3 VSOL 247/2011-A-18
KSOS 38 INS 16163/2010 3 VSOL 247/2011-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Václava III. 70/12, Olomouc-Lazce, PSČ 779 00, IČ: 62343785, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.3.2011 č.j. KSOS 38 INS 16163/2010-A-9

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužník nereagoval na výzvu soudu k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil. Současně nepodal odvolání proti usnesení, kterým mu byla tato povinnost uložena. Usnesení tak nabylo právní moci dne 15.2.2011. Vzhledem k tomu, že záloha zaplacena nebyla, postupoval soud podle ustanovení § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání ve kterém uvedl, že důvody odvolání spatřuje v jiné vadě řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2, písm. c) o.s.ř. Tvrdí, že z napadeného usnesení se podává, že byl vyzván k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení. Tvrdí, že toto usnesení mu nebylo řádně doručeno; o tom že má zálohu zaplatit se dozvěděl až nyní, kdy mu bylo doručeno usnesení o zastavení řízení. Namítá, že je s podivem, že jde pořád o jednu a tutéž adresu a přitom mu bylo doručeno až toto rozhodnutí o zastavení řízení, a nikoliv rozhodnutí předcházející.

Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

Podle ustanovení § 71 odst. 1 IZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle ustanovení § 75 odst. 2 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, dále osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat, a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.

Podle ustanovení § 80 odst. 1 IZ jestliže se osobě, které se písemnost doručuje zvlášť, nepodařilo doručit písemnost na adresu uvedenou v podání, které učinila v insolvenčním řízení, jako adresa jejího bydliště nebo sídla anebo jako adresa v České republice, na kterou jí má být písemnost doručována, doručí insolvenční soud písemnost znovu vyhláškou; ustanovení § 74 odst. 2 se v takovém případě nepoužije.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 30.12.2010 byl Krajskému soudu v Ostravě doručen insolvenční návrh dlužníka Marcela anonymizovano , který v tomto návrhu jako adresu svého bydliště uvedl Václava III. 12, Olomouc, PSČ 779 00. Usnesením ze dne 19.1.2011 č.j. KSOS 38 INS 16163/2010-A-5 soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na účet specifikovaný ve výroku napadeného usnesení. Podle obálky založené ve spise byla tato písemnost doručována dlužníku na adresu, kterou uvedl ve svém insolvenčním návrhu, to je na adresu Václava III. 70/12, Olomouc, podle poznámky pošty byla dosílána na adresu Hotel Sklář, P.O.Box 40, Harrachov 51246, ani na této adrese však doručena nebyla, zásilka byla vrácena zpět s tím, že adresát nemá domovní schránku. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ze dne 19.1.2011 soud prvního stupně opětovně doručoval dlužníku vyhláškou, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 28. ledna 2011 a současně byla vyvěšena na úřední desce insolvenčního soudu dne 31. ledna 2011 a sňata byla dne 8. března 2011. Ze záznamu účtárny Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2011 vyplývá, že záloha na náklady insolvenčního řízení na účet soudu nebyla složena do 25.2.2011. Poté soud prvního stupně rozhodl nyní napadeným usnesením s odůvodněním, jak výše uvedeno.

Na základě skutečností vyplývajících z obsahu spisu nutno námitku dlužníka, že usnesení, kterým mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu, mu nebylo doručeno, odmítnout jako nedůvodnou. Dlužník má v insolvenčním řízení postavení osoby, které se vedle doručování vyhláškou, to je vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, doručuje zvlášť, to je podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč bylo dlužníku doručováno na adresu, kterou označil ve svém insolvenčním návrhu-Olomouc, Václava III. 12. Jak vyplývá z obálky založené ve spise, zásilka, zřejmě dle pokynů dlužníka však byla poštou dosílána na adresu Hotel Sklář, P.O. Box 40, Harrachov 51246 . Ani na této adrese zásilka však nebyla dlužníku doručena, protože dle sdělení poštovní doručovatelky dlužník nemá domovní schránku, takže písemnost nemohla být ve smyslu ustanovení § 50 o.s.ř. doručena náhradním způsobem, to je vložením do domovní či jiné schránky adresáta. Nedoručená zásilka proto byla vrácena zpět insolvenčnímu soudu, který za této situace postupoval zcela správně, jestliže doručil dlužníku usnesení o povinnosti zaplatit zálohu znovu vyhláškou ve smyslu ustanovení § 80 IZ. Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy tato písemnost byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku. V projednávané věci usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.1.2011, od tohoto data začala běžet dlužníku 15ti denní lhůta k podání odvolání proti tomuto usnesení, přičemž její poslední den připadl na pondělí 15.2.2011. Do sedmi dnů od právní moci usnesení, pak dlužník měl zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník takto neučinil, když ze záznamu účtárny Krajského soudu v Ostravě vyplývá, že uložená záloha dlužníkem ve stanovené lhůtě zaplacena nebyla, tato záloha nebyla ze strany dlužníka zaplacena ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Zastavil-li insolvenční soud napadeným rozhodnutím insolvenční řízení, postupoval v souladu s insolvenčním zákonem, když v usnesení o povinnosti zaplatit zálohu dlužníka poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Zastavení insolvenčního řízení nebrání dlužníku v tom, aby po právní moci tohoto usnesení si podal nový insolvenční návrh, musí však dbát toho, aby adresa, kterou insolvenčnímu soudu sdělí jako adresu svého bydliště nebo adresu, na které mu mají být písemnosti doručovány byla adresou, na které si dlužník může písemnosti ve skutečnosti přebírat.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu