3 VSOL 262/2015-B-26
KSBR 29 INS 11555/2014 3 VSOL 262/2015-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jána anonymizovano , anonymizovano , bytem v Cvrčovicích 59, PSČ 691 23, o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce, o odvolání odvolaného insolvenčního správce Ing. Pavla Vlčka, se sídlem v Českých Budějovicích, Tř. 28. října 1476/10, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 60627875, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.2.2015, č.j. KSBR 29 INS 11555/2014-B-16

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. v části, ve které soud rozhodl o schválení hotových výdajů odvolaného insolvenčního správce Ing. Pavla Vlčka, se sídlem v Českých Budějovicích, Tř. 28. října 1476/10, PSČ 370 01, ve výši 4.030,48 Kč včetně DPH a rozhodl, že náhrada hotových výdajů bude uhrazena ze zálohy na náklady insolvenčního řízení složené navrhovatelem Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci, se p o t v r z u j e .

Ve zbývající části výroků I. a II. se usnesení soudu prvního stupně mění tak, že se n e s c h v a l u j e odměna odvolaného insolvenčního správce Ing. Pavla Vlčka ve výši 14.520 Kč včetně DPH s tím, že odměna bude uhrazena ze zálohy na náklady insolvenčního řízení složeného navrhovatelem Modrá pyramida stavební spořitelna a.s.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil odměnu odvolaného insolvenčního správce Ing. Pavla Vlčka, Tř. 28. října 1476/10, 370 01 České Budějovice ve výši 14.520 Kč včetně náhrady DPH a náhradu jeho hotových výdajů ve výši 4.030,48 Kč (výrok I.), dále rozhodl, že odměna a náhrada hotových výdajů odvolaného insolvenčního správce bude uhrazena ze zálohy na náklady insolvenčního řízení složené navrhovatelem Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., identifikační číslo 60192852, 120 21 Praha 2, Bělehradská 128/222, ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení (výrok II.) a odvolanému insolvenčnímu správci Ing. Pavlu Vlčkovi uložil, aby sdělil soudu číslu účtu, na nějž má být odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce poukázána (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že při schválení odměny odvolaného insolvenčního správce se zabýval jak vyúčtováním jeho odměny ze dne 3.12.2014, tak návrhem nově ustanoveného insolvenčního správce ze dne 22.12.2014 a jeho doplněním doručeným soudu dne 29.12.2014. Dále pak vyšel ze skutečnosti, že po dobu výkonu funkce odvolaný insolvenční správce provedl soupis majetku dlužníka, který vycházel z informací obsažených v insolvenčním návrhu věřitele, a dále přezkoumal 12 přihlášek pohledávek. Jelikož odvolaný insolvenční správce stanovení své odměny vyčíslené ve výši 6.050 Kč včetně DPH za činnost v úvodní fázi insolvenčního řízení dostatečně neodůvodnil, insolvenční soud schválil odměnu tak, jak ji ve svém podání ze dne 22.12.2014 a jeho doplnění doručeném soudu dne 29.12.2014 navrhl ustavený insolvenční správce, tedy za přezkoumané přihlášky pohledávek dle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. v aktuálním znění. Náhrada hotových výdajů byla insolvenčním soudem schválena tak, jak byla odvolaným insolvenčním správce vyčíslena a novým insolvenčním správcem navržena. Jelikož v insolvenčním řízení byla navrhujícím věřitelem složena záloha na náklady insolvenčního řízení a v majetkové podstatě doposud nejsou žádné disponibilní finanční prostředky, rozhodl insolvenční soud o uhrazení odměny a náhrady hotových výdajů odvolaného insolvenčního správce z navrhovatelem složené zálohy.

Proti tomuto usnesení podal odvolaný insolvenční správce včasné odvolání, ve kterém namítal, že závěr soudu prvního stupně, kterým mu nebyla přiznána odměna za činnost v úvodní fázi řízení, správný není. Tvrdí, že činnost insolvenčního správce, a to zejména v úvodní fázi insolvenčního řízení, je mnohem komplexnější, vyžaduje především komunikaci s dlužníkem samotným, a rovněž oslovení řady subjektů a učinění výzev k poskytnutí součinnosti vůči třetím osobám včetně vyhodnocení jejich odpovědí, právě za účelem sestavení pravdivé a úplné zprávy o hospodářské činnosti dlužníka. Argumentuje tím, že i skutečnosti sdělené dlužníkem je nucen vyhodnotit či prověřit, neprovádí tedy pouze doslovný přepis dlužníkových tvrzení do zprávy o své hospodářské situaci či soupisu majetkové podstaty. Ačkoliv je tedy tato činnost v počáteční fázi insolvenčního řízení vykonávána v poměrně krátkém časovém úseku, je v tomto období insolvenční správce vázán krátkými lhůtami a je povinen, jakož i odpověděn, za řadu činností, které musí činit osobně. Nesouhlasí tedy se závěrem soudu prvního stupně, že činnost insolvenčního správce v úvodní fázi řízení nelze vnímat jen jako přezkum několika kusů přihlášek. Popisuje, že po svém ustanovení do funkce insolvenčního správce neprodleně kontaktoval dlužníka, aby zjistil jeho aktuální majetkovou situaci, následně pak provedl lustraci dlužníka na webových stránkách ČÚZK a oslovil příslušný registr vozidel, finanční úřad, Centrální depozitář cenných papírů a.s. a příslušnou správu sociálního zabezpečení se žádostí o součinnost. Dále pak zaslal žádost o součinnost na obecný soud dlužníka a exekutorům, kteří postihli majetek dlužníka také po zahájení insolvenčního řízení, a poté přistoupil k přezkoumání přihlášených pohledávek za součinnosti dlužníka a přípravě předmětné zprávy včetně lustrace případné podnikatelské činnosti dlužníka. Poukazuje na ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, pak každému z nich náleží podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Zdůrazňuje, že právní úprava stanovuje tři kritéria, která mají být vzata v úvahu, rozhoduje-li se o odměně jednoho z více činných insolvenčních správců; tato kritéria jsou rovnocenná a těmito kritérii se insolvenční soud vůbec nezabýval. Podle jeho názoru nelze izolovaně přisuzovat odměnu tomu insolvenčnímu správci, který uzavřel kupní smlouvu a inkasoval po jejím uzavření finanční prostředky, ač je to velmi snadné. Žádá proto, aby odvolací soud poskytl ochranu jeho právu na obdržení adekvátní a spravedlivé odměny za jeho činnost vykonanou v úvodní fázi insolvenčního řízení a změnil napadené usnesení tak, že se mu schvaluje odměna ve výši 20.570 Kč včetně náhrady DPH a dále náhrada jeho hotových výdajů ve výši 4.030,48 Kč.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti.

V přezkoumávané věci usnesením ze dne 28.7.2014, č.j. KSBR 29 INS 11555/2014-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka Jána anonymizovano , bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, který bude veden jako nepatrný a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Pavel Vlček, identifikační číslo osoby 60627875, se sídlem Tř. 28. října 1476/10, PSČ 370 01 České Budějovice, provozovna Nerudova 1511/5, PSČ 586 01 Jihlava. Podáním z 8.9.2014 insolvenční správce Ing. Pavel Vlček sdělil insolvenčnímu soudu, že je plátcem daně z přidané hodnoty a předložil kopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty s účinností od 10.8.2010. Dne 27.10.2014 proběhlo přezkumné jednání a následně schůze věřitelů, na této schůzi věřitelů byl Ing. Pavel Vlček odvolán z funkce insolvenčního správce a bylo hlasováno o ustanovení nového insolvenčního správce. Následně soud prvního stupně potvrdil odvolání dosavadního insolvenčního správce Ing. Pavla Vlčka a potvrdil ustanovení nového insolvenčního správce, kterým je saluka, v.o.s., se sídlem Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 25995243. Dosavadnímu insolvenčnímu správci Ing. Pavlu Vlčkovi bylo uloženo, aby předložil soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení vyúčtování svých hotových výdajů a stanovisko věřitelského orgánu k těmto výdajům. Podáním z 3.12.2014 podal odvolaný insolvenční správce zprávu o své činnosti včetně vyúčtování nákladů a odměny, náklady byly vyúčtovány v celkové výši 4.030,48 Kč včetně DPH, jedná o cestovní výdaje 2x cesta České Budějovice-Brno a zpět, parkovné, telefony a poštovné a výdaje v rámci součinnosti-dotaz na Centrální depozitář cenných papírů a.s. Odvolaný insolvenční správce uvedl, že požádal zástupce věřitelů Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s. o stanovisko k uvedeným výdajům s tím, že zástupce věřitelů udělil souhlas s vyúčtováním hotových výdajů ve výši 4.030.48 Kč včetně DPH. Pokud jde o odměnu, odvolaný insolvenční správce uvedl, že mu vznikl nárok na vyplacení odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek ve výši 1.000 Kč za každou přezkoumanou přihlášku pohledávek s tím, že přezkoumal 12 přihlášek pohledávek, takže odměna činí včetně DPH 14.520 Kč a s ohledem na zbývající činnosti v úvodní fázi řízení, tedy zejména kdy činil kroky ke zjišťování majetkové situace dlužníka a sestavení zprávy o hospodářské činnosti dlužníka, navrhuje, aby mu byla přiznána odměna ve výši 5.000 Kč + DPH, celkem tedy 6.050 Kč. K vyúčtované odměně se vyjádřil ustanovený insolvenční správce a uvedl, že odměna odvolanému insolvenčnímu správci by měla být přiznána pouze částkou 12.000 Kč + DPH, a dále by odvolanému insolvenčnímu správci měly být uhrazeny hotové výdaje ve výši 4.030,48 Kč.

Podle ust. § 29 odst. 4 IZ insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odst. 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.

Podle ust. § 38 odst. 1 IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ust. § 38 odst. 2 IZ odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Podle ust. § 38 odst. 3 IZ vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle ust. § 38 odst. 5 IZ insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Ust. § 38 odst. 5 IZ navazuje na ust. § 29 odst. 4 IZ. Předpokládá se, že zpráva o činnosti podaná insolvenčním správcem, jenž byl z funkce odvolán nebo byl funkce zproštěn, bude obsahovat vyúčtování jeho odměny a hotových výdajů, stejně jako to, že po přezkoumání zprávy postupy přiměřenými těm, jenž platí pro přezkoumání konečné zprávy v konkursu, bude insolvenční soud o schválení této zprávy rozhodovat již v průběhu insolvenčního řízení a určí částku, jež náleží insolvenčnímu správci na hotových výdajích, stejně jako částku vynaloženou účelně na náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty (a případně vyplacené zálohy zúčtuje); učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Tím se předejde akceleraci sporů o účelnost těchto částek až ve finální fázi insolvenčního řízení a vytvoří se prostor novému insolvenčnímu správci pro včasné vymáhání škod způsobených bývalým správcem na majetkové podstatě (srovnej důvodovou zprávu k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým byl s účinností od 1.1.2014 změněn a doplněn insolvenční zákon).

Podle názoru odvolacího soudu soud prvního stupně postupoval správně, jestliže rozhodl o schválení zprávy odvolaného insolvenčního správce a určil jeho hotové výdaje (částky vynaložené na údržbu a správu majetkové podstaty vynaloženy nebyly, a rovněž tak nebyla odvolanému insolvenčnímu správci vyplacena žádná záloha). Soud prvního stupně však nepostupoval správně, jestliže již v této fázi řízení rozhodoval o odměně odvolaného insolvenčního správce. Byť se předpokládá, že zpráva o činnosti odvolaného insolvenčního správce bude obsahovat i vyúčtování jeho odměny, z ust. § 38 odst. 5 IZ však nevyplývá, že by bylo možno vedle hotových výdajů, popřípadě výdajů spojených se správou a údržbou majetkové podstaty rozhodovat též o odměně odvolaného insolvenčního správce. Odvolatel správně poukázal na to, že podle ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Tento podíl v současné době není objektivně možné určit, protože není jasné, jak dlouho, a v jakém rozsahu a v jaké náročnosti, bude vykonávat svou funkci ustavený insolvenční správce saluka v.o.s. O odměně odvolaného insolvenčního správce lze proto rozhodnout až při předložení konečné zprávy, tj. v závěrečné fázi insolvenčního řízení, kdy bude určena jedna odměna insolvenčního správce, kterou pak insolvenční soud rozdělí podle kritérií uvedených v § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. mezi odvolaného insolvenčního správce a ustaveného insolvenčního správce.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, pokud jím bylo rozhodnuto o schválení, tj. určení hotových výdajů odvolaného insolvenčního správce, a rozhodnuto o tom, že budou zaplaceny ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř. a ve zbývající části, tj. pokud bylo rozhodováno o odměně odvolaného insolvenčního správce, rozhodnutí soudu prvního stupně pro předčasnost změnil tak, že tato odměna se neschvaluje (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, odvolanému insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu