3 VSOL 20/2011-P4-18
KSBR 32 INS 3806/2008 3 VSOL 20/2011-P4-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka EAST CARGO LOGISTICS a.s., se sídlem Brno, Tuřanka č.or. 115, č.p. 1222, PSČ 627 00, IČ: 26223040, o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele LAN servis s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I-město, Interbrigadistů 87/2, PSČ 750 02, IČ: 47153130, zastoupeného advokátem JUDr. Markem Pourem se sídlem v Přerově, Bartošova 9, PSČ 750 02, o odvolání věřitele č. 4 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 3806/2008-P4-3 ze dne 13.7.2010

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně odmítl přihlášku č. 4 věřitele LAN servis s.r.o. ve výši 44.007,30 Kč (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel přihlásil podáním ze dne 25.11.2008 pohledávku ve výši 44.007,30 Kč. Přihlášená nevykonatelná pohledávka věřitele evidovaná pod č. 4 byla insolvenčním správcem co do výše 32.776,30 Kč na přezkumném jednání konaném dne 11.3.2009, kterého se věřitel nezúčastnil, popřena a co do výše 11.231,-Kč zjištěna. O popření pohledávky byl věřitel vyrozuměn insolvenčním správcem v souladu s § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Písemnost byla doručena věřiteli (k rukám právního zástupce) dne 25.3.2009. Poslední den lhůty pro podání žaloby na určení popřené pohledávky byl den 10.4.2009. Žaloba na určení popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána. Zjištěná výše pohledávky činí méně než 50 % přihlášené pohledávky, v důsledku toho se nepřihlíží k celé přihlášené pohledávce. Insolvenční soud odmítl přihlášenou pohledávku v celé její výši a současně věřitele uvědomil o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení (§ 178 věta první a § 185 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Poukázal na to, že přihláška pohledávky byla podána právním zástupcem věřitele, avšak písemné vyrozumění o popření pohledávky, které bylo dle tvrzení soudu prvního stupně doručeno dne 25.3.2009 právnímu zástupci, bylo doručeno přímo věřiteli, právní zástupce věřitele takové popření pohledávky nikdy neobdržel. Namítl, že za této situace nemohl právní zástupce věřitele zaujmout stanovisko k popření pohledávky a případně požadovat změnu tohoto stanoviska soudu, čímž byl na svých právech zkrácen i věřitel. Navrhuje proto, aby mu byly soudem zaslány příslušné doklady za účelem vyjádření se k popření pohledávky.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 178 věty prvé IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky

činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 32 INS 3806/2008-A-13 ze dne 14.11.2008 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele k přihlášení svých pohledávek ve lhůtě 30 dnů s poučením, že k později podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláškou podanou na poště dne 26.11.2008 (doručenou insolvenčnímu soudu 27.11.2008) přihlásil věřitel do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku za dlužníkem ve výši 44.007,30 Kč včetně příslušenství. Přihlášku jménem věřitele podal advokát JUDr. Marek Pour, Bartošova 9, Přerov, který současně doložil plnou moc ze dne 20.11.2008. Na přezkumném jednání konaném dne 11.3.2009 popřel insolvenční správce pohledávku věřitele co do výše 32.776,30 Kč a uznal ji co do výše 11.231,-Kč. Přezkumného jednání se věřitel neúčastnil. Vyrozuměním ze dne 20.3.2009 insolvenční správce oznámil věřiteli, že jeho pohledávka byla při přezkumném jednání konaném dne 11.3.2009 popřena do výše 32.776,30 Kč. Vyrozumění obsahuje důvody popření pohledávky a poučení o tom, že věřitel je oprávněn uplatnit své právo žalobou na určení pohledávky u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Dále insolvenční správce ve vyrozumění věřitele poučil o náležitostech žaloby a o tom, že nebude-li žaloba ve stanovené lhůtě podána, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedené při jejím popření. Dle dodejky doložené insolvenčním správcem k vyrozumění ze dne 20.3.2009 bylo toto vyrozumění doručeno zástupci věřitele JUDr. Marku Pourovi dne 25.3.2009. Insolvenční správce na výzvu odvolacího soudu podáním ze dne 8.2.2011 uvedl, že předmětné vyrozumění doručoval pouze zástupci věřitele, nikoliv věřiteli samotnému.

Z obsahu spisu tedy vyplývá, že dne 11.3.2009 popřel u přezkumného jednání insolvenční správce nevykonatelnou pohledávku věřitele co do výše. Tímto dnem počala věřiteli běžet třicetidenní lhůta k podání žaloby na určení pohledávky. Vzhledem k tomu, že věřitel se neúčastnil přezkumného jednání, na kterém byla jeho pohledávka popřena, ve smyslu ust. § 198 odst. 2, části věty za středníkem IZ nemohla tato lhůta skončit před uplynutím 15. dne po doručení písemného vyrozumění o popření pohledávky. Odvolatel namítá, že mu vyrozumění o popření pohledávky nebylo řádně doručeno, neboť nebylo doručeno právnímu zástupci věřitele, a proto mu lhůta nemohla skončit. Věřitel je v řízení zastoupen advokátem s procesní plnou mocí, vyrozumění o popření pohledávky bylo proto nutné doručit přímo tomuto zástupci (ust. § 45c odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném do 30.6.2009), jak správně tvrdí věřitel ve svém odvolání. Z dodejky, kterou doložil insolvenční správce, však vyplývá, že vyrozumění o popření pohledávky věřitele bylo skutečně doručováno uvedenému zástupci věřitele a bylo mu také doručeno dne 25.3.2009. Věřitel na výzvu odvolacího soudu ze dne 3.2.2011 k tomuto dokladu o doručení vyrozumění o popření pohledávky nijak nereagoval.

Odvolací soud k tomu uzavírá, že byť občanský soudní řád ani jiné právní předpisy výslovně neprohlašují doručenku za veřejnou listinu, údaje uvedené na doručence se považují za pravdivé, není-li prokázán opak (§ 50f odst. 9 o.s.ř. v rozhodném znění), což je jedna z obecných vlastností veřejných listin. Soudní praxe proto dovodila, že doručenka je listinou mající povahu veřejné listiny.

V dané věci odvolatel ke svému tvrzení, že vyrozumění o popření pohledávky věřitele nebylo doručeno právnímu zástupci věřitele a dále k doložené doručence o doručení tohoto vyrozumění právnímu zástupci věřitele přes výzvu soudu neuvedl žádné skutečnosti k prokázání opaku údajů na této doručence, která mimo jiné obsahuje datum a podpis adresáta (právního zástupce věřitele JUDr. Marka Poura). Odvolací soud proto vychází z toho, že vyrozumění o popření pohledávky věřitele bylo dne 25.3.2009 řádně doručeno zástupci věřitele. Insolvenční správce ve vyrozumění dále řádně věřitele poučil o popření pohledávky a o možnosti podání žaloby na určení této pohledávky, jakož i o lhůtě pro podání této žaloby a o následcích jejího marného uplynutí. Lhůta pro podání žaloby uplynula dnem 10.4.2009 (30. dnem po dni konání přezkumného jednání), jak správně uzavřel soud prvního stupně, neboť 15. den po doručení vyrozumění o popření pohledávky připadl na den 9.4.2009. Odmítl-li insolvenční soud přihlášku pohledávky po marném uplynutí této lhůty a současně rozhodl o tom, že účast věřitele v řízení končí, byl jeho postup zcela správný, v souladu s ust. § 185 IZ.

Insolvenční soud též postupoval v souladu s ust. § 178 odst. 1 IZ, pokud přihlášku pohledávky věřitele odmítl v celém rozsahu (nikoliv pouze v rozsahu popření), když pohledávka věřitele byla zjištěna v rozsahu menším než 50 % celkem přihlášené výše, tj. ve výši 11.231,-Kč.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná

věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu