3 VSOL 23/2016-P4-9
KSBR 40 INS 16046/2014 3 VSOL 23/2016-P4-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Mileny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ořechově 213, PSČ 687 37, o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele č. 4 JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., se sídlem v Praze 4, Modřany, U vlečky 1749/4, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby: 29216842, zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Jáchymova 2, PSČ 110 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.12.2015, č.j. KSBR 40 INS 16046/2014-P4-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 4 věřitele č. 4 JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. ve výši 6.945,45 Kč (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí usnesení účast věřitele ohledně přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.6.2014, dne 19.9.2014 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a výrokem V. byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 22.9.2014, posledním dnem lhůty pro podání přihlášek bylo 23.11.2014; věřitel však podal svou přihlášku pohledávky až dne 13.10.2015. Protože přihláška pohledávky byla podána po uplynutí soudem stanovené lhůty pro přihlášení pohledávek a nejedná se o pohledávku za majetkovou isir.justi ce.cz podstatou či pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, soud rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky pro opožděnost a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 4 včasné odvolání, v němž namítal, že soud se nevypořádal se všemi skutečnostmi, které uvedl již v přihlášce pohledávky, a to zejména s informací o tom, že pohledávka byla přihlášena po ukončení dědického řízení, kdy bylo postaveno najisto, že přihlášená pohledávka odpovídá třetině pohledávek za zůstavitelem, když na každého z dědiců připadla právě třetina (a jedna z nich tedy na dlužnici). Tvrdí, že přihláška nemohla být podána dříve, když nebyli známi dědicové zůstavitele, na něž dluh přešel. Domnívá se, že bylo na dlužnici, jakožto dědičce, aby v rámci insolvenčního řízení vedeného na svůj majetek upozornila soud na skutečnosti, které mohou ovlivnit průběh insolvenčního řízení a majetkovou podstatu. Objektivní nemožnost dozvědět se o osobě dědiců tedy nemůže být přičítána k jeho tíži, neboť na průběh dědického řízení a ani na zahájení insolvenčního řízení a běh lhůt nemá žádný vliv, a nemůže činit žádné procesní ani jiné úkony kromě podání přihlášky pohledávky. Navrhuje, aby napadené usnesení soudu prvního stupně bylo zrušeno a jeho pohledávka zahrnuta do insolvenčního řízení.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

V dané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 11.6.2014; téhož dne byla vydána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení a věřitelé dlužnice byli vyzváni, aby uplatnili své pohledávky v insolvenčním řízení přihláškou. Dne 19.9.2014 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice, ve výroku V. byli věřitelé, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění usnesení o úpadku s poučením, že k později přihlášeným pohledávkám nebude přihlíženo. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.9.2014. Dne 13.10.2015 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku v celkové výši 6.945,45 Kč sestávající z jistiny ve výši 2.123,03 Kč a příslušenství 4.822,42 Kč. Pohledávka byla přihlášena z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené mezi panem Matoušem Fábíkem a Českou spořitelnou a.s. s tím, že pohledávka byla postoupena na věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 27.2.2012. Přímo v přihlášce pohledávky věřitel dále uvedl, že Matouš Fábík zemřel dne 15.3.2014, dědické řízení bylo vedeno u Okresního soudu v Uherském Hradišti a věřitel uplatňuje nárok na 1/3 dědického podílu z celkové pohledávky, tj. nárok na zaplacení částky 2.123,03 Kč a nárok na zaplacení 1/3 dědického podílu na příslušenství.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že pod č.j. KSBR 44 INS 29639/2012 probíhalo insolvenční řízení ve věci dlužníka Matouše Fábíka; usnesením ze dne 19.8.2014, č.j. KSBR 44 INS 29639/2012-B-27 bylo oddlužení dlužníka Matouše Fábíka zrušeno, insolvenční řízení bylo zastaveno z důvodu úmrtí dlužníka a věc byla postoupena Okresnímu soudu v Uherském Hradišti jako soudu příslušnému k projednání dědictví. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19.8.2014 a věřiteli č. 4 JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., jehož pohledávka byla uspokojována v insolvenčním řízení dlužníka Matouše Fábíka, bylo doručeno zvlášť dne 20.8.2014.

Ze spisu Okresního soudu v Uherském Hradišti sp. zn. 21 D 536/2014 vyplývá, že pod touto spisovou značkou probíhalo dědické řízení po zemřelém Matouši anonymizovano , který zemřel dne 15.3.2014. Usnesením ze dne 6.5.2014 byli vyrozuměni zjištění dědicové, a to pozůstalé dcery Jarmila anonymizovano , Milena anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ořechově 213 a Monika anonymizovano o právu dědictví odmítnout. Vzhledem k tomu, že žádná ze zjištěných dědiček dědictví neodmítla, byly všechny tři pozůstalé dcery předvolány k jednání za účelem projednání dědictví na 25.7.2014 s tím, že u jednání měly být dědičky vyrozuměny o právu výhrady soupisu dle § 175 zákona č. 292/2013 o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZŘS ). K nařízenému jednání dne 25.7.2014 se žádná z dědiček nedostavila; výhrada soupisu nebyla uplatněna žádnou z dědiček. Dne 26.8.2014 přihlásil věřitel č. 4 JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., zastoupen advokátem Mgr. Robertem Němcem, LL.M., do dědického řízení pohledávku ve výši 18.350,16 Kč, která měla vzniknout v souvislosti s čerpáním úvěru zemřelým, a to na základě smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené dne 17.7.2000 mezi Českou spořitelnou a.s. a zemřelým s tím, že pohledávka byla postoupena věřiteli s účinností od 1.3.2012. Dne 8.10.2014 bylo rozhodnuto o určení ceny majetku a jiných aktiv pozůstalosti částkou 262.500 Kč, o výši dluhů a dalších pasivech pozůstalosti částkou 1.022.071,72 Kč a o výši předlužení pozůstalosti částkou 759.571,72 Kč. Usnesením ze dne 26.3.2015 bylo rozhodnuto o potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů bez dohody dědiců o jejich výši tak, že každá z pozůstalých dcer Jarmila anonymizovano , Milena anonymizovano a Monika anonymizovano obdrží 1/3 nemovitých věcí v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště zapsaných na LV č. 654. Mezi pasiva pozůstalosti byly zařazeny dluhy zůstavitele, které měl v době smrti, dluhy, které mají původ v právních skutečnostech, z nichž by měl plnit zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila jeho smrt-mimo jiné dle oznámení Mgr. Roberta Němce, LL.M., se jedná o dluh vůči společnosti JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. ve výši 18.350,16 Kč. Dne 7.5.2015 bylo učiněno vyrozumění dle § 190 odst. 1 ZŘS. Mezi adresáty tohoto vyrozumění je i advokát Mgr. Robert Němec, LL.M. zastupující společnost JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. Předmětem vyrozumění je to, že dědický soud potvrdil nabytí dědictví podle dědických podílů bez dohody dědiců o jejich výši tak, že pozůstalé dcery Jarmila anonymizovano , Milena anonymizovano a Monika anonymizovano obdrží 1/3 a ve stejném rozsahu odpovídají za dluhy zůstavitele, neboť neuplatnily výhradu soupisu.

Podle ust. § 173 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá (odstavec 1). Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odstavec 2). Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv (odstavec 3). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odstavec 4).

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K zachování lhůty k podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.4.2008, sp. zn. KSHK 41 INS 128/2008, 1 VSPH 8/2008 uveřejněné pod č. 49/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008 uveřejněného pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V dané věci konec lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení připadl na den 22.11.2014, respektive na pondělí 24.11.2014 coby nejblíže následující pracovní den (ust. § 57 odst. 2 o.s.ř.). Věřitel přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení dlužnice dne 13.10.2015, tedy po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, což ostatně věřitel ani nijak nezpochybňuje. Brání se však tím, že pohledávku do insolvenčního řízení dlužnice ve lhůtě přihlásit nemohl, neboť se nemohl dozvědět o osobách dědiců.

Dlužník Matouš Fábík, vůči kterému měl věřitel původně svou pohledávku a která byla projednávána v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Matouše Fábíka, zemřel dne 15.3.2014. Nadále platí, že dědictví se nabývá již smrtí zůstavitele, rozhodnutí o dědictví pouze deklaruje právní vztahy s účinností ke dni smrti zůstavitele. Z ust. § 1701 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyplývá, že dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak. Na dědice tedy přechází všechny dluhy zůstavitele (a ostatní pasiva pozůstalosti) a dědici zůstavitele jsou povinni uhradit všechny zůstavitelovy dluhy (a další pasiva pozůstalosti) v plném rozsahu. Jinak z pohledu § 1701 odst. 1 zákon stanoví tehdy, předepisuje-li, že dědici zůstavitele hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví; v takto omezeném rozsahu přecházejí dluhy na dědice, kteří řádně a včas v řízení o pozůstalosti uplatnili výhradu soupisu. Dědici, na něž přešly zůstavitelovy dluhy a kteří jsou povinni hradit i ostatní pasiva pozůstalosti, jsou povinni uspokojit zůstavitelovy věřitele teprve poté, co jim bude potvrzeno nabytí dědictví pravomocným usnesením soudu o dědictví.

O úmrtí dlužníka Matouše Fábíka byl věřitel vyrozuměn usnesením insolvenčního soudu ze dne 19.8.2014, č.j. KSBR 44 INS 29639/2012-B-27, které mu bylo zvlášť doručeno dne 20.8.2014. V tomto usnesení byl věřitel také uvědomen o tom, že věc se postupuje Okresnímu soudu v Uherském Hradišti jako soudu příslušnému k projednání dědictví. Na to také věřitel reagoval tím, že dne 26.8.2014 přihlásil svou pohledávku do dědického řízení tak, jak vyplývá z obsahu dědického spisu. V době, kdy věřitel svou pohledávku do dědického řízení přihlašoval, byl již znám okruh dědiců a bylo již také najisto postaveno, že dědicové právo výhrady soupisu neuplatnili, což znamená, že na dědice přešly všechny dluhy zůstavitele. Odvolací soud se neztotožňuje s názorem odvolatele, že neměl objektivní možnost se dozvědět o osobách dědiců. Podle názoru odvolacího soudu věřitel v době, kdy přihlásil svou pohledávku do dědického řízení, což bylo v době, kdy do konce běhu lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení Mileny anonymizovano zbývaly téměř 3 měsíce, zcela jistě mohl dotazem na notáře, coby soudního komisaře či na dědický soud zjistit okruh dědiců, který v té době byl již najisto postaven, a mohl svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení dlužnice v přihlašovací lhůtě určené soudem v usnesení ze dne 19.9.2014 jako pohledávku podmíněnou tím, zda v dědickém řízení bude rozhodnuto o tom, že dluhy z nich plynoucí přecházejí na dlužnici. To, že tak odvolatel neučinil a přihlášku pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení opožděně až po uplynutí přihlašovací lhůty poté, kdy obdržel vyrozumění notáře o výsledku dědického řízení, jde pouze k tíži věřitele. Odvolací soud nesouhlasí s věřitelem, že dlužnice měla být aktivní a sama měla v rámci probíhajícího insolvenčního řízení upozornit na to, že probíhá dědické řízení po jejím zemřelém otci Matouši anonymizovano , naopak věřitel měl být sám aktivní a dbát o uspokojení své pohledávky.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli č. 4, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu