3 VSOL 265/2011-A-28
KSBR 45 INS 499/2011 3 VSOL 265/2011-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Jiřího Sobotky, bytem Roštěnice 109, Vyškov, PSČ 682 01, IČ: 72299894, o insolvenčním návrhu věřitele K.Z.D. s.r.o., se sídlem Pražského 661/40, Praha 5, PSČ 152 00, IČ: 272 16 373, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.2011, č.j. KSBR 45 INS 499/2011-A-21

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích II. a III. p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že navrhovateli-věřiteli neprodlouží lhůtu k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení stanovenou usnesením č.j. 45 INS 499/2011-A-6 ze dne 17.1.2011 (výrok I.), zastavil řízení (výrok II.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů insolvenčního řízení (výrok III.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením č.j. KSBR 45 INS 499/2011-A-6 ze de 17.1.2011 uložil navrhovateli-věřiteli, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč a poučil jej, že nebude-li záloha zaplacena, může být řízení zastaveno. Usnesení bylo potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14.3.2011. Navrhovatel-věřitel podáním ze dne 14.3.2011 požádal insolvenční soud o poskytnutí náhradní lhůty ke splnění této povinnosti. Záloha na náklady řízení není soudním poplatkem, proto nelze dlužníka od povinnosti uhradit tuto zálohu osvobodit, a to bez ohledu na jeho majetkovou situaci. Navrhovatel byl insolvenčním soudem vyzván, aby v určené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, výzva mu byla řádně doručena a dlužník byl poučen o následcích nezaplacení zálohy. Insolvenční soud neshledal důvody pro poskytnutí náhradní lhůty, když záloha na náklady insolvenčního řízení měla být zaplacena ve lhůtě 3 dnů ode dne nabytí právní moci předmětného usnesení, tedy do 17.3.2011 a žádost byla soudu doručena dne 24.3.2011. Dle ust. § 134 IZ má být o insolvenčním návrhu rozhodnuto bez zbytečného odkladu a ani k datu rozhodnutí nebyla záloha zaplacena. Výrok o nákladech řízení odůvodnil tím, že účastník, který zavinil zastavení řízení je povinen hradit jeho náklady. Navrhovatel zavinil , že řízení bylo zastaveno tím, že nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, dlužníku však žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, které směřoval výslovně do výroku II. Uvedl, že trvá na důvodech uvedených v odvolání ze dne 25.11.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.1.2011, protože se domnívá, že vzhledem k mnohosti věřitelů dlužníka nelze očekávat uspokojení pohledávky co do výše soudního poplatku . Poukázal na to, že dlužník se ve vyjádření ze dne 20.1.2011 k insolvenčnímu návrhu připojil s uvedením seznamu svých dalších věřitelů, čímž konstatoval, že se nachází v úpadku. Proto navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a rozhodl o pokračování insolvenčního řízení .

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1, 2 a 3 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem, který byl Krajskému soudu v Brně doručen dne 13.1.2011 se věřitel domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 499/2011-A-6 ze dne 17.1.2011 uložil tento soud navrhujícímu věřiteli, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. V usnesení věřitele poučil, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena, může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit, případně přistoupit k vymáhání zálohy. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání, o kterém rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením č.j. KSBR 45 INS 499/2011, 3 VSOL 86/2011-A-16 ze dne 23.2.2011 tak, že napadené usnesení potvrdil. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.2.2011 a navrhovateli doručeno zvláštním způsobem dne 20.3.2011. Dle záznamu Krajského soudu v Brně ze dne 30.3.2011 nebyla záloha ke dni 28.3.2011 zaplacena.

Odvolací soud s ohledem na uvedený obsah insolvenčního spisu shledal, že soud prvního stupně postupoval v souladu se shora citovaným ustanovením § 108 odst. 3 IZ a správně řízení zastavil, když věřitel ve lhůtě uložené rozhodnutím ze dne 17.1.2011 zálohu nezaplatil, ačkoliv byl o následcích nezaplacení poučen. Marným uplynutím soudem určené třídenní lhůty vzniklo insolvenčnímu soudu v souladu s ust. § 108 odst. 3 IZ právo insolvenční řízení zastavit.

Odvolací námitky věřitele směřují zejména proti důvodům uložení zálohy, případně proti její výši, tedy v zásadě proti usnesení, kterým mu byla povinnost k zaplacení zálohy uložena. Tyto námitky mohl věřitel uplatnit v odvolání proti usnesení, kterým jim bylo zaplacení zálohy uloženo, což také učinil. Odvolací soud se na základě podaného odvolání odvolacími námitkami zabýval a shledal, že napadené usnesení bylo správné a proto je potvrdil. V odvolacím řízení proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení již námitky směřující proti uložení povinnosti zaplatit zálohu nemohou být úspěšně uplatněny. Důvodné by mohly být pouze námitky spočívající v tom, že nebyly dány důvody pro zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ, zejména tedy, že navrhovatel nebyl řádně poučen o následcích nezaplacení zálohy, případně že záloha byla řádně a v plné výši zaplacena, z obsahu spisu však vyplývá, že tyto důvody dány nejsou.

Není důvodná ani námitka, že se k insolvenčnímu návrhu dlužník připojil. Dlužník sice v podání ze dne 20.1.2011 uvedl, že se k návrhu připojuje, jeho podání je však podle svého obsahu pouze vyjádřením k insolvenčnímu návrhu, neboť nesplňuje náležitosti insolvenčního návrhu dle ust. § 103, zejména v něm nejsou vylíčeny rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka. Seznam majetku a závazků dlužníka, který předložil dne 9.2.2011 (č. dokumentu A-12) není přílohou podání ze dne 20.1.2011. Dlužník byl k jeho předložení vyzván insolvenčním soudem na základě ust. § 128 odst. 3 IZ (tj. po zahájení řízení věřitelským návrhem).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto postupem podle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení potvrdil jako ve výroku věcně správné.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. Věřitel nebyl se svým odvoláním procesně úspěšný, dlužníku podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly, a proto odvolací soud o nákladech řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu