3 VSOL 232/2012-A-19
KSOS 8 INS 20988/2011 3 VSOL 232/2012-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Žanety anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76108791, bytem Kunín 381, PSČ: 742 53, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.2.2012 č.j. KSOS 8 INS 20988/2011-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech svého rozhodnutí uvedl, že dlužnice podala dne 15.11.2011 u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který vzala podáním doručeným soudu dne 30.1.2012 zpět. Soud prvního stupně tedy s odkazem na ustanovení § 129 odst. 1 a 130 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podala včasné odvolání dlužnice, jímž se domáhala jeho zrušení s odůvodněním, že se její složitá situace zlepšuje a že se snaží uzavřít novou dohodu o finančním daru.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že řízení bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu dlužnice spojenému s návrhem na povolení oddlužení, který byl doručen soudu prvního stupně dne 15.11.2011. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 30.1.2012 (ještě před rozhodnutím soudu prvního stupně o insolvenčním návrhu) vzala dlužnice insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení výslovně a v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že je ve složité situaci. Poté soud prvního stupně ve věci rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 IZ, insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 věty první IZ, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Odvolací soud po přezkoumání obsahu spisu s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení dospěl k závěru, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční řízení zastavil.

Dlužnice vzala podáním doručeným soudu prvního stupně dne 30.1.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení výslovně a v celém rozsahu zpět, a to předtím, než soud prvního stupně o insolvenčním návrhu rozhodl. Procesní úkon zpětvzetí návrhu již nemůže být odvolán, neboť dle ustanovení § 41a odst. 4 o.s.ř. platí, že úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem, což v daném případě nebylo splněno.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. května 2012 Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu