3 VSOL 225/2012-B-79
KSBR 46 INS 4232/2009 3 VSOL 225/2012-B-79

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Víta anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bzenci, náměstí Svobody 73, PSČ 696 81, o zproštění insolvenčního správce funkce, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o odvolání zproštěného insolvenčního správce Ing. Jiřího Němečka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.2.2012 č.j. KSBR 46 INS 4232/2009-B-55

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zprostil funkce insolvenčního správce Ing. Jiřího Němečka s místem výkonu činnosti Kollárova 558, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01 (výrok I.), novým insolvenčním správcem ustanovil Ing. Janu anonymizovano , anonymizovano , s místem výkonu činnosti Zámecká 6, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01 (výrok II.), Ing. Jiřímu Němečkovi uložil, aby bez zbytečného odkladu řádně informoval nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předal mu všechny doklady související s výkonem jeho funkce (výrok III.) a Ing. Janě Jelínkové insolvenční soud uložil, aby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení usnesení podala insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 3.12.2009 č.j. KSBR 46 INS 4232/2009 byla Mgr. Jitka Mannsbartová odvolána z funkce správkyně a novým insolvenčním správcem byl ustaven Ing. Jiří Němeček s místem výkonu činnosti Kollárova 558, Veselí nad Moravou. Usneseními č.j. KSBR 46 INS 4232/2009-B-45 a B-48 vyzval insolvenční soud insolvenčního správce, aby se vyjádřil k podání dlužníka a jeho manželky, kteří namítali, že v soupisu majetkové podstaty je zařazen majetek, který není výlučným majetkem dlužníka a ani nepatří do SJM dlužníka a jeho manželky. Soud zjistil, že Česká správa sociálního zabezpečení hodlá na základě žádosti insolvenčního správce a usnesení o úpadku dlužníka provádět srážky z důchodu jeho manželky. Správce uvedl, že majetek dlužníka je předlužen, a proto bude postupovat v řízení dle ustanovení § 274 insolvenčního zákona. V doplnění č. 2 soupisu majetkové podstaty dlužníka správce zahrnul do soupisu postižitelnou část důchodu manželky dlužníka ve výši 3.782 Kč měsíčně. Správce v podání ze dne 22.12.2011 uvedl, že kdyby majetek, který si nárokuje manželka dlužníka, nebyl zapsán do majetkové podstaty, došlo by k jeho exekuci a ke škodě krácením nároků přihlášených věřitelů. Z výpisu z katastru nemovitostí soud zjistil, že nemovitosti pojaté do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 16.8.2011 pod pořadovým číslem 1 až 13 jsou ve výlučném vlastnictví manželky dlužníka Ing. Blaženy Gillíkové. Správce však při zpracování soupisu nepostupoval v souladu s ustanovením § 220 insolvenčního zákona, protože neuvedl důvod soupisu tohoto majetku a dále v souladu s ustanovením § 224 insolvenčního zákona protože neuvedl, že se jedná o majetek, který nenáleží dlužníkovi, ani komu tento majetek náleží. Soud dále cituje ustanovení § 32 odst. 1 insolvenčního zákona a uzavírá, že shledává důvody pro zproštění insolvenčního správce funkce, a to zejména z důvodu nerespektování ustanovení § 220 a § 224 insolvenčního zákona při zařazení majetku třetí osoby do soupisu majetkové podstaty dlužníka a postižení důchodu třetí osoby do majetkové podstaty v důsledku čehož dospívá k závěru, že insolvenční správce neplní řádně své povinnosti a nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí, svým nekompetentním jednáním narušuje řádný průběh insolvenčního řízení. Na základě žádosti vyšší soudní úřednice vydal předseda Krajského soudu v Brně opatření, kterým určil do funkce insolvenčního správce Ing. Janu anonymizovano .

Proti tomuto usnesení podal zproštěný insolvenční správce Ing. Jiří Němeček včasné odvolání ve kterém uvedl, že poté, co provedl soupis majetkové podstaty a další následné doplňky, insolvenční soud nijakým způsobem nereagoval na tyto soupisy, ačkoliv v rámci své dohlédací činnosti tak měl učinit, a pokud by v soupisech zjistil nějaké závady, měl povinnost ho vyzvat k jejich odstranění. Měl tedy za to, že není žádného rozporu mezi jeho konáním a příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona. Tvrdí, že reagoval na výzvu soudu, aby se vyjádřil k podání dlužníka a jeho manželky, vylíčil své postupy, které ho vedly k zapsání majetku do soupisu majetkové podstaty, který si nárokovala manželka úpadce. Poukazuje na to, že namítal zejména tu skutečnost, že manželka dlužníka nepostupovala v souladu s ustanovením § 225 insolvenčního zákona, přestože věděla, že tento majetek v soupisu je uveden. Zdůrazňuje, že insolvenční soud opětovně na toto podání nijak nereagoval, nevytkl mu nijaká pochybení a neuložil mu žádná nápravná opatření. Argumentuje tím, že s inkriminovaným majetkem nijak nenakládal a čekal na závěry insolvenčního soudu, který na místo toho vydal napadené usnesení. V postupu insolvenčního soudu spatřuje porušení ustanovení § 32 odst. 1 insolvenčního zákona, když insolvenční soud ho nepředvolal k osobnímu slyšení a omezil tak jeho právo, aby se mohl hájit. Má za to, že se nedopustil při výkonu své funkce tak závažných chyb, které by měly vést k jeho zproštění funkce. Na druhé straně má za to, že insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti nepostupoval s plnou zodpovědností a tuto vykonával nedostatečně. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Z obsahu spisu v přezkoumávané věci vyplývá, že usnesením ze dne 3.12.2009 č.j. KSBR 46 INS 4232/2009-B-4 insolvenční soud odvolal ustanovenou insolvenční správkyni Mgr. Jitku Mannsbartovou z funkce a novým insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Němečka s místem výkonu činnosti Kollárova 558, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01. Na den 11.5.2010 insolvenční soud nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, insolvenčnímu správci uložil předložit insolvenčnímu soudu seznam přihlášených pohledávek nejpozději do 5.5.2010 tak, aby mohl insolvenční soud zveřejnit seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku nejpozději tři dny přede dnem konání přezkumného jednání. Tuto povinnost insolvenční správce splnil, předložil ve stanovené lhůtě materiály k přezkumnému jednání a zprávu o své činnosti, osobně se také účastnil vlastního přezkumného jednání a schůze věřitelů. Usnesením ze dne 11.7.2011 uložil insolvenční soud správci, aby ve lhůtě 20 dnů předložil soudu dílčí zprávu o své dosavadní činnosti, dále aby předložil soupis majetkové podstaty dlužníka a sdělil soudu, jakým způsobem bude postupovat ve věci společného jmění dlužníka a jeho manželky a učinil v této věci nezbytné kroky. Insolvenční správce na výzvu soudu reagoval, sdělil, že ve věci SJM manželů Gillíkových bude dále postupovat v souladu s ustanovením § 274 insolvenčního zákona, poněvadž jejich společný majetek je vysoce předlužený a předložil zprávu o své činnosti a soupis majetkové podstaty z 16.8.2011. V tomto soupisu pod pořadovým číslem 1 až 13 uvedl nemovitý majetek označením čísla parcely a kultury, dále u každého z pozemků uvedl výměru v metrech čtverečných a uvedl, že oceněno bude znalcem pro prodej dražbou, dále uvedl movitý majetek pod pořadovým číslem 1 až 5, dále zde zapsal pod pořadovými čísly 1 až 2 investiční životní pojištění dlužníka a jeho manželky, dále cenné papíry a peněžní prostředky spočívající v postižitelné části mzdy od zaměstnavatele České dráhy a.s. U žádné z položek není uveden důvod soupisu. Dne 7.11.2011 insolvenční správce provedl doplněk soupisu majetkové podstaty, kdy zapsal parc. č. 3287 vinici o výměře 292 m2, ideální jednu polovinu, opět bez uvedení důvodu soupisu. Podáním z 5.11.2011, doručeným insolvenčnímu soudu 18.11.2011, se dlužník a jeho manželka obrátili na soud s tím, že kroky, které insolvenční správce činí, nejsou v souladu se zákonem a žádají soud, aby v rámci dohlédací činnosti soud posoudil, zda správce postupoval správně, jestliže do majetku soupisu zahrnul i pozemky, které jsou výlučným nabytým majetkem manželky dlužníka, což řádně dokladovala notářským zápisem, zda postupoval řádně při zrušení a zinkasování životních pojištění jak dlužníka, tak také jeho manželky a dále že připustil, že je vykonávána exekuce ze strany jednoho věřitele. Toto podání dlužníka a jeho manželky bylo zasláno insolvenčnímu správci k vyjádření. Dalším podáním doručeným insolvenčnímu soudu 12.12.2011 se dlužník opět obrací na soud s žádostí o prověření činnosti insolvenčního správce. Na podání dlužníka a jeho manželky reaguje správcem podáním z 14.12.2011, ve kterém sděluje důvody, pro které sepsal majetek jak dlužníka, tak jeho manželky, do soupisu majetku, dle jeho názoru pro postup svědčí ta skutečnost, že jednak bude postupovat podle ustanovení § 274 insolvenčního zákona, to je zahrne veškerý společný majetek do majetkové podstaty a dále vychází z toho, že na všech úvěrových smlouvách, půjčkách a směnkách od bankovních institucí, které dlužník s manželkou uzavírali, je jako ručitel vždy uvedena manželka úpadce, oba si tedy museli být vědomi skutečnosti, že jako fyzické osoby ručí za tyto půjčky celým svým majetkem. Současně předkládá insolvenčnímu soudu doplněk č. 2 soupisu majetkové podstaty, kterým zahrnuje do soupisu peněžní prostředky-postižitelnou část důchodu manželky dlužníka ve výši 3.782 Kč s počátkem srážek od prosince 2011. Nato následuje další sdělení dlužníka a jeho manželky, ve kterém vyjadřují nesouhlas s postupem insolvenčního správce v insolvenčním řízení zejména se ohrazují proti tomu, že neobdrželi žádnou písemnou informaci o tom, že se správce rozhodl nakládat s majetkem manželky dlužníka. Poté následuje vyjádření insolvenčního správce ve kterém znovu obhajuje svůj postup s odkazem na ustanovení § 274 insolvenčního zákona, ohrazuje se proti tvrzením dlužníka a jeho manželky a žádá insolvenční soud, aby vydal rozhodnutí o tom, zda majetek, který si nárokuje manželka dlužníka, má či nemá být zapsán do soupisu majetkové podstaty a dále žádá soud, aby mu uložil pokyny k jeho dalšímu postupu. Poté rozhodl soud prvního stupně nyní napadeným usnesením, kterým zprostil insolvenčního správce jeho funkce.

Podle ustanovení § 32 IZ insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst. 1). Proti rozhodnutí podle odst. 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odst. 1. Ustanovení § 31 odst. 3 a 4 platí obdobně (odst. 2).

Podle ustanovení § 31 IZ odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26 (odst. 3). Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká (odst. 4).

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že jsou dány důvody pro to, aby správce Ing. Jiří Němeček byl zproštěn funkce. Nelze přisvědčit odvolateli, že soud prvního stupně porušil ustanovení § 32 odst. 1 IZ, když ho nepředvolal k osobnímu slyšení a omezil jeho práva, aby se mohl hájit. Z výše citovaného ustanovení § 32 odst. 1 IZ nevyplývá, že by insolvenční soud měl povinnost vždy zjišťovat stanovisko insolvenčního správce, pokud ho hodlá zprostit funkce. Zákon hovoří o tom, že insolvenční soud o zproštění insolvenčního správce rozhodne zpravidla po slyšení správce; podle názoru odvolacího soudu by se tak mělo dít zejména v případech, kdy insolvenční soud potřebuje objasnit některé skutečnosti, které nevyplývají z obsahu spisu. V přezkoumávané věci však insolvenční soud jako důvody pro zproštění správce funkce uvedl nedostatky soupisu majetkové podstaty dlužníka a postižení důchodu třetí osoby do majetkové podstaty, což jsou skutečnosti, které vyplývají přímo z obsahu spisu.

Nutno souhlasit se soudem prvního stupně, že insolvenční správce při vyhotovení soupisu majetkové podstaty nepostupoval v souladu se zákonem, když v souladu s ustanovením § 220 insolvenčního zákona neuvedl důvod, pro které byly jednotlivé položky zařazeny do soupisu, například u nemovitostí odkazem na evidenci katastru nemovitostí. Provedení soupisu majetku je přitom jeden z nejdůležitějších úkolů, který svědčí insolvenčnímu správci, protože řádné provedení soupisu umožňuje správci nakládat se sepsaným majetkem a rovněž tak dává insolvenčnímu správci oprávnění ke zpeněžení sepsaného majetku. V přezkoumávané věci insolvenční správce při provedení soupisu majetkové podstaty nepostupoval v souladu se zákonnou úpravou dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona, když do soupisu majetkové podstaty u žádné z položek neuvedl důvod soupisu, a v důsledku toho také neuvedl u věcí, které nepatří dlužníku, komu takto sepsaný majetek náleží nebo kdo k němu uplatňuje své právo. To, že v soupisu majetkové podstaty jsou přitom zapsány věci ve výlučném vlastnictví manželky dlužníka, musel insolvenční správce vědět z podání manželů Gillíkových z 5.11.2011. Nelze přisvědčit insolvenčnímu správci, že takový postup mu umožňovalo ustanovení § 274 insolvenčního zákona, dle kterého nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty . Nepatří-li však majetek do společného jmění manželů, nemůže být zahrnut ani do majetkové podstaty. To, že nemovitosti zapsané v soupisu nenáleží do společného jmění manželů, bylo dle tvrzení manželky dlužníka insolvenčnímu správci sděleno a dokladováno příslušným notářským zápisem, přesto však správce tuto věc žádným způsobem nenapravil. Soud prvního stupně důvodně také insolvenčnímu správci vytkl jeho další nesprávný postup spočívající v tom, když do soupisu majetkové podstaty coby doplněk č. 2 sepsal postižitelnou část důchodu manželky dlužníka. Ani v tomto případě insolvenční správce nerespektoval příslušné ustanovení insolvenčního zákona, a to konkrétně ustanovení § 268 odst. 1 podle kterého prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela. Byl-li tedy pravomocně prohlášen konkurs, veškeré příjmy manželky dlužníka od data zániku společného jmění manželů jsou jejím výlučným vlastnictvím, a proto nelze do soupisu majetkové podstaty zahrnovat postižitelnou část důchodu manželky dlužníka v době po prohlášení konkursu.

Odvolací soud do jisté míry souhlasí s odvolatelem, že insolvenční soud ne zcela důsledně plnil svou dohlédací činnost, když veškerá podání dlužníka a jeho manželky, ve kterých si stěžovali na postup insolvenčního správce toliko zaslal insolvenčnímu správci k vyjádření, sám však správci nevytkl žádná pochybení a nevedl ho svými pokyny k nápravě. Nedůsledný postup insolvenčního soudu však v této konkrétní věci nemůže být omluvou pro chybný postup insolvenčního správce při provádění soupisu majetkové podstaty. Z postupu insolvenčního správce v této konkrétní věci vyplývá nerespektování či neznalost příslušné právní úpravy insolvenčního zákona ať už jde o provádění soupisu majetkové podstaty, či problematiky společného jmění manželů, což jsou i podle názoru odvolacího soudu tak závažná pochybení, která i bez předchozího upozornění insolvenčního soudu odůvodňují postup podle ustanovení § 32 odst. 1 insolvenčního zákona, to je zproštění insolvenčního správce funkce z důvodu toho, že insolvenční správce řádně neplní své povinnosti a nepostupuje při výkonu funkce s odbornou péčí.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství se však též doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. července 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu