3 VSOL 25/2018-B-22
č. j. KSOS 33 INS 20166/2013 3 VSOL 25/2018-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: Jozef anonymizovano , anonymizovano bytem Bělská 615, 739 21 Paskov

o splnění oddlužení

o odvolání JUDr. Adély Konvičkové, IČO: 71464166, sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek-Místek, jako insolvenční správkyně dlužníka Jozefa anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 11. 2017 č.j. KSOS 33 INS 20166/2013-B-15

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 11. 2017 č.j. KSOS 33 INS 20166/2013-B-15 se ve výroku III. o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně mění tak, že soud určuje odměnu insolvenční správkyně ve výši 41.745 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 8.420,50 Kč včetně DPH, s tím, že dlužná část odměny ve výši 2.722,50 Kč a dlužná část náhrady hotových výdajů ve výši 616 Kč budou uhrazeny z peněžních prostředků deponovaných na účtu majetkové podstaty.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníkem Jozefem anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), zprostil JUDr. Adélu Konvičkovou funkce insolvenčního správce (výrok II.), schválil odměnu insolvenční správkyně ve výši 39.022,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 7.804,50 Kč včetně DPH, když tyto částky již byly správci zálohově uhrazeny (výrok III.) a osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a věřitelů,

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (výrok IV.), s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.). 2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 27. 8. 2013 č.j. KSOS 33 INS 20166/2013-B-6 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho oddlužení, a usnesením ze dne 2. 12. 2013 č.j. KSOS 33 INS 20166/2013-B-3 rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Z podání insolvenční správkyně, které bylo soudu doručeno dne 20. 10. 2017 (zpráva o splnění oddlužení) bylo zjištěno, že dlužník v období od ledna 2014 do července 2017 (za období 43 měsíců) uhradil své závazky vůči nezajištěným věřitelům v souladu se splátkovým kalendářem, uvedeným v usnesení o schválení oddlužení, to je v rozsahu 100 %, a podle insolvenční správkyně jsou tak splněny veškeré podmínky pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení podle ustanovení § 413 insolvenčního zákona. Za uvedené období dlužník rovněž zálohově hradil odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 413 insolvenčního zákona, uzavřel, že insolvenční správkyni náleží podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., v příslušném znění, odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, to je za 43 měsíců částka 32. 250 Kč navýšená o DPH podle ustanovení § 38 odst. 1 insolvenčního zákona v celkové výši 6.772,50 Kč, tedy celkem 39.022,50 Kč. Insolvenční správkyni náleží podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. v příslušném znění, náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, to je za 43 měsíců částka ve výši 6.450 Kč navýšená o DPH podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ v celkové výši 1.354,50 Kč, celkem částka 7.804,50 Kč. Soud prvního stupně nepřiznal insolvenční správkyni odměnu i za měsíce srpen 2013 až prosinec 2013 v celkové výši 4.537,50 Kč včetně DPH, neboť důvody k doplacení této odměny neshledal. Podle soudu správkyni nelze takto stanovit další odměnu, neboť odměna je jen jedna za celé řízení a ta již byla správkyni zálohově zcela uhrazena. V této souvislosti odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 9. 2015, sen. zn. 29 NSČR 54/2013-B-261, z něhož-podle soudu-lze jinými slovy dovodit, že v posuzované věci měsíční paušální částky ve výši 750 Kč (odměna) přiznané za období trvání účinků splátkového kalendáře v souladu s příslušným zněním § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. zahrnují i odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tato jediná celková odměna již byla insolvenčnímu správci dlužníkem zálohově zcela uhrazena. Z obdobného důvodu nepřiznal soud insolvenční správkyni ani náhradu hotových výdajů za období od srpna 2013 do prosince 2013 v celkové výši 746,50 Kč. Měsíční paušální částka ve výši 150 Kč přiznaná za období trvání účinků splátkového kalendáře v souladu s příslušným zněním vyhlášky č. 313/2007 je určena právě k úhradě hotových výdajů správce a jsou v ní obsaženy výdaje vzniklé před vydáním usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tyto jedny celkové výdaje již byly insolvenčnímu správci dlužníkem zálohově zcela uhrazeny. 3. Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku III., podala insolvenční správkyně odvolání. Odvolatelka poukázala na to, že s účinností od 1. 7. 2017 mají insolvenční správci povinnost podávat zprávy o splnění oddlužení formou splátkového kalendáře na předepsaném formuláři, jehož součástí je rovněž oddíl označený jako Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce v době od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře , a v tomto oddílu se uvádí, že se jedná o odměnu insolvenčního správce podle ustanovení § 38 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 168 odst. 2, písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

ve znění pozdějších předpisů. Odměna má být určena zálohově ve výši 750 Kč/1.125 Kč za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Z obsahu tohoto formuláře odvolatelka vychází, kdy si v jednotlivých insolvenčních věcech úspěšně nárokuje svou odměnu a hotové výdaje rovněž za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře-v této souvislosti odvolatelka odkázala na blíže označená rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Přesto, že postupovala podle závazného standardního formuláře, přičemž Krajský soud v jiných insolvenčních věcech opakovaně a dlouhodobě kladně rozhoduje o nároku insolvenční správkyně na odměnu a náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a přesto, že je krajský soud seznámen s aktuální rozhodovací praxí Vrchního soudu v Olomouci, v této věci nárok odvolatelce opětovně nepřiznal. V přezkoumávané věci konkrétní senát zcela ignoruje aktuální judikaturu Vrchního soudu v Olomouci, např. jeho závěry v rozhodnutí ze dne 26. 5. 2015, č.j. KSOS 25 INS 1170/2010, 3 VSOL 1326/2014-B-40. K argumentaci soudu prvního stupně, že přiznání části odměny insolvenční správkyně za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky oddlužení plněním splátkového kalendáře, představuje rozhodnutí o další nové odměně, odvolatelka zdůraznila, že se jedná o zcestný názor, neboť do doby pravomocného rozhodnutí o schválení odměny insolvenčního správce, které má zohlednit již zaplacené zálohy, případně zálohy dlužné, nezaplacené, se jedná stále o rozhodování o jedné odměně jako celku. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že jí náleží odměna a náhrada hotových výdajů za období trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře v celkové výši 39.030 Kč včetně DPH (odměna) a ve výši 7.986 Kč včetně DPH (hotové výdaje), a dále, že jí náleží také odměna a náhrada hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v celkové výši 3.630 Kč včetně DPH (odměna) a 565 Kč včetně DPH (hotové výdaje). K tomu odvolatelka doplnila, že na účtu majetkové podstaty dlužníka jsou za účelem uspokojení dalších nároků insolvenční správkyně-doplatku odměny a náhrady hotových výdajů-deponovány finanční prostředky ve výši 5.284 Kč. 4. Odvolací soud předesílá, že v mezidobí, dne 1.1.2014, byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, novelizován zákonem č. 294/2013 Sb. Podle Čl. II. zákona č. 294/2013 Sb.-Přechodné ustanovení, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. S účinností od 1. 7. 2017 pak byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení Čl. II. bodu 1. Přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 5. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části a v tomto rozsahu i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné. 7. Podle ustanovení § 38 IZ, ve znění účinném do 31. 12. 2013, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 5). 8. Podle ustanovení § 3, písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen vyhláška ), pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. 9. Podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky, insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. 10. Podle ustanovení § 168 odst. 2, písm. a) IZ, pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou hotové výdaje a odměna insolvenčního správce. 11. Podle ustanovení § 168 odst. 3 IZ, není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. 12. Odvolací soud nesouhlasí s argumentací soudu prvního stupně, podle níž nelze insolvenčnímu správci přiznat odměnu i za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Odvolací soud přitom nepovažoval za potřebné se s touto argumentací soudu (ohledně jedné odměny insolvenční správkyně, která jí již byla zálohově, stejně jako náhrada hotových výdajů, uhrazena) blíže zabývat, neboť judikatura odvolacích soudů se

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

ustálila v závěru, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce i za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Nutno ovšem zdůraznit, že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. 13. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, popřípadě i za následnou takovou činnost (typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje podle ustanovení § 5 prováděcí vyhlášky, tedy určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností pak soud insolvenčnímu správci přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 3 vyhlášky. 14. Se zřetelem na shora uvedené proto má insolvenční správkyně za dobu od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 8. 2013 č.j. KSOS 33 INS 20166/2013-A-6), do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2013 č.j. KSOS 33 INS 20166/2013-B-3), resp. do měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nárok na odměnu za činnosti, které v té době vykonala. Z obsahu spisu se podává, že se jedná o podání zprávy o činnosti ze dne 13. 11. 2013, kterou insolvenční správkyně zpracovala na základě jednání s dlužnicí a zjišťování jejích osobních a majetkových poměrů, dále zpracování soupisu majetkové podstaty (zjištěny byly movité věci-celkem sedm položek, a peněžní prostředky ve výši 33.190.33 Kč naspořené na účtu penzijního připojištění a ve výši 50,31 Kč, jako naspořené finanční prostředky), přezkoumání čtyř přihlášek pohledávek a účast insolvenční správkyně na přezkumném jednání a schůzi věřitelů, jež se konaly dne 25. 11. 2013. Odvolací soud považuje za odpovídající za toto období s přihlédnutím ke shora popsaným činnostem a jejich rozsahu odměnu nikoli ve výši 3.000 Kč (bez DPH), jak insolvenční správkyně ve své zprávě o splnění oddlužení požadovala, nýbrž odměnu ve výši 2.250 Kč, k níž je nutno připočíst 21% náhradu za daň z přidané hodnoty, to je částku 472,50 Kč, neboť správkyně doložila, že je jejím plátcem. Vedle odměny ve výši 39.022,50 Kč včetně DPH, která byla určena insolvenční správkyni odvoláním napadeným usnesením za dobu trvání oddlužení splátkovým kalendářem, a která byla insolvenční správkyni zálohově zaplacena, má insolvenční správkyně nárok na další odměnu ve výši 2.250 Kč, spolu s 21% DPH, to je částkou 472 Kč, se jedná o částku odměny 2.722,50 Kč. 15. Insolvenční správkyně žádala ve zprávě o splnění oddlužení také o přiznání náhrady hotových výdajů, s tím, že v tomto směru účtovala poštovné ve výši 213 Kč a parkovné ve výši 30 Kč, a dále cestovní výdaje v souvislosti s cestou konanou osobním automobilem k přezkumnému jednání a schůzi věřitelů, jež se konaly dne 25. 11. 2013, a ke své zprávě o splnění oddlužení ze dne 19. 10. 2017 také předložila listiny osvědčující tyto vynaložené hotové výdaje-výpis doporučených zásilek odesílaných insolvenční správkyní, parkovací lístek ze dne 25. 11. 2013, osvědčení o registraci vozidla a vyčíslení cestovních nákladů za cestu konanou osobním automobilem Škoda Octavia, reg. zn. 7T2 9091 z Frýdku-Místku do Ostravy a zpět. Tyto cestovní výdaje činí při průměrné spotřebě 5,3 l na 100 km, ceně pohonných hmot podle § 4, písm. c) vyhlášky č. 472/2012 Sb. ve výši 36,50 Kč za 1 l pohonných hmot, sazbě základní náhrady za používání silničních motorových vozidel podle § 1, písm. b) citované vyhlášky ve výši 3,60 Kč za 1 km jízdy a počtu celkem ujetých kilometrů 48, 266 Kč. Celkem tak představují hotové výdaje, insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

správkyní účtované a také doložené, 509 Kč. I k této částce náleží náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, to je (po zaokrouhlení) částka ve výši 107 Kč, takže náhrada hotových výdajů spolu s 21% DPH činí 616 Kč. Na tuto částku má insolvenční správkyně nárok vedle náhrady hotových výdajů ve výši 7.804,50 Kč včetně DPH, která jí byla určena odvoláním napadeným usnesením. 16. Vzhledem k tomu, že část odměny ve výši 39.022,50 Kč včetně DPH a část náhrady hotových výdajů ve výši 7.804,50 Kč včetně DPH již byly správkyni zálohově uhrazeny, zbývá doplatit částku ve výši 2.722,50 Kč a částku ve výši 616 Kč, přičemž tyto částky budou odvolatelce uhrazeny z prostředků ve výši 5.284 Kč, deponovaných na krytí nároků insolvenční správkyně na účtu majetkové podstaty. 17. Z částky ve výši 5.284 Kč, deponované na účtu majetkové podstaty na uspokojení nároků odvolatelky tak bude použita na úhradu doplatku její odměny a náhrady hotových výdajů částka ve výši celkem 3.338,50 Kč, nespotřebovanou částku ve výši 1.945,50 Kč odvolatelka po uspokojení doplatku své odměny a náhrady hotových výdajů uhradí dlužníkovi. 18. Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil, jak uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.