3 VSOL 245/2011-P16-11
KSOS 22 INS 13049/2010 3 VSOL 245/2011-P16-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Stříbrná náves s.r.o., identifikační číslo: 277 76 786, se sídlem Olomouc-Chválkovice, Ondřejova 401/6, PSČ 772 00, o přihlášce věřitele č. 16 (P16) LABSKÉ, strojní a stavební společnosti s.r.o., identifikační číslo: 455 38 093, se sídlem Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09, zastoupeného JUDr. Jiřím Stránským, advokátem, se sídlem Praha 9, Jandova 8, PSČ 190 00, o odmítnutí přihlášky pohledávky, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 25.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.3.2011, č.j. KSOS 13049/2010-P16-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.3.2011, č.j. KSOS 13049/2010-P16-6 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě rozhodl, že k přihlášce pohledávky věřitele č.16 (číslo přihlášky P16 )-LABSKÉ, strojní a stavební společnosti s.r.o. ve výši 6.204.939,52 Kč se nepřihlíží a přihláška se odmítá (výrok I.) a dále, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že podáním datovaným dne 2.2.2011 doručeným soudu 21.02.2011 přihlásil věřitel č. 16 (číslo přihlášky P16)-LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Jiřího Stránského, advokáta, do insolvenčního řízení proti shora označenému dlužníkovi pohledávku v celkové výši 6.204.939,52 Kč. Z připojené obálky k přihlášce pohledávky nelze zjistit, kdy přihláška byla odevzdána poštovnímu úřadu k přepravě, protože nebyla odesílána jako doporučená zásilka a razítko na obálce je zcela nečitelné. Soud proto vyzval právního zástupce věřitele, aby prokázal, že přihláška pohledávky věřitele č. 16 byla podána ve lhůtě stanovené soudem k podání přihlášek, tj. do 2.2.2011. Právní zástupce věřitele č. 16 podáním z 28.2.2011 (doručeno soudu 2.3.2011) sdělil soudu, že administrativním nedopatřením byla přihláška pohledávky věřitele č. 16 předána k přepravě obyčejnou poštou, tudíž nemůže předložit podací lístek a v příloze přikládá čestná prohlášení a spisový záznam z advokátního spisu klienta. Z těchto doložených listin však soud nevzal za prokázané, že přihláška pohledávky do insolvenčního řízení byla odeslána k poštovní přepravě ve lhůtě k podání přihlášek stanovené soudem, tj. do 2.2.2011, proto soud prvního stupně uzavřel, že přihláška pohledávky tohoto věřitele byla podána po 30-ti denní lhůtě určené v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku ze dne 3.1.2011 (poslední den lhůty připadl na 2.2.2011, přihláška byla doručena insolvenčnímu soudu až dne 21.2.2011). Soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 185 IZ a rozhodl, že se k přihlášce pohledávky (přihlášené pohledávce) uvedeného věřitele nepřihlíží a tato se odmítá.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 16 včasné odvolání v němž tvrdil, že dne 2.2.2011 podal řádně a včas přihlášku pohledávek do předmětného insolvenčního řízení, administrativním nedopatřením však byla přihláška předána k přepravě obyčejnou poštou. Včasnost podání k poštovní přepravě byla soudu prvního stupně doložena, a to čestnými prohlášeními a spisovým záznamem advokátního spisu. Po té co odvolatel poukázal na závěry formulované zejména v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10.10.2006, sp. zn. IV.ÚS 32/2006, ze dne 29.11.1996, sp. zn. IV.ÚS 185/96, ze dne 22.4.2002, sp. zn. IV.ÚS 582/2001, ze dne 28.1.2009, sp. zn. III. ÚS 635/06, ze dne 21.10.2004, sp. zn. II.ÚS 686/02, dále namítal, že soud prvního stupně v odůvodnění uvedl jen tolik, že z předložených listin nevzal za prokázané, že přihláška byla odeslána k poštovní přepravě ve stanovené lhůtě, to je do 2.2.2011. Takové odůvodnění je však zcela nedostačující, neurčité, nepřesvědčivé a tudíž nepřezkoumatelné, neboť z něj není patrno z jakých skutkových a právních závěrů soud při svém rozhodování vyšel, co přesně vzal za prokázané, jaké úvahy při svém rozhodnutí uplatnil a jak se vypořádal s předloženými důkazy osvědčujícími tvrzení účastníka řízení. Odůvodnění napadeného usnesení tak odporuje zásadě práva na spravedlivý proces, protože soud prvního stupně bez řádného odůvodnění a šetření uzavřel, že pokud není podací poštovní razítko čitelné, má to nutně za následek odmítnutí přihlášky. Proto odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání odvolatele je důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proto kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ustanovení § 83 IZ stanoví, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Dále je třeba uvést, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně vyplývá, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka doručeným soudu dne 4.11.2010. Usnesením z 3.1.2011 (A-9) byl zjištěn dlužníkův úpadek, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M. a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s tím, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3.1.2011 ve 12.13 hod. Soudem stanovená

30 denní lhůta k přihláškám pohledávek skončila ve středu dne 2.2.2011. Přihláškou (datovanou 2.2.2011) doručenou soudu však až 21.2.2011 odvolatel přihlásil svou pohledávku ve výši celkem 6.204.939,52 Kč z titulu smlouvy o dílo. Přihláška byla podána na poště obyčejnou zásilkou, z podacího razítka vskutku nelze zjistit, kdy pošta zásilku k přepravě převzala. Soud prvního stupně proto vyzval věřitele, aby prokázal, kdy přihlášku podal a poučil jej o následcích dle § 185 IZ v případě, že neprokáže, že přihláška byla podána ve stanovené lhůtě, to je do 2.2.2011. Na tuto výzvu reagoval právní zástupce odvolatele tak, že jednak uvedl, že přihláška byla odeslána obyčejnou poštou , tudíž nelze doložit podací lístek, dále tvrdil, že přihláška byla podána k poštovní přepravě dne 2.2.2011 a jako důkaz navrhl a doložil své čestné prohlášení, dále čestná prohlášení Mgr. Tomáše Uherka a JUDr. Daniela Hlaváče, všechna ze dne 28.2.2011 a fotokopie záznamů ze spisu klienta, vedeném pod sp. zn. 02926. Na to vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

S odvolatelem je nutno souhlasit, že soud prvního stupně se v odůvodnění napadeného usnesení omezil toliko na konstatování, že z doložených čestných prohlášení a spisových záznamů z advokátního spisu klienta nevzal za prokázané, že přihláška byla předána k poštovní přepravě ve stanovené lhůtě, to je do 2.2.2011, aniž učinil z těchto listin řádná a úplná zjištění a aniž náležitě vyložil, proč tyto listiny věřitelem tvrzenou skutečnost neprokazují, případně proč je soud pokládá za nevěrohodné. Z tohoto hlediska není napadené rozhodnutí řádně odůvodněno a námitka odvolatele, že se jedná o rozhodnutí nepřezkoumatelné, je proto důvodná.

Dále je nutno uvést, že i když se v dané věci jedná o insolvenční řízení ve kterém se ustanovení občanského soudního řádu použijí pouze přiměřeně, nelze přehlédnout, že k zodpovězení otázky, zda byla přihláška odvolatele podána k poštovní přepravě včas, bylo soudem prvního stupně ve svých důsledcích vedeno šetření, na jehož základě měl být zjištěn skutkový stav. Ačkoliv při zjišťování těchto skutečností nejde o dokazovaní, soud při něm musí postupovat přiměřeně dle ust. § 122 a násl. o.s.ř., neboť účastníci mají právo být přítomni při provádění důkazů listinou-i když je soud názoru, že jde o důkaz nedostatečný, případně nevěrohodný (§ 129 o.s.ř.) a mají rovněž právo se vyjádřit k výsledkům takto provedeného šetření (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.10.2002, sp. zn. 29 Cdo 2893/2000, zveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 40/2003, dále též usnesení ze dne 25.9.2008, sp. zn. 20 Cdo 187/2007). Jestliže důkazy dosud navržené odvolatelem neprokazují rozhodné skutečnosti, to je skutečnost, zda přihláška byla, to je konkrétně kým a kdy k poštovní přepravě předána, měl by o tom být soudem poučen a současně by měl být opětovně poučen o následcích neunesení důkazního břemene.

Odvolací soud především z důvodu nepřezkoumatelnosti napadeného usnesení, a dále též z důvodu nesprávného postupu soudu prvního stupně v tomto řízení, postupoval dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a dle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně v dané věci nařídí jednání, ke kterému předvolá jak odvolatele, tak dlužníka a insolvenční správkyni a u nařízeného jednání provede důkaz listinami, které navrhovatel k prokázání včasnosti své přihlášky předložil. Vyjde-li v řízení najevo potřeba provést další důkazy, např. výslechem svědků, pak tyto důkazy soud prvního stupně provede sám, případně prostřednictvím dožádaného soudu. Teprve po provedení všech navržených a pro rozhodnutí soudu potřebných důkazů soud prvního stupně, shledá-li přihlášku opožděnou, znovu o ní v intencích ust. § 185 IZ rozhodne a své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem zdůvodní (§ 132 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 27. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu