3 VSOL 261/2013-A-13
KSBR 31 INS 32664/2012 3 VSOL 261/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud vO|omouci rozhodl vsenátě složeněm zpředsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalově a soudkyň JUDr. Radky Panáčkově a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka BM Mont s.r.o.-v likvidaci, se sídlem Zlín, Kvítková 4323, PSČ 760 01, IČ: 27697495, zastoupeněho Mgr. Radimem Janouškem, advokátem se sídlem Olomouc, Santova 2, PSČ 779 OO, o insolvenčním návrhu dlužníka a insolvenčním návrhu věřitele Václava Doliny, místo podnikání Valašská Senice 58, PSČ 756 14, IČ: 15423786, o odvolání insolvenčního navrhovatele-věřitele Václava Doliny proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.1.2013 č.j. KSBR 31 INS 32664/2012-A-5 takto: l. Odvolací řízení se z a sta v uje. ll. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud vBrně usnesením, označeným vzáhlaví tohoto rozhodnutí, insolvenční návrh dlužníka BM Mont s.r.o.-vlikvidaci zamítl pro nedostatek majetku.

V odůvodnění svěho rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 144 odst. 1, písm. a), b), c), d) a e) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) uvedl, že na základě skutečností, vyplývajících z návrhu likvidátora společnosti, pokračování-2-KSBR 31 lNS 32664/2012 z připojených listin a z šetření soudu, dospěl kzávěru, že dlužník je v úpadku jak z důvodu platební neschopnosti, tak ve formě předlužení. Navrhovatel-dlužník má více věřitelů, jejichž pohledávky převyšují hodnotu dlužníkova majetku. Za těto situace, při splnění všech zákonných podmínek, proto rozhodl tak, že insolvenční návrh dlužníka zamítl pro nedostatek majetku stím, že ve smyslu ustanovení § 144 odst. 2 IZ je toto rozhodnutí podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

Po doručení tohoto rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníka, předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, podáním ze dne 13.2.2013, kterě bylo předáno poště k přepravě těhož dne a Krajskěmu soudu v Brně došlo dne 14.2.2013, věřitel Václav Dolina podal jednak insolvenční návrh stvrzením, že má vůči dlužníkovi pohledávky celkem ve výši 463.025 Kč, jež se staly splatnými nejpozději dne 6.6.2011, kterě takě současně přihlašuje do insolvenčního řízení, a že dlužník má i další věřitele-například Krajský soud v Brně s pohledávkou ve výši 2.000 Kč splatnou dne 15.2.2012, společnost PAVLOVIČ CZ, s.r.o. se sídlem Rokytnice 479, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 26796376 s pohledávkou ve výši 1.586 Kč z titulu neuhrazeně kupní ceny za dodaně zboží, splatnou dne 31.12.2012, společnost HASTA, s.r.o. se sídlem Slovenská republika, Žilina-Považský Chlumec, PSČ 010 03, IČ: 31646751 s pohledávkou ve výši 287.494,99 Kč z titulu neuhrazené kupní ceny za dodaně zboží, splatnou dne 19.6.2012 a věřitele Zbyňka Dosoudila, DiS., WOLF SECURITY s místem podnikání Prostřední 128, Uherskě Hradiště, PSČ 666 01, IČ: 765619431 s pohledávkou ve výši 44.384 Kč z titulu poskytnutých bezpečnostních služeb, splatnou dne 20.3.2012. Vtěmže podání současně podal odvolání proti usnesení Krajskěho soudu v Brně ze dne 28.1.2013 č.j. KSBR 31 lNS 32664/2012-A-5 sodůvodněním, že se domnívá, že došlo kvyvedení majetku společnosti, přičemž v insolvenčním řízení by mohl být tento majetek zjištěn.

Potě, co Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20.2.2013 č.j. KSBR 31 lNS 32664/2012-A-8 uložil odvolateli, aby doplnil svě tvrzení v odvolání o vyvedení majetku ze společnosti dlužníka, odvolatel podáním ze dne 28.2.2013, došlým soudu dne 5.3.2013, vzal svě odvolání v celěm rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanskěho soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takověm případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeněho rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda insolvenční navrhovatel-věřitel Václav Dolina mohl podat proti usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí pokračování-3-KSBR 31 lNS 32664/2012 insolvenčního návrhu dlužníka pro nedostatek majetku odvolání, neboť insolvenční návrh podal až po rozhodnutí o původním insolvenční návrhu jinak, než rozhodnutím o úpadku (§ 142 písm. d/ IZ).

Podle ustanovení § 107 odst. 3 IZ platí, že byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak, než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydaně rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takověmu rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítaně od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti tomuto rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

Zobsahu spisu vyplývá, že usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka pro nedostatek majetku dlužníka bylo doručeno advokátovi původního insolvenčního navrhovatele (dlužníka) dne 30.1.2013. 15ti denní lhůta pro podání odvolání tedy začala běžet dne 31.1.2013, a skončila ve čtvrtek 14.2.2013. Insolvenční návrh věřitele Václava Doliny byl odevzdán poště kpřepravě (jak je zřejmě z údajů uvedených poštou na obálce, v níž bylo podání soudu doručováno) dne 13.2.2013, to je včas.

Odvolací soud tak uzavírá, že odvolání bylo podáno osobou ktomuto úkonu oprávněnou.

Vzhledem k tomu, že insolvenční navrhovatel-věřitel Václav Dolina vzal svě odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, v plněm rozsahu zpět, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Sohledem na to, že vdůsledku zpětvzetí odvolání bylo odvolací řízení zastaveno, vznikla odvolateli povinnost zaplatit dlužníkovi náklady těto fáze soudního řízení (§ 146 odst. 1, písm. c/ o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř.). Protože však vodvolacím řízení podle obsahu spisu dlužníkovi žádně náklady nevznikly, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího rizeni.

P o u če n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustně ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajskěho soudu v Brně, jestliže napadeně rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotněho nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáleně rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím pokračování-4-KSBR 31 lNS 32664/2012 soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručeně okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 10. dubna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu