června roku 2013. K výzvě soudu ze dne 7.3.2014 č.j. KSBR 47 INS 3618/2011-B-36, aby sdělil, jak hodlá uhradit 30% svých nezajištěných závazků, dlužník dne 31.3.2014 soudu oznámil, že pracovní poměr u zaměstnavatele KPK Autoopravna s.r.o. ukončil v září 2013 a od října je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Rovněž sdělil změnu svého bydliště, a to na adrese Hlinky 27, Brno, PSČ 603 00. Insolvenční správce dne 11.6.2014 sdělil, že ho dlužník neinformoval o nabytí obchodního podílu společnosti SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o., identifikační číslo osoby: 29316472, a o zahájení podnikání jejím prostřednictvím, a nemá informace o případném zisku společnosti a příjmech dlužníka z podnikání. Na jednání soudu dne 12.6.2014 dlužník mimo jiné uvedl, že je společníkem společnosti, je nemajetný a je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Jeho otec mu na obživu poskytuje částku cca 10.000 Kč měsíčně. Insolvenční správce sdělil, že o ukončení pracovního poměru dlužníka u zaměstnavatele KPK Autoopravna s.r.o. byl informován zaměstnavatelem, dlužník mu tuto skutečnost nesdělil, stejně jako skutečnost, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce. Usnesením soudu vyhlášeným u jednání byl dlužník vyzván, aby nejpozději do 10.7.2014 předložil soudu novou pracovní smlouvu nebo smlouvu o důchodu. K výzvě soudu ze dne 21.7.2014 č.j. KSBR 47 INS 3618/2011-B-44 dlužník v podání doručeném soudu dne 30.7.2014 informoval, že je nadále veden v evidenci příslušného úřadu práce a že dne 11.7.2014 uzavřel s paní Martinou Svobodovou smlouvu o důchodu na částku 8.000 Kč měsíčně, kterou doložil. Dne 8.9.2014 dlužník sdělil soudu, že nastoupil do pracovního poměru u zaměstnavatele JR Transport s.r.o, identifikační číslo osoby: 29283451, a doložil příslušnou pracovní smlouvu, což následně ve své zprávě ze dne 2.10.2014 uvedl i insolvenční správce. Na základě výzvy soudu učiněné usnesením ze dne 20.2.2015 č.j. KSBR 47 INS 3618/2011-B-49 dlužník soudu sdělil dne 5.3.2015, že dluh vůči Daně Svobodové vznikl v průběhu roku 2007 v souvislosti s rekonstrukcí rodinného domu ve vlastnictví jeho bývalé partnerky, který se zavázali hradit dlužník a jeho bývalá partnerka společně. Na jednání soudu dne 30.4.2015 dlužník mimo jiné uvedl, že nevěděl, že závazek Martiny Svobodové z příslušné smlouvy není plněn a že zaměstnavatel, u něhož je stále zaměstnán, nezasílá správci žádné prostředky.

Odvolací soud doplnil dokazování listinami, z nichž zjistil: -Ze zprávy správce ze dne 10.6.2015, že u něj byla uplatněna pohledávka věřitele Allianz pojišťovna, a.s., identifikační číslo osoby: 47115971 ve výši 3.615 Kč, která nebyla dlužníkem v období plnění splátkového kalendáře uhrazena. -Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 24.6.2015, že na účet majetkové podstaty dlužníka byla dne 23.6.2015 připsána mimořádná splátka 55.000 Kč a ze zprávy insolvenčního správce ze dne 6.10.2015, že na účet majetkové podstaty byla v měsíci červenci uhrazena mimořádná splátka 21.000 Kč. -Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 11.12.2015, že dědické řízení zůstavitele-otce dlužníka-vedené u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 21 D 971/2015 bylo ukončeno a byl určen dědický podíl dlužníka. Při využití finančních prostředků a majetku dlužníka z dědického podílu by byli v insolvenčním řízení věřitelé dlužníka uspokojeni v míře vyšší než 30 % a je vysoce pravděpodobné uspokojení všech věřitelů v podílu 100 % jejich pohledávek. K plnému uspokojení věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení zbývá vyplatit částku cca 1.000.000 Kč. Z usnesení Okresního soudu Brno venkov ze dne 10.11.2015, č.j. 21 D 971/2015-58, které nabylo právní moci dne 11.11.2015, připojeného ke zprávě, že čistá hodnota pozůstalosti po otci dlužníka Luďku Svobodovi činí 3. 049.088,59 Kč, přičemž soud schválil dohodu dědiců, podle které zůstavitelův syn Tomáš Svoboda, anonymizovano , nabývá nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče na LV č. 436, obec Klobouky u Brna, k.ú. Bohumilice v ceně 988.000 Kč a movité věci v hodnotě 34.000 Kč, dále nabývá polovinu zůstatků na účtech, resp. práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s označenými bankami, ve výši 449.500 Kč. -Z vyjádření insolvenčního správce ze dne 5.2.2016, že potvrzuje vložení částky 150.000 Kč na účet majetkové podstaty dne 18.12.2015. Dlužník s insolvenčním správcem nekomunikuje a nesděluje podstatné skutečnosti mající vliv na průběh insolvenčního řízení (např. ukončení dědického řízení a podnikání). Tyto informace získává správce od třetích osob. -Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 25.2.2016, že byl informován společností FIO banka, a.s. o existenci bankovního účtu dlužníka se zůstatkem 60.140,54 Kč, správce proto vyzval dlužníka dne 25.2.2016 k vyjádření se k původu finančních prostředků a k doložení příjmů za předchozí období, případně o sdělení budoucích příjmů. Ke sdělení připojil kopii výzvy dlužníkovi. -Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 29.3.2016, že za dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře (období od prosince 2011 do prosince 2015) bylo na pohledávky nezajištěných věřitelů, uplatněných v insolvenčním řízení a zjištěných ve výši 1.142.862,97 Kč, vyplaceno 162.101,99 Kč (14,18 % nezajištěných pohledávek). Při využití majetku nabytého dlužníkem v dědickém řízení je vysoce pravděpodobné uspokojení věřitelů v míře 100 %. Po datu 31.12.2015 nebylo dlužníkem do majetkové podstaty poskytnuto žádné další plnění. -Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 13.4.2016, že dlužník na jeho výzvu k původu finančních prostředků na bankovním účtu u společnosti FIO banka a.s. nereagoval a s insolvenčním správcem nekomunikuje. Proto žádá soud, aby uložil dlužníkovi doložení příjmů za rok 2015 a 2016, neboť jen tak lze určit nepostižitelnou částku a stanovit výši jeho nutných výdajů. -Z uznání dluhu ze dne 6.11.2013, předloženého soudu dne 17.12.2015 matkou dlužníka Danou Svobodovou, že dlužník uznává svůj dluh vůči Daně Svobodové ve výši 177.200 Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce a zavazuje se jej hradit v měsíčních splátkách po 5.000 Kč počínaje měsícem listopadem 2013 až do úplného zaplacení, a to pod ztrátou splatnosti splátek. -Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.5.2013 mezi věřitelem Martinem Kordekem, označeným datem narození a bydlištěm, a dlužníkem SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o., identifikační číslo osoby: 29316472, jednajícím jednatelem Tomášem svobodou, že smluvní strany se dohodly na poskytnutí částky 500.000 Kč za účelem realizace provozu cihelny Šitbořice dle platné smlouvy o nájmu. Finanční prostředky jsou poskytnuty na dobu do 30.9.2013. -Z dohody o uznání závazku se splátkovým kalendářem dle ust. § 323 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, že Martin Kordek, označený datem narození a bydlištěm, jako věřitel a Tomáš Svoboda anonymizovano , uzavřeli dohodu o uznání závazku se splátkovým kalendářem s tím, že ke dni podpisu této dohody 30.1.2014, dluží dlužník věřiteli částku 595.190 Kč. Dlužná částka sestává z půjčky ve výši 500.000 Kč, neuhrazeného úroku ve výši 30.000 Kč a penále z prodlení ve výši 65.190 Kč. Dluh vznikl na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.5.2013 mezi Martinem Kordekem jako věřitelem a společností SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o., identifikační číslo osoby: 29316472, zastoupené jednatelem Tomášem Svobodou (dlužníkem). Dlužník svůj dluh vůči věřiteli podpisem této smlouvy uznává, a zavazuje se uhradit věřiteli dlužnou částku ve výši 595.190 Kč do dne 30.6.2014. -Z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17.3.2016, č.j. 13 Co 276/2015-319, že dlužník byl jeho výrokem II. zavázán k povinnosti přispívat na výživu svého nezletilého syna za dobu od 1.11.2013 do 31.8.2014 částku 3.200 Kč měsíčně a od 1.9.2014 do budoucna částkou 3.700 Kč měsíčně, výrokem III. rozsudku byl dlužník zavázán k zaplacení dlužného výživného za dobu od 4.11.2013 do 31.3.2016 ve výši 84.641 Kč, do jednoho měsíce od právní moci rozsudku. Dále bylo rozhodnuto o styku otce s dítětem, náhradě nákladů státu a nákladech účastníků. Dle odůvodnění byl odvolacím soudem přezkoumáván rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 8.6.2015, kterým byl dlužník mimo jiné zavázán k zaplacení běžného výživného 2.300 Kč měsíčně. Otec na výživném pro nezletilého syna zaplatil 2.000 Kč pouze za leden 2014. K příjmovým poměrům dlužníka bylo opatrovnickým soudem zjištěno, že dlužník je od 3.8.2015 osobou samostatně výdělečně činnou s příjmem okolo 25.000 Kč měsíčně čistého, do 31.8.2013 pracoval u společnosti KPK Autoopravna s.r.o. s hrubým měsíčním příjmem 15.000 Kč, poté byl v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, od ledna 2014 pobíral podporu v nezaměstnanosti ve výši 5.629 Kč měsíčně a v evidenci byl i po skončení podpůrčí doby. V období od září 2014 do května 2015, byl otec zaměstnán u společnosti JR Transport s.r.o., sjednaná hrubá mzda činila 8.500 Kč měsíčně, avšak otec dle svého tvrzení žádnou mzdu neobdržel, neboť zaměstnavatel byl v dluzích. -Z potvrzení o vkladu ze dne 19.11.2015, že uvedeného dne byla dlužníkem vložena na č. účtu Lukáš Pachl 5089020026 částka 40.000 Kč.

U jednání odvolacího soudu dlužník sdělil, že pohledávku věřitele Allianz pojišťovna, a.s. na pojistném automobilu ve výši 3.615 Kč uhradil v průběhu měsíce listopadu 2015. Od 14.4.2016 je opět veden v evidenci příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Podle ustanovení § 412 odst. 1 IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (písm. b), bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (písm. c), vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání (písm. d), na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení (písm. e), nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (písm. g).

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Na základě shora popsaných skutečností odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že dlužník neinformoval insolvenčního správce o ukončení pracovního poměru u společnosti KPK Autoopravna s.r.o. ke dni 31.8.2013 a o tom, že je veden v evidenci úřadu práce, ani o tom, že zahájil podnikání jako společník společnosti SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o. Rovněž správci nesdělil, že v květnu roku 2015 ukončil pracovní poměr u společnosti JR Transport s.r.o. Přestože rozhodnutí soudu o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na svůj majetek napadl odvoláním, dlužník ke dni 15.3.2016 nepředložil správci přehled svých příjmů za rok 2015 a nereagoval na jeho výzvu ze dne 25.2.2016 k doložení příjmů za předchozí období. V průběhu roku 2015 dlužník plnil na účet oddlužení mimořádné splátky ve výši 55.000 Kč dne 23.6.2015, ve výši 21.000 Kč v červenci 2015, ve výši 40.000 Kč dne 19.11.2015 a ve výši 150.000 Kč dne 19.12.2015.

Od července roku 2013 dlužník neinformoval insolvenční soud o svých příjmech, přestože měl příjem na mzdě za měsíce červenec a srpen 2013 od zaměstnavatele KPK Autoopravna s.r.o., následně příjem na podpoře v nezaměstnanosti od ledna 2014 a po té, od září roku 2014, měl příjem od zaměstnavatele JR Transport, když u jednání soudu dne 30.4.2015 sdělil, že nevěděl, že zaměstnavatel správci žádné prostředky nezasílá. Ostatně jak dlužník uvedl u jednání soudu dne 12.6.2014, měl rovněž příjem z daru od svého otce ve výši 10.000 Kč měsíčně, který byl účelově určený na jeho živobytí. O ukončení pracovního poměru u společnosti KPK Autoopravna s.r.o. a o tom, že je od října 2013 veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, informoval soud až na základě jeho výzvy v červenci roku 2014. O zahájení podnikatelské činnosti prostřednictvím společnosti SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o. soud neinformoval. Po vydání napadeného usnesení v srpnu roku 2015 opětovně zahájil podnikatelskou činnost, avšak o této skutečnosti, ani o příjmech z této činnosti v částce 25.000 Kč měsíčně dlužník soud rovněž neinformoval.

Dne 30.1.2014 dlužník uznal jako svůj závazek vůči věřiteli Martinu Kordekovi v částce 595.190 Kč, který vznikl na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.5.2013 mezi Martinem Kordekem jako věřitelem a společností SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o., identifikační číslo osoby: 29316472, a zavázal se jej uhradit do dne 30.6.2014. Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 8.6.2015 byl dlužník zavázán k placení běžného výživného 2.300 Kč měsíčně na svého nezletilého syna, ke dni 17.3.2016, kdy vydal rozhodnutí odvolací Krajský soud v Brně, dlužník na výživném pro nezletilého syna zaplatil 2.000 Kč za leden 2014. Na základě usnesení dědického soudu, které nabylo právní moci dne 11.11.2015, byl dlužníkovi přikázán majetek v hodnotě cca 1,5 mil., kterého nabyl po svém otci jako zůstaviteli.

Na základě popsaného skutkového stavu věci odvolací soud dospívá k následujícím závěrům:

Dlužník opakovaně řádně neplnil svou informační povinnost vůči insolvenčnímu soudu dle ustanovení § 412 odst. 1, písm. c) IZ, když o ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele KPK Autoopravna s.r.o. soud informoval nikoli bez zbytečného odkladu až na základě jeho výzvy, a vůči insolvenčnímu správci tuto informační povinnost nesplnil vůbec. Od července 2013 neplnil svou informační povinnost vůči soudu dle ustanovení § 412 odst. 1, písm. d) IZ, přestože prokazatelně měl příjmy z nového pracovního poměru, na podpoře v nezaměstanosti případně na účelových darech od svého otce. Dohodou ze dne 30.1.2014 s věřitelem Martinem Kordekem, kterou odvolací soud dle jejího obsahu hodnotí jako přistoupení k závazku společnosti SUNNY-Health & Financial Consulting Company s.r.o. ve smyslu ustanovení § 1892 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, na sebe dlužník převzal nový závazek, který, vzhledem ke své příjmové situaci, nemohl v době jeho splatnosti splnit. Tím porušil svou povinnost dle ustanovení § 412 odst. 1, písm. g) IZ. Tyto skutečnosti vedou odvolací soud k závěru, že v dané věci je důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ, neboť dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Po vydání přezkoumávaného rozhodnutí došlo k zásadní změně v majetkových poměrech dlužníka spočívající v tom, že dlužníku byl přikázán majetek po jeho otci v hodnotě přesahující výši jeho v insolvenčním řízení zjištěných závazků. Důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ v době rozhodování odvolacího soudu dán není, neboť dlužník by v případě pokračování schváleného oddlužení ze svého majetku byl schopen splnit pohledávky svých nezajištěných věřitelů v podílu přesahujícím minimální zákonný limit 30%.

V odvolacím řízení vyšlo najevo, že po vydání napadeného usnesení, dne 8.6.2015, vznikl dlužníku závazek hradit běžné výživné pro nezletilého syna v částce 2.300 Kč měsíčně, které ke dni 17.3.2016 dlužník přinejmenším za dobu od července 2015 do února 2016 nehradil. Dlužníku tak v době, kdy nebylo pravomocně rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení, vznikl přinejmenším závazek ve výši 23.000 Kč na běžném výživném (2.300 x 10), který je po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť rozsudek odsuzující k plnění běžného výživného je předběžně vykonatelný (ust. § 473, písm. a/ zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních). Tato skutečnost, která je podřaditelná pod úpravu ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ, je dle přesvědčení odvolacího soudu dalším důvodem, proč nelze vyhovět odvolacímu návrhu dlužníka a změnit napadené usnesení tak, aby schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře dále pokračovalo, přestože ekonomická nabídka dlužníka je dostatečná a dlužník v průběhu roku 2015, poté, co bylo zrušeno schválené oddlužení, projevil snahu napravit mimořádnými splátkami výpadek v plnění oddlužení.

Odvolací námitky dlužníka, spočívající v tvrzeních o jednání insolvenčního správce se sestrou dlužníka a blokaci jeho bankovního účtu, jsou pro posuzování správnosti rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. zcela bez právního významu. Osobou s dispozičním oprávněním je dnem prohlášení konkursu insolvenční správce a účinky usnesení o prohlášení konkursu nastaly jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 31.12.2015 (ust. § 89 odst. 1, § 229 odst. 2, písm. c/ IZ). Pro úplnost odvolací soud uvádí, že uvěřil tvrzení dlužníka o úhradě jeho dluhu vůči společnosti Allianz pojišťovna, a.s. ve výši 3.615 Kč v listopadu roku 2015, neboť v té době měl dlužník příjem cca 25.000 Kč měsíčně a měl tedy prostředky pro jeho úhradu, stejně jako jeho tvrzení o tom, že závazek vůči Daně Svobodové, který uznal dne 6.11.2013, vznikl ještě před zahájením insolvenčního řízení. Skutečnost, že dlužník po vydání přezkoumávaného usnesení opětovně zahájil podnikatelskou činnost, je pro rozhodnutí odvolacího soudu bez významu; ostatně je nevýznamná i z hlediska ustanovení § 314 odst. 3 IZ, neboť v době vydání napadeného usnesení dlužník podnikatelskou činnost nevyvíjel.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se doručuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje také zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. dubna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu