3 VSOL 211/2012-A-10
KSBR 45 INS 3350/2012 3 VSOL 211/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Křenkova 732, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.2.2012, č.j. KSBR 45 INS 3350/2012-A-5

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dlužníku se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil navrhovateli-dlužníku, aby ve lhůtě tří dnů od nabytí právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to buď v hotovosti anebo na účet insolvenčního soudu specifikovaný ve výroku napadeného usnesení. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že výše dlužníkových příjmů nedosahuje pro účely oddlužení formou splátkového kalendáře takové hodnoty, aby mohly být dlužníkovi nezajištění věřitelé uspokojeni alespoň ve výši 30 % jejich nezajištěných pohledávek za dlužníkem. Takový závěr nelze dovodit ani v případě spojení insolvenčního řízení dlužníka s insolvenčním řízením manželky dlužníka, protože manželka dlužníka nemá dostatečné příjmy ze kterých by bylo možno pro účely oddlužení formou splátkového kalendáře cokoliv strhávat. Smlouvu o důchodu, kterou uzavřeli oba dva dlužníci s paní Jiřinou Ondrákovou, ve které se paní Jiřina Ondráková coby plátce důchodu zavázala poskytovat dlužníku a jeho manželce

částku 4.000,-Kč na účet insolvenčního správce, soud prvního stupně vyhodnotil jako neplatnou, protože tato smlouva nemá veškeré náležitosti, jež zákon stanoví; konkrétně v předložené smlouvě dle závěru soudu prvního stupně není uvedena doba trvání poskytování důchodu, respektive zde není stanoven údaj, od kdy bude důchod vyplácen s tím, že údaje v předložené smlouvě jsou pouze neurčité a z toho důvodu nelze k této smlouvě o důchodu předložené dlužníkem proto přihlížet. Jediným v úvahu připadajícím způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurs; vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje pohotovými finančními prostředky, je odůvodněn závěr, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč tak, aby insolvenční správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu měl k dispozici disponibilní finanční prostředky s tím, že záloha by též sloužila k úhradě jeho odměny a hotových výdajů za předpokladu, že by výtěžek zpeněžení majetku k této úhradě nepostačoval.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání kterým se domáhá změny napadeného usnesení. Dlužník poukazuje na to, že společně s manželkou a paní Jiřinou Ondrákovou se dohodli na úpravě smlouvy o důchodu tak, aby odpovídala požadavkům soudu a splňovala veškeré právní náležitosti řádně uzavřené důchodové smlouvy. Tvrdí, že se dohodli na snížení vyplácené částky na 2.150,-Kč měsíčně a společně s odvoláním zasílá i novou smlouvu o důchodu. Vzhledem k tomu, že soud prohlásil předchozí zaslanou smlouvu za neurčitou a neplatnou, nepovažují za nutné dokládat soudu provedené změny či zneplatnění předchozí smlouvy o důchodu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než je dlužníkem uvedeno v odvolání.

V přezkoumávaní věci podal dlužník u Krajského soudu v Brně 14.2.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a ve svém návrhu uvedl, že společně s manželkou má 24 věřitelů a 25 peněžitých závazků, které nejsou schopni splácet po dobu delší než tři měsíce s tím, že veškeré závazky jsou ve společném jmění manželů. Celková výše závazků vůči nezajištěným věřitelům představuje částku 1.820.594,-Kč. Dlužník uvedl, že kromě obvyklého vybavení domácnosti nemá žádný majetek. Tvrdí, že pobírá příjmy ze závislé činnosti 19.000,-Kč od společnosti Žďas a.s. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou a dále příjem ze závislé činnosti 6.925,-Kč měsíčně od společnosti Ladislav Rumler-kovovýroba se sídlem v Rovné 44. Jeho manželka pobírá toliko alimenty od bývalého manžela a rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč. Dlužník dále uvedl, že dle doložené důchodové smlouvy jejich další příjmy představují částku 4.000,-Kč z čehož vyplývá, že budou schopni uhradit věřitelům více než 33 % závazků včetně úhrady odměny i nákladů insolvenčního správce. Z předložené smlouvy o důchodu uzavřené dle § 842 občanského zákoníku vyplývá, že byla uzavřena na straně jedné mezi Petrem Ondrákem a Petrou Ondrákovou coby dlužníky a na straně druhé Ondrákovou Jiřinou coby poskytovatelem, přičemž smlouvou se poskytovatel zavazuje dlužníkovi platit peněžitý důchod pravidelně každý měsíc částkou 4.000,-Kč na účet insolvenčního správce s tím, že uvedená částka bude sloužit výhradně k úhradě splátek na základě pravomocně schváleného oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Ve smlouvě byl dohodnut také nárůst poskytované částky, dojde-li ke zvýšení indexu cen, smlouva byla uzavřena dne 3.2.2012. Z insolvenčního rejstříku pak vyplývá, že 14.2.2012 u Krajského soudu v Brně podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení též manželka dlužníka Petra Ondráková (řízení vedeno pod sp. zn. KSBR 45 INS 3352/2012). Stejně jako dlužník, i manželka dlužníka uvedla, že společně s manželem mají 25 peněžitých závazků vůči 24 věřitelům s tím, že veškeré závazky jsou ve společném jmění manželů a výše těchto závazků celkem činí 1.820.594,-Kč. Ke svým příjmům manželka dlužníka uvedla, že pobírá výživné na nezletilé děti od bývalého manžela a dalším jejím příjmem v současné době je toliko rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč měsíčně. Stejně tak jako dlužník poukázala na uzavřenou smlouvu o důchodu s paní Jiřinou Ondrákovou a rovněž tak navrhla, aby došlo ke spojení jejího insolvenčního řízení s řízením jejího manžela dlužníka Petra anonymizovano .

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší ne 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Z údajů uvedených dlužníkem v insolvenčním návrhu lze předběžně uzavřít, že dlužník se nachází v úpadku, protože má závazky vůči více věřitelům více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen splácet. Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníku, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře (což je v praxi převažující forma oddlužení a dlužník právě ji navrhuje) nejsou náklady řízení hrazeny postupně v průběhu dlouhodobého procesu, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Proto je pro posouzení správnosti závěru soudu prvního stupně o nutnosti uložení zálohy přezkoumat jeho předběžný závěr o tom, že dlužníku nebude povoleno oddlužení a jeho úpadek bude řešen konkursem.

Vzhledem k tomu, že dlužník má majetek pouze nepatrné hodnoty, lze vyloučit oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty dle ustanovení § 398 odst. 2 IZ. Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že dlužník s ohledem na výši závazků vůči nezajištěným věřitelům 1.820.594,-Kč a svému průměrnému čistému měsíčnímu příjmu 25.925,-Kč (a to ani ve spojeném řízení se svou manželkou, z jejichž příjmů pro účely oddlužení nelze použít žádnou částku) by nebyl schopen za pět let zaplatit svým nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, když podle předběžného propočtu by nezajištění věřitelé skutečně byli uspokojeni v rozsahu nižším než 30 %. Dlužník zřejmě vědom si této skutečnosti, proto spolu s manželkou uzavřeli s paní Jiřinou Ondrákovou smlouvu o důchodu, ve které se Jiřina Ondráková zavázala poskytovat dlužníkovi peněžitý důchod pravidelně každý měsíc částkou 4.000,-Kč na účet insolvenčního správce s tím, že tato částka bude sloužit výhradně k úhradě splátek na základě pravomocně schváleného oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že uzavřená smlouva o důchodu ze dne 3.2.2012 je neplatná, když neobsahuje dobu trvání poskytování důchodu, respektive není v ní stanoven údaj od kdy bude důchod vyplácen. Soud prvního stupně správně uzavřel, že smlouva o důchodu musí obsahovat podstatné náležitosti, kterými jsou vymezení účastníků právního vztahu, stanovení výše důchodu, počátek výplaty důchodu, vymezení doby výplaty a úpravu splátek. Pokud jde o vymezení počátku výplaty důchodu nemusí se jednat o pevné datum, ale může se jednat o skutečnost, o které se neví kdy nastane. Tomuto požadavku podle názoru odvolacího soudu odpovídá pravomocně schválené oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, což lze také považovat za vymezení počátku výplaty důchodu. Připočte-li se částka 4.000,-Kč k příjmům dlužníka, pak dle předběžného propočtu vychází, že dlužník by s těmito příjmy dosáhl na oddlužení, protože za pět let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře by byl schopen uspokojit nezajištěné věřitele v rozsahu vyšším než 30 % jejich pohledávek. Z toho důvodu proto také nemůže obstát závěr soudu prvního stupně, že dlužník se svými příjmy nedosáhne na oddlužení plněním splátkového kalendáře, a proto jediným v úvahu připadajícím způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurs.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že dlužníku se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá. V dalším řízení soud prvního stupně se bude zabývat možností spojení insolvenčního řízení dlužníka s insolvenčním řízením jeho manželky, která též podala insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Z insolvenčních návrhů obou dlužníků vyplývá, že mají majetek a závazky tvořící jejich společné jmění. Pro rozhodování o záloze z toho plyne, že teprve po spojení samostatně zahájených insolvenčních řízení manželů-dlužníků lze hodnotit podmínky pro uložení zálohy na náklady společného insolvenčního řízení, v jehož rámci bude soud posuzovat i přípustnost společného oddlužení obou manželů-dlužníků, tedy i to, zda oba společně splňují ekonomické podmínky oddlužení a zda jsou dány důvody k uložení jejich společné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a v jaké výši. V průběhu dalšího řízení se insolvenční soud bude muset také vypořádat s tím, že v rámci odvolacího řízení dlužník předložil novou smlouvu o důchodu uzavřenou 10.3.2012 rovněž s paní Jiřinou Ondrákovou, ve které se paní Jiřina Ondráková zavázala poskytovat dlužníkům, to je Petru Ondrákovi a Petře Ondrákové částku 2.150,-Kč pravidelně každý měsíc počínaje měsícem následujícím po schválení oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, nejdříve však 11.3.2012. Občanský zákoník vyžaduje pro smlouvu o důchodu písemně uzavřenou formu z čehož vyplývá, že písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně. Insolvenční soud si tedy bude muset vyjasnit, zda nově uzavřená smlouva o důchodu může bez dalšího obstát vedle smlouvy o důchodu uzavřené dne 3.2.2012.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu