3 VSOL 275/2011-A-11
KSBR 46 INS 203/2011 3 VSOL 275/2011-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužnice Simony anonymizovano , anonymizovano , bytem Maršovice 62, Nové Město na Moravě, PSČ 592 81, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.1.2011, č.j. KSBR 46 INS 203/2011-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice Simony anonymizovano . V důvodech rozhodnutí uvedl, že v dané věci dlužnice nepodala insolvenční návrh samostatným podáním, nýbrž s využitím formuláře na povolení oddlužení. Pro vylíčení skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek je určena kolonka 21 formuláře, kterou však dlužnice nevyplnila. Z návrhu dlužnice proto nelze zjistit, zda se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti podle ust. § 3 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona. Je tedy zřejmé, že insolvenční návrh dlužnice postrádá jednu ze základních náležitostí každého insolvenčního návrhu požadovanou zákonem, kterou je uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek. Jelikož chybí základní náležitosti insolvenčního návrhu, bez jejichž uvedení nelze pokračovat v řízení, postupoval soud podle ust. § 128 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že by chtěla doplnit veškeré chybějící náležitosti s tím, že doposud se neměla kde poradit, nicméně po sdělení ze strany soudu dá vše do pořádku a veškeré chybějící doklady pošle obratem.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice důvodné není.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Odvolací soud se zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány předpoklady pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho vady, když v insolvenčním návrhu dlužnice zcela absentují jakákoliv tvrzení osvědčující úpadek dlužnice. Jak správně uvedl soud prvního stupně, v dané věci dlužnice nepodala insolvenční návrh samostatným podáním, nýbrž s využitím formuláře návrhu na povolení oddlužení, kdy pro insolvenční návrh je zde vyčleněn bod 21 formuláře. V případě návrhu dlužnice však bod 21 formuláře zůstal dlužnicí zcela nevyplněn. Není proto možno posoudit, zda dlužnice se skutečně nachází v úpadku, popřípadě v hrozícím úpadku, když dlužnice neuvedla žádného ze svých věřitelů, vůči němuž má peněžité závazky více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, a rovněž tak neuvedla, že své závazky není schopna plnit, tj. že se nachází v platební neschopnosti.

Odvolací námitky dlužnice jsou zcela nedůvodné. Soudní praxe se již ustálila v závěru, že vady insolvenčního návrhu lze odstranit pouze do doby, dokud soud prvního stupně nepřistoupí k odmítnutí návrhu pro vady; vady insolvenčního návrhu nelze odstraňovat až v odvolacím řízení (srovnej rozhodnutí publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. 11/2009), takže není žádného důvodu pro to, aby soud dodatečně vyzýval dlužnici k doplnění chybějících náležitostí návrhu. Bude třeba, aby dlužnice postupovala dle poučení soudu prvního stupně v napadeném rozhodnutí, kdy soud prvního stupně ji poučil jednak o tom, že po právní moci usnesení si může podat nový řádně zpracovaný insolvenční návrh, a rovněž tak ji poskytl poučení v tom směru, jakým způsobem by tento insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení měl být vyplněn.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu