3 VSOL 215/2011-A-27
KSOS 38 INS 15688/2010 3 VSOL 215/2011-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Luh 1807, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 65512987, o insolvenčním návrhu navrhovatele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 64948242, o odvolání dlužníka ze dne 31.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 15688/2010-A-15 ze dne 17.3.2011

takto:

Řízení o odvolání dlužníka ze dne 31.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 15688/2010-A-15 ze dne 17.3.2011 se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl o zjištění úpadku dlužníka (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Oldřicha Fabiána, Pod Bečevnou 129, Vsetín (výrok II.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok III.) a dále učinil výzvy a uvedl údaje dle ustanovení § 136 insolvenčního zákona, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů s tím, že účinky jeho usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výroky IV. až IX.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, výslovně do výroků I., II. a III., které však podáním ze dne 28.4.2011 doručeným odvolacímu soudu dne 29.4.2011 vzal v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužník vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto. Odvolací soud proto dle shora uvedených zákonných ustanovení odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu