3 VSOL 208/2015-B-21
KSBR 32 INS 18164/2013 3 VSOL 208/2015-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Napajedla, Nábřeží 1329, PSČ 763 61, o odvolání insolvenčního správce Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, identifikační číslo: 26919877, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.1.2015, č.j. KSBR 32 INS 18164/2013-B-13,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se v té části, v níž bylo rozhodnuto o schválení zprávy odvolané insolvenční správkyně o vyúčtování odměny a výdajů odvolané insolvenční správkyně ze dne 16.7.2014, doručené soudu dne 16.7.2014, tak, že odměna odvolané insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové činí 27.225 Kč (včetně DPH), z r u š u j e a v tomto rozsahu se věc v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

II. Ve zbývající části, v níž bylo rozhodnuto o schválení zprávy odvolané insolvenční správkyně o vyúčtování odměny a výdajů odvolané insolvenční správkyně ze dne 16.7.2014, doručené soudu dne 16.7.2014, tak, že hotové výdaje odvolané insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové činí 726 Kč (včetně DPH), se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, schválil zprávu odvolaného insolvenčního správce o vyúčtování odměny a výdajů odvolaného insolvenčního správce ze dne 16.7.2014, doručenou soudu dne 16.7.2014, tak, že A) odměna odvolaného insolvenčního správce Mgr. Ing. Petry Hýskové činí 27.225 Kč (včetně DPH), a B) hotové výdaje odvolaného insolvenčního správce Mgr. Ing. Petry Hýskové činí 726 Kč (včetně DPH).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním ze dne 4.6.2014 předložil odvolaný insolvenční správce zprávu, ve které vyúčtoval svoji odměnu (16.335 Kč včetně DPH) a svoje hotové výdaje (726 Kč včetně DPH). Předloženou zprávu soud přezkoumal přiměřeně podle ustanovení § 304 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a nezjistil žádné skutečnosti, které by oslabovaly její věrohodnost . Zpráva byla dne 24.10.2014 zveřejněna v insolvenčním rejstříku spolu s poučením, že ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího zveřejnění je možno podat proti ní námitky. Proti zprávě odvolaného insolvenčního správce žádné písemné námitky podány nebyly. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 38 IZ a § 3, § 5, § 7 a § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), dále uvedl, že vzhledem k tomu, že vyhláška neřeší výši odměny insolvenčního správce při jeho odvolání z funkce (jen jeho podíl), určil výši této odměny s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti odvolaného insolvenčního správce. Odvolaný insolvenční správce provedl šetření ohledně osoby dlužníka a jeho osobních a majetkových poměrů, přezkoumal přihlášené pohledávky, připravil zprávu o své činnosti, provedl soupis majetkové podstaty, zúčastnil se přezkumného jednání a schůze věřitelů, tedy-jak soud prvního stupně pokračoval-vykonal zásadní činnosti důležité pro průběh tohoto insolvenčního řízení. Podle soudu prvního stupně v tomto konkrétním případě přísluší insolvenčnímu správci podíl na celkové odměně insolvenčního správce, která v tomto případě činí 45.000 Kč plus DPH (750 Kč x 60 měsíců plus DPH) ve výši 50 % z důvodu, že odvolaný insolvenční správce vykonal zásadní rozsah zákonem požadovaných činností. Žádná z přihlášených pohledávek není zajištěna, tedy nebude přistoupeno k prodeji majetku patřícího do majetkové podstaty, nebyl ani vyvolán incidenční spor o popřené pohledávce, takže činnost nově ustanoveného insolvenčního správce bude spočívat zejména v kontrole činnosti dlužníka a činností, souvisejících s ukončením insolvenčního řízení. Z těchto důvodů považuje insolvenční soud rozdělení odměny mezi správce v poměru 50 : 50 za odpovídající. O hotových výdajích insolvenčního správce rozhodl insolvenční soud podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky. Rozhodnutí o povolení oddlužení bylo vydáno v únoru 2014, insolvenční správce byl odvolán v květnu 2014, jeho hotové výdaje tak

činí čtyři měsíce x 150 Kč, to je celkem 600 Kč + 21% DPH, tedy celkem 726 Kč. Vzhledem k tomu, že nároky odvolaného insolvenčního správce jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, budou uspokojeny přednostně v souladu s výrokem II. usnesení č.j. KSBR 32 INS 18164/2013-B-7 ze dne 30.5.2014.

Proti tomuto usnesení podal odvolání insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. Odvolatel namítá, že rozdělení odměny a výdajů věřiteli odvolaného insolvenčního správce a odvolatele, je zjevně nepoměrné a nespravedlivé za situace, kdy věřiteli odvolaný insolvenční správce vykonával svou funkci tři měsíce, a odvolatel bude tuto funkci vykonávat 60 měsíců. Je zde rovněž patrný nepoměr v počtu úkonů, kdy věřiteli odvolaný insolvenční správce činil úkony pouze do přezkumného jednání, odvolatel však bude po dobu 60 měsíců vykonávat činnosti, jakými je například vedení seznamu přihlášených pohledávek, vyplácení splátek věřitelům, podávání zpráv o činnosti apod. Zákonodárcem je dána možnost uložit dlužníkovi povinnost hradit ještě před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku zálohu na odměnu insolvenčního správce a zálohu na výdaje insolvenčního správce. Podle názoru odvolatele je úhrada záloh na odměnu a výdaje věřiteli odvolaného insolvenčního správce, a to ve výši, jak byla určena v usnesení ze dne 14.2.2014, č.j. KSBR 32 INS 18164/2013-A-18, za období, po které vykonával tuto funkci, adekvátní odměnou za vykonanou činnost. Podle odvolatele by zde mohlo být postupováno analogicky podle ustanovení § 2a vyhlášky, takže věřiteli odvolanému insolvenčnímu správci by náležela odměna za každou přezkoumanou pohledávku tak, že za každou z nich by mu náležela odměna ve výši 1.000 Kč. Odvolatel má také za to, že rozhodnutí soudu prvního stupně je v této fázi insolvenčního řízení předčasné. Podle ustanovení § 38 odst. 3 IZ má být vyúčtování odměny a hotových výdajů provedeno insolvenčním správcem v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Odvolatel je s odkazem na ustanovení § 303 odst. 2 IZ toho názoru, že odměna odvolanému insolvenčnímu správci může být určena až tehdy, kdy je podle odstavce 1 ustanovení § 303 IZ podána konečná zpráva a vyúčtovány odměna a výdaje insolvenčního správce. V této souvislosti odkázal na závěry v usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.1.2010, sen. zn. 2 VSOL 400/2009-B-21. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že v daném případě bylo insolvenční řízení zahájeno dne 27.6.2013 k insolvenčnímu návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení. Na základě podaného návrhu Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14.2.2014, č.j. KSBR 32 INS 18164/2013-A-18 zjistil úpadek dlužníka, povolil oddlužení dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Petru Hýskovou, učinil další výzvy a poučení, nařídil první přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů na den 14.5.2014, a uložil dlužníkovi, aby za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře platil insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petře Hýskové zálohu na odměnu ve výši 750 Kč a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč s tím, že je-li insolvenční správkyně plátkyní daně z přidané hodnoty, nebo stane-li se v průběhu řízení plátcem této daně, náleží jí k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani. Schůze věřitelů, jež se konala dne 14.5.2014, rozhodla o odvolání insolvenčním soudem ustanovené insolvenční správkyně a o ustanovení nového insolvenčního správce Indra-Šebesta v.o.s. Krajský soud v Brně pak usnesením ze dne 14.5.2014, č.j. KSBR 32 INS 18164/2013-B-7 volbu nového insolvenčního správce potvrdil (§ 29 odst. 2, věta první, IZ). Usnesením ze dne 30.5.2014, č.j. KSBR 32 INS 18164/2013-B-7 Krajský soud v Brně schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil mu, mimo jiné, aby počínaje 25.7.2014 prostřednictvím insolvenčního správce po dobu pěti let platil svým nezajištěným věřitelům vždy do 25. dne v každém měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhrady hotových výdajů insolvenčního správce a pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, podle poměru jejich pohledávek, ve výroku tohoto rozhodnutí blíže specifikovaném. Dne 4.6.2014 došla soudu prvního stupně zpráva o činnosti odvolané insolvenční správkyně z téhož dne, v němž odvolaná insolvenční správkyně specifikovala své dosavadní činnosti tak, že zajistila zaslání výzvy dlužníkovi k součinnosti, opakovaně průběžně telefonicky komunikovala s dlužníkem, realizovala lustraci dlužníka v katastru nemovitostí, v bankovních institucích, obchodním rejstříku a jiných, zajistila součinnost jednotlivých správců registrů, zpracovala seznam přihlášených pohledávek v celkové výši 384.598,60 Kč, zprávu o majetkové situaci dlužníka, projednala jednotlivé přihlášky pohledávek s dlužníkem s ohledem na právo přihlášené pohledávky popírat, účastnila se přezkumného jednání, zaslala vedený spis nově ustanovenému insolvenčnímu správci a sestavila předávací zprávu a zajistila její doručení nově ustanovenému insolvenčnímu správci. Odměnu pak vyúčtovala ve výši 16.335 Kč (13.500 Kč + DPH v zákonné výši 21 %) a hotové výdaje ve výši 150 Kč za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova oddlužení, to je za období od února do května 2014, částkou celkem ve výši 726 Kč (600 Kč + DPH v zákonné výši 21 %). Vyšla z toho, že insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, kde insolvenční správce bude realizovat odměnu a hotové výdaje ve výši 63.000 Kč. Pokud se odměna dělí mezi více správců, měla by se-jak je z rozhodování soudů zřejmé-dělit tak, že 30 % náleží za období do přezkumného jednání, 30 % za období pro fázi zpeněžování a 40 % za fázi spojenou s ukončením řízení. Podle názoru odvolané insolvenční správkyně je adekvátní 30% podíl z celkové odměny insolvenčního správce při oddlužení, když v tomto případě se práce insolvenčního správce koncentruje především do prvotní fáze insolvenčního řízení, kdy je úkolem správce prověřit, zda jsou naplněny zákonné podmínky pro samotnou realizaci oddlužení. Celková odměna insolvenčního správce při oddlužení činí 750 Kč x 12 měsíců což za pět let představuje částku ve výši 45.000 Kč, z toho 30 % činí 13.500 Kč. Odvolaná insolvenční správkyně je plátkyní daně z přidané hodnoty, proto je nutno připočítat i daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, tj. v daném případě ve výši 2.835 Kč, to celkem činí 16.335 Kč. Na zálohách na odměnu insolvenční správkyně bylo dosud uhrazeno 3.267 Kč včetně DPH.

Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odstavec 5). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 6).

Je třeba uvést, že právo insolvenčního správce, to znamená i věřiteli podle ustanovení § 29 IZ odvolaného insolvenčního správce, na odměnu a náhradu hotových výdajů vyplývá z ustanovení § 38 IZ. Nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů (na jejich konkrétní výši) vzniká správci jejich schválením, jako součásti konečné zprávy, případně, pokud se konečná zpráva nevyhotovuje, určením jejich výše poté, co správce podá soudu zprávu o své činnosti.

Odvolaný insolvenční správce, jehož odměna není součástí odměny stávajícího správce, ale tvoří podíl na této odměně, podává soudu vyúčtování své odměny a výdajů. Odměna věřiteli odvolaného insolvenčního správce, který se podílí na odměně stávajícího insolvenčního správce, odpovídá zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jeho činnosti (srov. ustanovení § 6 vyhlášky). Do doby předložení konečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce nelze určit výši jeho odměny, a proto logicky nelze určit ani výši odměny odvolaného insolvenčního správce, která je podílem z odměny stávajícího insolvenčního správce. To nebrání ovšem insolvenčnímu soudu rozhodnout o vyplacení zálohy na odměnu věřiteli odvolaného insolvenčního správce (srov. ustanovení § 38 odst. 4 IZ).

Odvolací soud souhlasí s odvolatelem, že o odměně odvolané insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové rozhodnout v tomto případě již v této fázi řízení nelze, a to i s přihlédnutím k tomu, že nelze předjímat, zda v budoucnu případně nenastanou takové skutečnosti, v jejichž důsledku může dojít k tzv. převrácení oddlužení do řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Přezkoumávané usnesení soudu prvního stupně, pokud se týká schválené odměny odvolané insolvenční správkyně, je tedy předčasné, a odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 219a odst. 1, o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně v té části výroku, v níž bylo rozhodnuto o schválení odměny odvolané insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové ve výši 27.225 Kč (včetně DPH), zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle názoru odvolacího soudu lze rozhodnout pouze o schválení hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně. Náhrada těchto hotových výdajů, jež náleží odvolací insolvenční správkyni, činí podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do doby odvolání Mgr. Ing. Petry Hýskové z funkce insolvenční správkyně v květnu 2014, tj. za čtyři měsíce, což představuje 600 Kč. K náhradě hotových výdajů v této výši náleží odvolané insolvenční správkyni dále částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 21 %, tj. 126 Kč, takže náhrada hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně činí celkem 726 Kč. V té části výroku, v níž bylo rozhodnuto o schválení hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně v uvedené výši proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci, odvolané insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petře Hýskové a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

Olomouc 24. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu