3 VSOL 203/2010-P121-27
KSBR 32 INS 2004/2009 3 VSOL 203/2010-P121-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Forst Moravia, s.r.o. v likvidaci , se sídlem Brno, Rooseveltova 9, PSČ 602 00, IČ: 26943255, o přihlášce pohledávky č. 121 věřitele NEKR SERVIS s.r.o., se sídlem Držovice, U Hřbitova 9, PSČ 796 07, IČ: 25504819, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2009, č.j. KSBR 32 INS 2004/2009-P121-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 121 věřitele NEKR SERVIS s.r.o. a rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V důvodech rozhodnutí uvedl, že podáním ze dne 23.9.2009, které bylo k přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence předáno dne 23.9.2009 a soudu doručeno dne 24.9.2009, zaslal věřitel NEKR SERVIS s.r.o. do insolvenčního řízení svou přihlášku pohledávky v celkové výši 20.918,-Kč a současně uvedl, že přihlášku pohledávky zaslal již 7.7.2009, protože však stále není uveden v seznamu věřitelů, postupoval tak, že přihlášku pohledávky opětovně soudu zasílá včetně dokladů. Na výzvu soudu, aby předložil doklad o odeslání přihlášky pohledávky již dne 7.7., předložil přehled své odeslané pošty, která však neobsahuje žádnou bližší identifikaci zásilky odesílané 7.7., a rovněž tak neobsahuje potvrzení poštovního doručovatele o převzetí tam uvedených zásilek. Protože předložená listina není průkazným dokladem o odeslání přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení dne 7.7.2009, je rozhodujícím datem odeslání přihlášky pohledávky (její předání k poštovní přepravě) den 23.9.2009, tj. den opětovného zaslání. Tento den však nutno považovat za den, kdy již lhůta k přihlášení pohledávek uplynula, protože běh třicetidenní lhůty pro přihlašování pohledávek skončil dne 10.7.2009.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, ve kterém namítal, že má k dispozici několik svědků, kteří mohou prokázat, že pohledávka odešla v termínu, protože s ní pracovali. Tvrdí, že přihlášku pohledávky, ne však doporučeně, zasílali soudu dne 7.7.2009. Jelikož do 23.9.2009 se nenašli v seznamu věřitelů, proto zaslali téhož dne kopii všech dokladů, tentokráte již doporučeně. Domáhají se změny napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 až 6 o.s.ř.), dokazování doplnil a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší dvou měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že podáním datovaným dnem 7.7.2009 a předaným poštovnímu úřadu k přepravě dne 23.9.2009 zaslal věřitel soudu prvního stupně přihlášku pohledávky a uvedl, že přihlášku pohledávky zasílá opětovně, když poprvé ji zaslal dne 7.7.2009. Vzhledem k tomu, že se nenašel v seznamu věřitelů, podává přihlášku pohledávky opětovně.

Jak již správně uvedl soud prvního stupně, rozhodnutím ze dne 10.6.2009, č.j. KSBR 32 INS 2004/2009-A-38 byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž tímto usnesením byli věřitelé, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. Toto rozhodnutí bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 10.6.2009, přičemž lhůta stanovená k přihlášení pohledávek uplynula dnem 10.7.2009.

Odvolací soud k prokázání tvrzení věřitele, že jeho přihláška pohledávky byla podána včas, provedl důkazy, ze kterých zjistil: -Z výpovědi jednatele společnosti věřitele Pavla Nezvala, že přihláška pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka byla sepsána 7.7.2009 paní Denisou Švecovou, která přihlášku vyplnila, a on ji v odpoledních hodinách podepsal a překontroloval. Přihláška pohledávky byla sepsána na formuláři ručně, přičemž tuto přihlášku pohledávky odesílala účetní paní Švecová dne 7.7.2009. -Z výpovědi svědkyně Denisy Švecové, že přihlášku pohledávky sepisovala osobně 7.7.v úterý, vložila ji do obálky poté, co ji podepsal jednatel Pavel Nezval, zapsala do odeslané pošty a nalepila dvě známky a obálku, když šla večer domů asi po 18. hod., ji vhodila do schránky. Doporučenou poštou ji neposílala, protože už bylo pozdě, pošta již večer byla zavřená a věděla, že se blíží konec termínu přihlašování pohledávek. Přihláška pohledávky byla adresována na Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16. -Ze zprávy podatelny Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16 že na podatelně se evidují pouze spisy, ostatní zásilky došlé poštou a podané osobně se přidělují na oddělení podle vyznačených spisových značek, ale nezapisují se. Z těchto důvodů zásilku-přihlášku pohledávky datovanou dne 7.7.2009 věřitele NEKR SERVIS s.r.o. do insolvenčního řízení dlužníka Forst Moravia, s.r.o. nelze dohledat. -Ze zprávy podatelny Krajského soudu v Brně, Husova 15, že nedoporučené zásilky se na soudě neevidují, a proto je zřejmé, že nedoporučenou zásilku v č.j. KSBR 32 INS 2004/2009-P121 nelze na podatelně soudu v poštovní dokumentaci dohledat. -Z knihy odeslané pošty předložené věřitelem, že u data 7.7.2009 je mimo jiné uveden jako adresát soud Brno 2 KS-přihl.pohl.

Na základě provedeného dokazování dospěl odvolací soud k závěru, že přihláška pohledávky nebyla podána včas. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně v tom, že věřitelem předložená kniha odeslané pošty neprokazuje odeslání přihlášky pohledávky dne 7.7.2009, když tato listina neobsahuje potvrzení poštovního doručovatele o převzetí uvedených zásilek. Na základě provedeného důkazu výslechem svědkyně Denisy Švecové a jednatele Pavla Nezvala má odvolací soud za prokázáno, že přihláška pohledávky datovaná dnem 7.7.2009 byla téhož dne svědkyní Denisou Švecovou vložena do poštovní schránky. Zprávami podatelen soudu prvního stupně bylo současně prokázáno, že tuto nedoporučenou zásilku nelze na podatelnách soudu prvního stupně v poštovní dokumentaci dohledat. Za situace, kdy věřitel podával přihlášku pohledávky k poštovní přepravě pouhým vložením do poštovní schránky, přičemž takto doručovaná písemnost nebyla soudu prvního stupně vůbec doručena, důsledky vyplývající z tohoto postupu doručování musí jít plně k tíži věřitele. Vzhledem k tomu, že věřitel nedisponuje žádným potvrzením o podání zásilky poštovnímu úřadu k přepravě, nelze dohledat, zda zásilka nebyla doručena soudu prvního stupně vinou držitele poštovní licence, či zda eventuálně ke ztrátě této zásilky došlo chybným postupem na soudě. Den 7.7.2009 nebyl posledním dnem, kdy bylo nutno nejpozději zásilku předat poštovnímu úřadu k přepravě tak, aby byla podána včas (tímto dnem byl až pátek 10.7.2009). Tvrdil-li věřitel, že dne 7.7.2009 ve večerních hodinách byla již pošta zavřená, nic mu nebránilo v tom podat zásilku s přihláškou pohledávky na poště až následující den, popřípadě následující dny až do 10.7.2009. Platí, že každý účastník musí být dbalý svých práv, takže věřitel měl a mohl předvídat, že při zvoleném postupu doručování, bude-li přihlášku pohledávky podávat jako nedoporučenou zásilku, se vystavuje riziku její ztráty, respektive jejího nedoručení soudnímu orgánu. Odeslal-li věřitel přihlášku pohledávky soudu opětovně dne 23.9.2009, kdy ji téhož dne předal přímo poštovnímu úřadu k přepravě, pak soud prvního stupně ve vztahu k této přihlášce pohledávky zcela správně uzavřel, že byla podána opožděně, když byla podána po uplynutí třicetidenní lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlašování pohledávek.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však také doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne, kdy rozhodnutí mu bude doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. června 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu