3 VSOL 27/2014-A-16
KSBR 24 INS 26819/2013 3 VSOL 27/2014-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravské náměstí 136, 691 23 Pohořelice, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.12.2013, č.j. KSBR 24 INS 26819/2013-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.9.2013, č.j. KSBR 24 INS 26819/2013-A-6.

V důvodech usnesení uvedl, že dne 7.10.2013 bylo dlužníkovi doručeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.9.2013 č.j. KSBR 24 INS 26891/2013-A-6, ve kterém soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V usnesení byl dlužník poučen, že odvolání proti usnesení může podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Usnesení napadl dlužník odvoláním, které bylo doručeno elektronicky do datové schránky Nejvyššího soudu dne 21.10.2013, přičemž dne 24.10.2013 podal dlužník originál odvolání k poštovní přepravě k Nejvyššímu soudu, který dne 24.10.2013 předal odvolání Krajskému soudu. Podle soudu prvního stupně posledním dnem k podání odvolání bylo úterý 22.10.2013, kdy nejpozději mohl dlužník podat odvolání k poštovní přepravě či doručit je Krajskému soudu v Brně osobně či elektronicky, nebo podat je u odvolacího soudu nebo do protokolu u nepříslušného soudu. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání elektronicky u Nejvyššího soudu, který není k jeho projednání příslušný, a odvolání bylo Krajskému soudu v Brně předáno až 24.10.2013, soud prvního stupně odvolání dlužníka jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že soudní písemnost mu byla doručena až dne 9.10.2013, neboť pracuje mimo domov a není schopen každý den přebírat poštovní zásilky. Podle jeho názoru patnáctý den lhůty k podání odvolání byl den 24.10.2013 a za doručení je považováno doručení soudního rozhodnutí jeho osobě, nikoliv jeho zveřejnění na příslušném internetovém portále. Podle obsahu odvolání dlužník žádal, aby jeho odvolání nebylo odmítnuto.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ze dne 30.9.2013 č. j. KSBR 24 INS 26819/2013-A-6 bylo dlužníku doručováno na adresu jeho bydliště Moravské náměstí 136, 691 23 Pohořelice, kterou uvedl v insolvenčním návrhu, a to obálkou typu III. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Česká pošta s.p. Vzhledem k tomu, že dlužník nebyl zastižen, byla zásilka obsahující usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu vložena do jeho domovní schránky dne 7.10.2013 v 10 hod 40 min. (což vyplývá z doručenky, založené ve spise, která obsahuje náležitosti dle § 50g o.s.ř.).

Dne 24.10.2013 bylo do datové schránky Krajského soudu v Brně doručeno elektronické podání Nejvyššího soudu ČR, datované dne 24.10.2013, ve kterém Nejvyšší soud sděluje, že v příloze zasílá dvě podání, a to podání Jana Žůrka a Zdeňka anonymizovano , která byla soudu zaslána zřejmě omylem. V příloze je připojeno elektronické nedatované podání dlužníka, označené jako odvolání adresované Vrchnímu soudu v Brně , doručené elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Nejvyššího soudu dne 21.10.2013, z jehož obsahu vyplývá, že částku nákladů insolvenčního řízení 50.000 Kč není schopen uhradit a proto žádá o snížení zálohy.

Dne 25.10.2013 bylo na podatelnu nepříslušného Nejvyššího soudu doručeno písemné podání dlužníka shodného obsahu, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 24.10.2013 obálkou adresovanou Nejvyššímu soudu, Burešova 20, Brno a Krajskému soudu v Brně bylo nepříslušným soudem postoupeno dne 30.10.2013. Po té rozhodl soud prvního stupně napadeným usnesením.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 208 odst. 2 o.s.ř. jako opožděné nemůže být odmítnuto odvolání, které bylo podáno u odvolacího soudu nebo do protokolu u nepříslušného soudu.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty neblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že usnesení soudu ze dne 30.9.2013, č.j. KSBR 24 INS 26819/2013-A-6 bylo doručeno dlužníku dne 7.10.2013 vhozením písemnosti do schránky dlužníka (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). Patnáctidenní lhůta k podání odvolání počala dlužníku běžet dne 8.10.2013 a skončila v úterý 22.10.2013, který byl posledním dnem, kdy dlužník mohl podat odvolání k poštovní přepravě, prostřednictvím Krajského soudu v Brně u Vrchního soudu v Olomouci (který je příslušný k rozhodnutí o podaném odvolání) nebo do protokolu u jiného nepříslušného soudu.

Dlužník doručil odvolání v elektronické formě (bez uznávaného elektronického podpisu) prostřednictvím veřejné datové sítě dne 21.10.2013 k Nejvyššímu soudu, který není příslušný k projednání odvolání dlužníka. Nejvyšší soud předal e-mailové odvolání na elektronickou podatelnu příslušného Krajského soudu v Brně až dne

24.10.2013, tedy po té, co dlužníkovi odvolací lhůta uplynula (srov. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.3.1983 sp. zn. 13 Co 184/83, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 23/1986, viz rovněž usnesení Ústavního soudu ze dne 22.1.2009, sp. zn. III. ÚS 2361/08, případně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15.7.2010 č.j. 9 Afs 28/2010-79). Na základě tohoto úkonu dlužníka proto nelze dovodit včasnost jeho odvolání. Odvolání v písemné formě adresované nepříslušnému Nejvyššímu soudu dlužník podal k poštovní přepravě až dne 24.10.2013 (po uplynutí lhůty k podání odvolání) a Nejvyšší soud je předal k poštovní přepravě příslušnému soudu dne 30.10.2013. Proto je odvolání dlužníka opožděné a závěr soudu prvního stupně, že je třeba postupovat podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítnout, je správný.

Námitka dlužníka, že usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení mu bylo doručeno až dne 9.10.2013, kdy je fakticky převzal, není důvodná. Dlužníkovi bylo usnesení v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 IZ doručováno zvlášť obálkou typu III. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a bylo dlužníkovi doručeno vhozením do jeho schránky již dne 7.10.2013 (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). S okamžikem, kdy dlužník již doručené usnesení skutečně převzal, zákon účinek jeho doručení nespojuje.

Z výše uvedených důvodů je usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 20. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu