3 VSOL 220/2011-P36-7
KSOS 38 INS 6829/2010 3 VSOL 220/2011-P36-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Andrey anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 651 60 746, bytem Šternberk, Radniční 162/5, PSČ 785 01, zastoupené Mgr. Markem Štenclem, advokátem, se sídlem Nový Malín 240, PSČ 788 03, o přihlášce věřitele č. 36 TICKET ART PRAHA, s.r.o., identifikační číslo: 264 67 666, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 9/1531, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Červinkou, advokátem, se sídlem Praha 7, Areál Výstaviště č. 67, PSČ 170 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 36 ze dne 22.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.3.2011 č.j. KSOS 38 INS 6829/2010-P36-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.3.2011 č.j. KSOS 38 INS 6829/2010-P36-2 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávky P36 věřitele č. 36-TICKET ART PRAHA, s.r.o. a současně rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 36 v insolvenčním řízení končí.

V důvodech svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 28.7.2010, č.j. KSOS 38 INS 6829/2010-A11, insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a současně byli věřitelé dlužnice vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky a rovněž byli ve smyslu ust. § 173 odst. 1 IZ poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.7.2010, posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávky tak byl pátek 27.8.2010. Podáním ze dne 28.2.2011 přihlásil věřitel č. 36 do insolvenčního řízení pohledávku za dlužnicí ve výši 139.987,50 Kč. Přihláška byla podána k poštovní přepravě dne 25.2.2011, tedy po uplynutí lhůty stanovené k přihlašování pohledávek. S ohledem na výše uvedené soud postupoval dle citovaného ust. § 185 IZ a rozhodl o odmítnutí přihlášky věřitele.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 36 včasné odvolání, v němž namítal, že platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě, kterým byla dlužnici uložena povinnost uhradit věřiteli částku 109.160,50 Kč s příslušenstvím, byl vydán 12.7.2010, pod č.j. 6 Cm 243/2010-46 a právní moci nabyl dne 3.8.2010 a téhož dne se stal vykonatelným. Z těchto důvodů odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil (správně změnil) a rozhodl, že se přihláška věřitele č. 36 neodmítá.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proto kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ustanovení § 83 IZ stanoví, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Dále je třeba uvést, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně vplývá, že předmětné řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice dne 18.6.2010 a již ve vyhlášce o zahájení tohoto insolvenčího řízení, vydané a zveřejněné v insolvenčním rejstříku téhož dne ve 12.32 hod., byli věřitelé vyzváni k uplatnění svých pohledávek a byli poučení o tom, jak se prohláška pohledávek podává. Usnesením ze dne 28.7.2010, č.j. KSOS 6829/2010-A-11 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice, ustanovil insolvenčího správce, na majetek dlužnice prohlásil konkurs a ve výroku V. tohoto usnesení vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a poučil je mimo jiné i o tom, že je třeba přihlásit i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Věřitelům se dostalo rovněž zákonného poučení, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.7.2010. Věřitel TICKET ART PRAHA, s.r.o. přihlásil pohledávku v celkové výši 139.987,50 Kč přihláškou ze dne 22.2.2011, která byla předána k poštovní přepravě 25.2.2011 a soudu byla doručena 28.2.2011. Dle obsahu přihlášky uvedený věřitel přihlásil nárok ve shora uvedené výši a jako právní důvod vzniku uvedl pravomocný platební rozkaz, vydaný Krajským soudem v Ostravě dne 12.7.2010, č.j. 6 Cm 243/2010-46 , s tím, že se jedná o vykonatelnou pohledávku, pro kterou již byla nařízena exekuce a že se jedná o v částce 109.106,50 Kč splatnou pohledávku ke dni 19.6.2009.

Nicméně z uvedených zjištění vyplývá, že dne 28.7.2010 počala dosud nepřihlášeným věřitelům (kteří měli možnost se přihlásit již ve lhůtě od 18.6.2010, kdy bylo oznámeno zahájení tohoto insolvenčního řízení-§ 101, § 110 IZ) plynout 30-ti denní lhůta k přihlášení pohledávek, stanovená rozhodnutím soudu o úpadku a poslední den této lhůty připadl na pátek 27.8.2010, jak správně uzavřel soud prvního stupně (§ 89 odst. 1, § 136 odst. 2, písm. d/ a odst. 3 IZ, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Lhůta pro přihlášení pohledávek byla insolvenčním soudem (v usnesení ze dne 28.7.2010 o úpadku) určena v rozmezí, které insolvenční zákon připouští, věřitelé byli o povinnosti přihlásit své pohledávky u tohoto soudu řádně poučeni a byli poučeni i o následcích v případě, že své pohledávky nepřihlásí včas. Toto usnesení bylo všem věřitelům (tedy i odvolateli) oznámeno způsobem předpokládaným v insolvenčním zákoně, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku a současným vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu (§ 71 odst. 3 IZ), co by veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (§ 419 IZ). Stejným způsobem byli všichni věřitelé (tedy i odvolatel) informováni o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a to vyhláškou ze dne 18.6.2010, zveřejněnou téhož dne. Již v této vyhlášce byli věřitelé poučení o možnosti své pohledávky vůči dlužnici přihlásit a mohl tak učinit i odvolatel, neboť již v tuto dobu měl existentní a dokonce již splatnou, byť nevykonatelnou pohledávku. Avšak i v případě, že by jeho pohledávka splatná nebyla, mohl ji i tak přihlásit, neboť jedním z účinků prohlášení konkursu je, že nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, nestanoví-li zákon jinak (§ 250 IZ).

Na základě všech shora uvedených zjištění a argumentace se odvolací soud ztotožňuje se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně, že odvolatel podal svou přihlášku pohledávek po lhůtě soudem stanovené (tedy po 27.8.2010) a s ohledem na jím udávaný právní důvod vzniku jeho pohledávky k ní nelze pro její pozdní přihlášení ve smyslu § 173 odst. 1 IZ přihlížet. V případě nároku odvolatele se nejedná o výjimku ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, ani o pohledávku za majetkovou podstatou dle ust. § 168 IZ či o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169 IZ, které se nemusí v insolvenčním řízení přihlašovat. Soud prvního stupně proto postupoval správně když podle ust. § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení.

Postup soudu prvního stupně dle ust. § 185 IZ je tedy zákonným důsledkem toho, že odvolatel nepodal svou přihlášku pohledávek včas. Z uvedeného důvodu nemůže být odvolatelova přihláška pohledávek do tohoto insolvenčního řízení zařazena a nemůže být v tomto řízení z majetku dlužníka uspokojena. Prominutí zmeškání lhůty je v insolvenčním řízení nepřípustné (§ 83 IZ).

S ohledem na uváděné důvody v odvolání odvolatele lze jen opětovně zdůraznit, že běh nalézacího řízení, případně exekučního řízení nemá na povinnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení vliv, neboť jak již bylo vysvětleno shora do insolvenčího řízení se přihlašují jak pohledávky splatné tak nesplatné, včetně pohledávek, které byly již uplatněny u soudu a o nichž se vede exekuční řízení.

Ze všech uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 odst.1 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné v celém rozsahu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu