3 VSOL 267/2011-A-11
KSOS 31 INS 898/2011 3 VSOL 267/2011-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Karlovice 863, PSČ 756 06, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 22.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.3.2011, č.j. KSOS 31 INS 898/2011-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.3.2011, č.j. KSOS 31 INS 898/2011-A-5 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 74 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), dále s poukazem na ustanovení § 204 odst. 1 a § 57 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odmítl odvolání dlužnice ze dne 28.2.2011 proti usnesení téhož soudu ze dne 27.1.2011, č.j. KSOS 31 INS 898/2011 -A-3, kterým byl její insolvenční návrh (podaný u soudu 20.1.2011), spojený s návrhem na povolení oddlužení, odmítnut pro vady.

Podle odůvodnění soudu prvního stupně usnesení ze dne 27.1.2011 (o odmítnutí návrhu pro vady) bylo dlužnici doručeno zvláštním způsobem dne 31.1.2011, konec 15-ti denní lhůty pro odvolání připadl na 15.2.2011. Dlužnice však své odvolání podala k poštovní přepravě až dne 28.2.2011, tedy opožděně. Z uvedených důvodů proto postupoval soud prvního stupně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a toto opožděně podané odvolání dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání a žádala soud, aby její návrh znovu projednal, neboť veškeré doklady soudu již předložila. V další části svého odvolání podrobně popsala její neutěšenou majetkovou situaci a nemožnost splácet své závazky. K závěru soudu prvního stupně o opožděnosti jejího odvolání ze dne 28.2.2011 se dlužnice v tomto podání nevyjádřila.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ust. § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty neblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.1.2011, č.j. KSOS 31 INS 898/2011-A-3, kterým byl insolvenční návrh dlužnice odmítnut pro vady, bylo dlužnici doručeno poštou a dlužnice je osobně převzala dne 31.1.2011. Dlužnice byla v tomto usnesení řádně poučena, že proti němu může podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem (to je v daném případě poštou); toto usnesení bylo soudem prvního stupně též zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27.1.2011 ve 13.44 hod. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala dlužnici plynout ode dne 1.2.2011 a skončila v úterý dne 15.2.2011.

Podala-li proto dlužnice své odvolání k poštovní přepravě až 28.2.2011, pak je správný závěr soudu prvního stupně, že jde o odvolání opožděné.

S ohledem na uvedené skutečnosti postupoval soud prvního stupně zcela správně, pokud napadeným usnesením toto opožděně podané odvolání odmítl (§ 208 odst. 1 o.s.ř.).

Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 5. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu