3 VSOL 27/2018-B-25
č. j. KSOS 33 INS 8501/2012 3 VSOL 27/2018-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci

dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano bytem Zámecká 489, 747 57 Slavkov

o splnění oddlužení

o odvolání Ing. Libuše Dobré sídlem Masarykova 39 746 01 Opava jako insolvenční správkyně dlužníka Michala anonymizovano

proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2017, č. j. KSOS 33 INS 8501/2012-B-18

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2017, č. j. KSOS 33 INS 8501/2012-B-18 se v části výroku II. o odměně insolvenční správkyně Ing. Libuše Dobré, a dále ve výroku V., mění tak, že soud určuje odměnu insolvenční správkyně částkou 56.542,50 Kč, včetně DPH, s tím, že odměna ve výši 2.122,50 Kč bude uhrazena z částky deponované na účtu majetkové podstaty, a insolvenční správkyně Ing. Libuše Dobrá je povinna vyplatit dlužníku částku 2.976,50 Kč, deponovanou na účtu majetkové podstaty, ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

II. Ve zbývající části výroku II. o určení náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Michala anonymizovano (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Ing. Libuše Dobré ve výši 54.420 Kč a její hotové výdaje ve výši 10.884 Kč, obojí včetně DPH s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), zprostil Ing. Libuši Dobrou funkce insolvenční správkyně (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek specifikovaných v bodech 1. až 3. výroku IV. s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu, a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení vyplatí insolvenční správkyně dlužníkovi deponované srážky (výrok V.). 2. Na odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 7. 8. 2012, č.j. KSOS 13 INS 8501/2012-B-3 rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se stanovením první splátky ke dni 30. 9. 2012. Ze zprávy insolvenční správkyně o splnění oddlužení ze dne 19. 9. 2017 vyplývá, že dlužník za dobu trvání splátkového kalendáře uhradil nezajištěným věřitelům 386.463 Kč, což představuje 45% jejich zjištěných pohledávek, a současně hradil zálohově odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně. Vzhledem k tomu, že dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, soud v souladu s ustanoveními § 413 a § 414 insolvenčního zákona vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek, které jsou uvedeny ve výroku IV. usnesení. Dále rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně, a to podle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2013. Hotové výdaje a odměnu insolvenční správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. za období od září 2012 do srpna 2017, určil v celkové výši 65.304 Kč, včetně DPH (4 x 1.080 a 56 x 1.089). Odměnu účtovanou ve výši 3.750 Kč + DPH ve výši 787,50 Kč za dobu před schválením oddlužení, tj. za období měsíců dubna až srpna 2012, soud prvního stupně insolvenční správkyni nepřiznal, když dovodil, že činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení sice vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení, avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení jeho činnost často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, čímž se počáteční vyšší aktivita kompenzuje. Podle soudu částka hotových výdajů 464 Kč + DPH ve výši 97,50 Kč, kterou insolvenční správkyně vyúčtovala jako cestovné, aniž by je doložila, správkyni nenáleží, neboť po dobu splátkového kalendáře jí byla měsíčně vyplácena částka 150 Kč + DPH právě na hotové výdaje, když za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře čerpala na hotových výdajích částku 10.884 Kč. 3. Proti usnesení soudu prvního stupně, výslovně proti výroku II., podala insolvenční správkyně dlužníka Ing. Libuše Dobrá odvolání. Odvolatelka nesouhlasila s tím, že jí nebyla přiznána odměna a náhrada hotových výdajů i za období před schválením oddlužení (za období měsíců dubna až srpna 2012). Namítla, že ve zprávě o splnění oddlužení na svých nárocích vyúčtovala 5.099 Kč (odměnu ve výši 3.750 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 464 Kč, včetně DPH), a v této souvislosti odkázala na závěry vyslovené Vrchním soudem v Praze v jeho rozhodnutí ze

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

dne 25. 8. 2010 sen. zn. 1 VSPH 620/2010 a na závěry Vrchního soudu v Olomouci v jeho rozhodnutí ze dne 28. 4. 2016 sen. zn. 1 VSOL 1172/2015, podle nichž má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu účelně vynaložených hotových výdajů v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami dle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 příslušné vyhlášky, a výši odměny je třeba určit podle ustanovení § 5 a náhradu hotových výdajů v prokázané výši s limity dle ustanovení § 7 odstavce prvního až třetího citované vyhlášky. Závěr soudu prvního stupně je tudíž v rozporu s judikaturou odvolacích soudů. Odvolatelka dále namítla, že činnost insolvenčního správce v období schváleného oddlužení není vždy rutinní a časově a odborně méně náročnou činností, ale je nutno provádět i další úkony při řešení konkrétních situací, které předem nelze předvídat. Účtované hotové výdaje sestávající z cestovného na přezkumné jednání dne 19. 7. 2012 a parkovného jsou dle odvolatelky důvodně vynaložené výdaje účtované v obvyklé výši a v rámci zákonných limitů. Navrhuje proto, aby odvolací soud změnil výrok II. usnesení soudu prvního stupně tak, že jí přizná vyúčtovanou odměnu a náhradu hotových výdajů za období měsíců dubna až srpna 2012 v částce celkem 5.099 Kč. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadené části, v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti. 6. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že soud prvního stupně svým usnesením ze dne 24. 4. 2012, č. j. KSOS 13 INS 8501/2012-A-5 zjistil úpadek dlužníka Michala anonymizovano (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Ing. Libuši Dobrou (výrok II.) a povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením (výrok III.). Dne 12. 7. 2012 podala insolvenční správkyně soudu zprávu o své dosavadní činnosti, doručila soudu soupis majetkové podstaty zpracovaný ke dni 11. 7. 2012, do kterého zahrnula tři věcné položky a pohledávku dlužníka z titulu jeho příjmu podle pracovní smlouvy, a dále přezkumné listy pěti přihlášených pohledávek, které následně přezkoumala na přezkumném jednání konaném dne 19. 7. 2012. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 19. 9. 2017 správkyně uvedla, že žádá, aby soud schválil doplatek její odměny za období od dubna do srpna 2012, to je za období od rozhodnutí o úpadku dlužníka do schválení oddlužení, v částce 5.099 Kč, a sdělila, že tyto prostředky jsou deponovány na účtu oddlužení. Ve zprávě o splnění oddlužení datované dne 19. 9. 2017, a to v její části D , správkyně vyúčtovala svou odměnu ve výši celkem 58.957,50 Kč včetně DPH, z níž bylo dosud uhrazeno 54.420 Kč, na hotových výdajích účtovala 11.445,50 Kč, z nichž bylo dosud uhrazeno 10.884 Kč. Podle části E zprávy o splnění oddlužení činí účtovaná odměna za období plnění splátkového kalendáře, to je období měsíců září 2012 až srpna 2017, částku 54.420 Kč včetně DPH a hotové výdaje za toto období částku 10.884 Kč včetně DPH. Za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za období od dubna 2012 do srpna 2012 správkyně účtovala na odměně částku 4.537,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 561,50 Kč včetně DPH. Hotové výdaje 434 Kč představují cestovné za cestu k přezkumnému jednání insolvenčního soudu v délce 70 km na trase Opava-Ostrava a zpět, a parkovné v částce 30 Kč. Ke zprávě o splnění oddlužení správkyně žádné doklady o takto účtovaných hotových výdajích nepřipojila. 7. Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 7). 8. Odvolací soud konstatuje, že při určení odměny a náhrady hotových výdajů odvolatelky je třeba postupovat podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen Vyhláška ), neboť o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo rozhodnuto dne 24. 4. 2012, to je do nabytí účinnosti vyhlášky č. 488/2012 Sb. (srov. čl. II. vyhlášky č. 488/2012 Sb. a čl. II. vyhlášky č. 398/2013 Sb., § 4 odst. 2, písm. c/ IZ). Odměnu odvolatelky však nelze určit také z počtu přihlášených pohledávek, jak stanoví § 38 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017, neboť o povolení oddlužení dlužníka bylo rozhodnuto před tímto datem. 9. Podle ustanovení § 3, písm. b) Vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. 10. Podle ustanovení § 5 Vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce. 11. Podle ustanovení § 7 Vyhlášky, výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4). 12. Odvolací soud předně uvádí, že ve svých rozhodnutích opakovaně vyjádřil nesouhlas se závěrem soudu prvního stupně, podle kterého insolvenčnímu správci nelze přiznat odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Judikatura odvolacích soudů se již ustálila v závěru, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce i za uvedené období. Nutno ovšem zdůraznit, že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 Vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, popřípadě i za následnou takovou činnost (typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje podle ustanovení § 5 Vyhlášky, tedy určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů, spojených s touto činností, pak soud insolvenčnímu správci přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 3 Vyhlášky. 13. Se zřetelem na shora uvedené má insolvenční správkyně za výkon své funkce v období od 24. 4. 2012, kdy bylo rozhodnuto o úpadku a povolení oddlužení dlužníka, do 7. 8. 2012, kdy bylo rozhodnuto o schválení jeho oddlužení plněním splátkového kalendáře, nárok na odměnu za činnosti, které v té době vykonala. Z obsahu spisu vyplývá, že se jedná o podání zprávy o činnosti ze dne 11. 7. 2012, zpracované na základě provedeného šetření u dlužníka, provedení soupisu majetkové podstaty ze dne 11. 7. 2012 a přezkoumání pěti přihlášek pohledávek na přezkumném jednání a účast na schůzi věřitelů, jež se konaly dne 19. 7. 2012. Odvolací soud považuje za odpovídající za toto období, s přihlédnutím ke shora popsaným činnostem a jejich rozsahu, odměnu ve výši 2.250 Kč. 14. Vedle vyúčtované odměny v částce 45.000 Kč za činnost při realizaci plnění splátkového kalendáře, to je za období od září 2012 do srpna 2017 (750 Kč x 60 měsíců-ustanovení § 3, písm. b/ Vyhlášky) má insolvenční správkyně nárok na další odměnu ve výši 2.250 Kč (ustanovení § 5 Vyhlášky). Celková částka odměny, na kterou má správkyně právo, tak činí 47.250 Kč. 15. Za období trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře má insolvenční správkyně právo na náhradu hotových výdajů 9.000 Kč, které vyúčtovala (60 x 150 Kč, § 7 odst. 4 Vyhlášky), včetně náhrady DPH v částce 1.884 Kč. Na náhradě hotových výdajů za období od 24. 4. 2012, kdy bylo rozhodnuto o úpadku a povolení oddlužení dlužníka, do 7. 8. 2012, kdy bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, potom správkyně účtovala náhradu hotových výdajů v částce 464 Kč a k tomu příslušející náhradu DPH v částce 97,50 Kč. Tyto tvrzené hotové výdaje však žádným způsobem nedoložila, proto jí takto účtovanou náhradu hotových výdajů nelze přiznat. 16. Správkyně je plátkyní DPH, proto má nárok na náhradu této daně, kterou je povinna z vyplacené odměny a náhrady hotových výdajů odvést. K odměně v částce 45.000 Kč je nutno připočíst náhradu DPH, účtovanou v částce 8.820 Kč; k částce odměny 2.250 Kč za období od povolení

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

do schválení oddlužení jí přísluší náhrada DPH v sazbě 21%, to je částka 472,50 Kč. K částce náhrady hotových výdajů 9.000 Kč jí rovněž přísluší účtovaná náhrada DPH v částce 10. 884 Kč. 17. Nárok odvolatelky na odměně činí 56.542,50 Kč (45.000 Kč + 2.250 Kč, k níž přísluší náhrada DPH 9.292,50 Kč), a jak vyplývá ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 19. 9. 2017, dlužník na jeho úhradu zálohově zaplatil 54.420 Kč, na odměnu proto zbývá doplatit částku 2.122,50 Kč, která bude odvolatelce uhrazena z prostředků ve výši 5.099 Kč, deponovaných na krytí jejích nároků na účtu majetkové podstaty. 18. Nárok na náhradu hotových výdajů v částce 10.884 Kč, včetně DPH, je kryt dlužníkem uhrazenou zálohou v plné výši, jak plyne ze zprávy o splnění oddlužení ze dne 19. 9. 2017. 19. Vzhledem k tomu, že z částky 5.099 Kč, deponované na účtu majetkové podstaty na uspokojení nároků odvolatelky, bude použita na úhradu doplatku její odměny jen částka 2.122,50 Kč, je odvolatelka po uspokojení doplatku své odměny povinna nespotřebovanou částku 2.976,50 Kč uhradit dlužníkovi. 20. Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně ve výrocích II. a V. změnil, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, lhůtu pro splnění odvolatelce ukládané povinnosti určil podle ustanovení § 160 odst. 1 o.s.ř. Ve zbývající části výroku II. o určení náhrady hotových výdajů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 15. února 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.