3 VSOL 24/2016-A-22
KSBR 45 INS 20250/2015 3 VSOL 24/2016-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužnice Šárky anonymizovano , anonymizovano , bytem Uhřínov 107, PSČ 594 41, o insolvenčním návrhu věřitele Michala Kratochvíla, nar. 5.1.1977, bytem Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí, PSČ 594 01, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.11.2015, č. j. KSBR 45 INS 20250/2015-A-10 ve znění doplňujícího unesení ze dne 26.5.2016, č. j. KSBR 45 INS 20250/2015-A-19,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele (výrok I.), uložil mu poplatkovou povinnost za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok II.) a nepřiznal dlužnici právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Proti usnesení soudu prvního stupně podal věřitel včasné odvolání, kterým se domáhal jeho zrušení a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním doručeným odvolacímu soudu dne 15.1.2016 vzal věřitel zpět své odvolání zpět, aniž by tento procesní úkon blíže zdůvodnil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých isir.justi ce.cz spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 o.s.ř. platí, že vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí (odst. 1). Dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu (odst. 2).

V posuzované věci vzal věřitel zpět své včas podané odvolání a odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil, aniž se zabýval jeho důvodností. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Dlužnice má dle ustanovení § 146 odst. 2, věta první a § 224 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů odvolacího řízení; vzhledem k tomu, že jí dle obsahu spisu žádné takové náklady nevznikly, rozhodl odvolací soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se doručuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku, věřiteli a dlužnici se však doručuje také zvláštním způsobem.

Olomouc 26. července 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu