3 VSOL 269/2012-P16-11
KSBR 28 INS 5532/2010 3 VSOL 269/2012-P16-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Scallia, s.r.o., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 26234947, o přihlášce pohledávky věřitele Cashdirect, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, IČ: 28971086, zastoupeného Mgr. Michalem Sladkým, advokátem se sídlem Praha 5, Bozděchova 7, PSČ 150 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.12.2011 č.j. KSBR 28 INS 5532/2010-P16-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 16, doručená soudu dne 5.10. 2011, přihlášeného věřitele Cashdirect, a.s., sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, IČ: 28971086, se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl jako pozdě podanou přihlášku č. 16 doručenou soudu dne 5.10.2011 přihlášeného věřitele Cashdirect, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, IČ: 28971086 (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uvědomil věřitele, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok III.) .

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 25.8.2010 č.j. KSBR 28 INS 5532/2010-A-5, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.8.2010, byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenční soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění uvedeného usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží. Soud prvního stupně dále konstatoval, že dne 5.10.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s., ze dne 4.10.2011, která je evidována pod č. 16. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 57 odst. 1, odst. 2, odst. 3 o.s.ř. a uvedl, že lhůta k přihlášení pohledávky začala běžet dne 26.8.2010 a skončila dnem 24.9.2010. Jelikož přihlášený věřitel Cashdirect, a.s. podal přihlášku pohledávky k doručení až dne 5.10.2011, učinil tak pozdě. S odkazem na ustanovení § 185 insolvenčního zákona tedy soud prvního stupně přihlášku pohledávky odmítl a dle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. rozhodl o nákladech řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal přihlášený věřitel včasné odvolání směřující proti výrokům I. a II., jímž se domáhal jeho změny tak, že přihláška pohledávky se neodmítá. Na odůvodnění odvolání uvedl, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil a neúplně zjistil skutkový stav a neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností. Věřitel namítal, že do insolvenčního řízení proti dlužníkovi přihlásil pohledávku České kanceláře pojistitelů, kterou však není třeba přihlašovat do insolvenčního řízení ve lhůtách dle ustanovení § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť se na tuto pohledávku vztahuje ustanovení § 165 odst. 2 insolvenčního zákona a ustanovení § 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. Podle těchto ustanovení se na takovou pohledávku hledí jako na přihlášenou, a to v případě, že tato pohledávka byla uplatněna v insolvenčním řízení, což věřitel učinil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., jakož i v závislých výrocích II. a III., včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 25.8.2010 č.j. KSBR 28 INS 5532/2010-A-15, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenční rejstříku a téhož dne rovněž nabylo právní moci, zjistil úpadek dlužníka Scallia, s.r.o. (výrok I.). Výrokem IV. citovaného usnesení soud prvního stupně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesením ze dne 20.10.2010, č.j. KSBR 28 INS 5532/2010-B-9, soud prvního stupně prohlásil na majetek dlužníka Scallia, s.r.o., konkurs a rozhodl, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno, dne 21.12.2010 byla podána insolvenčním správcem konečná zpráva, o jejímž schválení insolvenční soud dosud nerozhodl. Dne 5.10.2011 byla doručena soudu prvního stupně přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s. Tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 8.029,35 Kč. Jistina pohledávky činila částku 1.432 Kč a byla odůvodněna tak, že dne 7.1.2003 se stala dopravní nehoda, při které došlo ke střetu vozidel SPZ BSD 41-58 a SPZ BM 90-56 s tím, že se jedná o odpovědnost za škodu dle ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku, když dlužník svým zaviněným protiprávním jednáním způsobil škodu. Bylo tvrzeno, že dlužník byl v době nehody řidič, provozovatel a majitel vozidla. V přihlášce pohledávky bylo dále uvedeno, že k vozidlu nebylo k datu nehody uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, čímž vznikla původnímu věřiteli ČKP povinnost dle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) tohoto zákona uhradit poškozenému v plné výši způsobenou škodu. Uplatněná částka tedy představuje regresní nárok za škodu, kterou plnila ČKP za řidiče vozidla, majitele vozidla a provozovatele vozidla. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná. Dále bylo přihlášeno příslušenství pohledávky (úrok z prodlení a náklady řízení). V přihlášce bylo uvedeno, že původní věřitel (Česká kancelář pojistitelů) předmětnou pohledávku postoupil s veškerými právy a příslušenstvím věřiteli Cashdirect, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21.12.2010.

Podle ustanovení § 165 odst. 1 insolvenčního zákona, věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 165 odst. 2 insolvenčního zákona, zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.

Podle § 24 odst. 2, písm. b) zák. č. 168/1999 Sb., Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona.

Podle § 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb., poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli (§ 9). Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu hledí jako na přihlášenou.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Po přezkoumání obsahu spisu dospívá odvolací soud k závěru, že v dané právní věci nebyly splněny podmínky dle ustanovení § 173, § 185 insolvenčního zákona pro odmítnutí přihlášky věřitele Cashdirect, a.s. Věřitel Cashdirect, a.s., uplatnil v insolvenčním řízení jakožto právní nástupce České kanceláře pojistitelů vůči dlužníku jako řidiči, provozovateli a majiteli vozidla právo na náhradu za plnění podle § 24 odst. 2, písm. b) zákona č. 168/1999 Sb. (tedy právo na náhradu za plnění poskytnuté právním předchůdcem věřitele z garančního fondu za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti). Ustanovení § 24 odst. 4 věty druhé citovaného zákona (v jeho znění účinném od 1.1.2008, kdy nabyl účinnosti insolvenční zákon) stanoví, že pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění podle odst. 2, písm. b) citovaného zákona se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního předpisu (jímž je dle zákonného odkazu insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou. Ustanovení § 165 odst. 2 insolvenčního zákona pak stanoví, že zákon může určit, že podle odst. 1 tohoto zákonného ustanovení se uspokojí i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky. Citovaný § 165 odst. 2 insolvenčního zákona tak výslovně předpokládá možnost speciální právní úpravy, kterou insolvenční zákon či jiný zákon upraví, že věřitelé určitých pohledávek (které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenčním řízení dle § 165 odst. 1 IZ uspokojovány, jen jsou-li řádně uplatněny přihláškou) mají právo na jejich uspokojení bez toho, že by tyto pohledávky byly do insolvenčního řízení přihlašovány postupem dle ustanovení § 173 a násl. insolvenčního zákona. Přihlášky takových pohledávek se nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Takový speciální režim stanoví právě zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, ohledně odvolatelem uplatněného nároku na náhradu za plnění dle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) téhož zákona. Ten v ustanovení § 24 odst. 4 věty druhé prohlašuje předmětnou regresní pohledávku za pohledávku, která se podle insolvenčního zákona (to je ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 insolvenčního zákona) považuje za přihlášenou. Je třeba zdůraznit, že zákon nestanoví, že by se takový režim na danou pohledávku vztahoval, jen potud vznikla-li až po zahájení insolvenčního řízení a z výslovného znění tohoto zákonného ustanovení vyplývá, že pohledávka původního věřitele České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění poskytnuté dle ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla. To platí pro každou fázi insolvenčního řízení právě i s ohledem na to, že dané pohledávce (ani kdyby vznikla až po rozhodnutí úpadku) nepřiznává zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatu nebo pohledávky postavené jí na roveň (viz výčet těchto pohledávek v ustanovení § 168 a § 169 insolvenčního zákona), jež se dle ustanovení § 203 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přihláškou neuplatní. Proto se tato pohledávka, bez ohledu na dobu svého vzniku (a bez přihlášky) uspokojuje v insolvenčním řízení (dle ustanovení § 165 odst. 1 IZ) jako ostatní nepřednostní pohledávky téhož pořadí. Současně však s přihlédnutím ke všem okolnostem nutno dovodit, že předmětnou regresní pohledávku České kanceláře pojistitelů, která byla věřiteli postoupena, lze považovat v insolvenčním řízení za přihlášenou (a je tak nutno s ní nakládat), jen pokud byla v tomto řízení věřitelem uplatněna, což se v posuzovaném případě stalo nejpozději věřitelovým podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5.10.2011 (popřípadě pokud věřitelův požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo). Musí se tak vždy stát způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši pohledávky, neboť teprve tehdy je dán procesní podklad k tomu, aby mohla být přezkoumána.

S ohledem na shora uvedený závěr odvolacího soudu o tom, že předmětná pohledávka věřitele se v insolvenčním řízení zásadně nepřihlašuje, nepřichází v úvahu zkoumat, zda věřitel, který takovou pohledávku přesto přihlásil, podal její přihlášku včas. Ohledně takové přihlášky pohledávky proto nemůže nastat (dle ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona, ani z jiného zákonného důvodu) následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a proto soud prvního stupně v daném případě postupoval nesprávně, pokud věřitelovu přihlášku odmítl a rozhodl o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení. Skutečnost, že pohledávka byla původním věřitelem Českou kanceláří pojistitelů věřiteli postoupena, je pro posouzení věci irelevantní, neboť tím předmětná pohledávka neztratila svou povahu.

Z důvodů shora uvedených proto rozhodl odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s. evidovaná pod č. 16 neodmítá, neboť nebyly splněny podmínky pro potvrzení tohoto usnesení (§ 219a o.s.ř.) ani pro jeho zrušení (ustanovení § 219a odst. 1, písm. a/ o.s.ř.).

V důsledku změny výroku I. napadeného usnesení pozbyl účinnosti i závislý výrok II. o nákladech řízení a závislý výrok III., v němž bylo rozhodnuto o tom, že účast věřitele právní mocí usnesení soudu prvního stupně končí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu