3 VSOL 272/2012-A-23
KSBR 24 INS 8909/2011 3 VSOL 272/2012-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Molákova 2145/5, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.2.2012, č.j. KSBR 24 INS 8909/2011-A--16

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení o insolvenčním návrhu podle ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona, protože dlužnice ve stanovené lhůtě na základě usnesení insolvenčního soudu nezaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání ve kterém uvedla, že žádá o přezkoumání celého řízení, zvláště pak rozhodnutí o nutnosti a výši insolvenční zálohy.

Podáním ze dne 29.3.2012, doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne, vzala dlužnice své odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže jej podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolání dlužnice bylo vzato zpět dříve, než bylo rozhodnuto odvolacím soudem o podaném odvolání, postupoval odvolací soud ve smyslu shora citovaného zákonného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu