3 VSOL 2/2016-A-11
KSBR 39 INS 29998/2015 3 VSOL 2/2016-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Dědická 17, PSČ 627 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.12.2015, č.j. KSBR 39 INS 29998/2015-A-5,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl pro vady insolvenční návrh dlužnice.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, kterým se podle obsahu domáhá změny napadeného usnesení tak, že její insolvenční návrh odmítnut nebude. Dříve, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání dlužnice, podáním, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu dne 20.1.2016, vzala dlužnice podané odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužnice vzala podané odvolání zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl předsedkyní senátu odvolacího soudu o zastavení odvolacího řízení (§ 218c o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu