3 VSOL 196/2011-P9-13
KSOS 34 INS 8353/2010 3 VSOL 196/2011-P9-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Studénka-Butovice, Budovatelská 533, o přihlášce pohledávky č. P9 věřitele č. 9 VLAMA Trading s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, IČ: 258 72 796, o odvolání věřitele č. 9 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 8353/2010-P9-5 ze dne 21.2.2011

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P9 věřitele č. 9 VLAMA Trading s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, IČ: 258 72 796 se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku evidovanou pod č. P9 věřitele č. 9 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v řízení (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení zajištěnou pohledávku ve výši 1.170.500,-Kč. Insolvenční správce jej výzvou ze dne 10.9.2010 vyzval k opravě přihlášky tak, že doplní doklad osvědčující vlastnictví k přihlášené pohledávce. Insolvenční správce věřitele poučil, že podání musí být podáno u Krajského soudu v Ostravě ve dvojím vyhotovení ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích nesplnění výzvy a o tom, že přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně opraveny, budou předloženy insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží. Jelikož se insolvenčnímu správci nepodařilo výzvu doručit, požádal o doručení soud. Výzva byla věřiteli doručena dne 26.10.2010. Věřitel reagoval na výzvu podáním ze dne 21.12.2010, ve kterém doložil smlouvu o postoupení pohledávky uzavřenou dne 12.2.2004. Z podání je zřejmé, že bylo podáno dne 21.12.2010, tedy po lhůtě určené k doplnění přihlášky. Insolvenční soud proto přihlášku pohledávky, která nebyla včas doplněna, odmítl a ukončil účast věřitele v řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl v něm, že výzva z 10.9.2010 není způsobilou výzvou, která má účinky dle ust. § 188 insolvenčního zákona. Tvrdil, že výzvu učinila advokátka JUDr. Alena Schmidtová, která se tak i podepsala. Z podání nevyplývá, že výzvu učinila insolvenční správkyně dlužníka Václava anonymizovano . Současně s výzvou byla zaslána listina ve věci dlužnice Jany Drgové, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 8140/2010, tedy v úplně jiné věci. Tvrdil, že tato skutečnost činí výzvu zcela zmatečnou a nesrozumitelnou. Uvedl, že přihláška je způsobilá k projednání v insolvenční věci a nebyla doplněna až po uplynutí lhůty, protože výzva ze dne 10.9.2010 nebyla způsobilá zahájit běh lhůty. Proto navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a poté dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 IZ za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

V přezkoumávané věci z obsahu přihlášky pohledávky doručené soudu prvního stupně dne 1.9.2010 vyplývá, že věřitel včas a na předepsaném formuláři přihlásil do tohoto insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem v celkové výši 1.170.500,-Kč. V přihlášce bylo uvedeno, že pohledávka vznikla na základě notářského zápisu ze dne 29.1.2002 a šlo o smluvní pokutu ve výši 500,-Kč denně od 29.1.2002 do 26.6.2008. Dále uvedl, že pohledávka je zajištěna bytovou jednotkou na základě usnesení Okresního soudu v Novén Jičíně ze dne 17.5.2002, č.j. 50 E 457/2002-19 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.11.2002, č.j. 10 Co 1045/2002-31. K návrhu připojil výpis z obchodního rejstříku věřitele, notářský zápis a soudní rozhodnutí, kterých se v přihlášce dovolával, a výpis z katastru nemovitostí. V podání ze dne 4.10.2010 požádala insolvenční správkyně dlužníka insolvenční soud, aby věřiteli zaslal výzvu k doplnění přihlášky, protože se správkyni nepodařilo tuto listinu věřiteli doručit. Dle této výzvy měl věřitel ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy doplnit doklad osvědčující vlastnictví k přihlášené pohledávce. Ve výzvě byl též poučen, že přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny, předloží insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Insolvenční soud dle přiloženého Potvrzení o doručení do DS tuto výzvu doručil do datové schránky věřitele dne 26.10.2010. Podáním ze dne 7.12.2010 předložila insolvenční správkyně přihlášku věřitele k rozhodnutí, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, s odůvodněním, že přihláška věřitele nebyla řádně opravena a doplněna. V podání, které bylo podáno u insolvenčního soudu dne 21.12.2010, věřitel uvedl, že dne 26.10.2010 mu soud zaslal výzvu k doplnění přihlášky na dlužníka Václava anonymizovano s přílohou, která nekoresponduje s tímto dlužníkem. Tvrdil, že výzva byla zmatečná, protože paní Janu Drgovou nezná a měl za to, že doložil dostatečné podklady osvědčující jeho pohledávku. Připojil však k podání smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 12.2.2004 uzavřenou mezi Janem Fojtíkem jako postupitelem a věřitelem jako postupníkem.

Postup podle ust. § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže je vadná sama přihláška pohledávky, tj. je-li vadný sám procesní úkon, neboť přihláška věřitelovy pohledávky je podání, které má charakter žaloby a musí obsahovat (v rozsahu, ve kterém nestanoví IZ jinak) i náležitosti předepsané ust. § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky, přičemž důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Přihlášku pohledávky lze podat podle ust. § 176 IZ pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (vyhl. č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

V přezkoumávané věci věřitel podal přihlášku na předepsaném formuláři a jeho přihláška obsahuje kromě obecných náležitostí jak důvod vzniku přihlašované pohledávky, tak výši pohledávky včetně označení zajištění, které v insolvenčním řízení uplatňuje. Listina dokládající, že pohledávka náleží věřiteli, je pouze přílohou přihlášky pohledávky, nikoliv její náležitostí. Absenci nebo neúplnost listin, jichž se přihláška dovolává, nelze považovat za vadu či neúplnost přihlášky, již by bylo nutno odstraňovat postupem dle ust. § 188 odst. 2 IZ. Okolnost, že věřitel nepřipojí insolvenčním správcem požadované přílohy, může mít za následek pouze to, že věřitel uplatněný nárok neprokáže. Pak je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a popře dle ust. § 192 IZ (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 13/2009).

Jelikož přihláška nemá vady, které by bránily jejímu přezkumu, a byly by důvodem pro rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží, nepovažuje odvolací soud za nutné zabývat se námitkami věřitele, které spočívaly v tom, že mu nebyla doručena řádná výzva k doplnění přihlášky. Insolvenční správkyni nic nebrání přihlédnout při přezkumu pohledávky též k listině, kterou věřitel dodatečně doložil, a kterou prokazuje vlastnictví k přihlášené pohledávce.

Nálezem ze dne 19.1.2010 sp. zn. Pl. ÚS 16/09, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 48/2010, bylo s účinností od 1.4.2011 zrušeno ust. § 220 odst. 3 o.s.ř., dle kterého odvolací soud mohl změnit napadené usnesení soudu prvního stupně, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé (tzv. nemeritorní rozhodnutí), nebyly-li dány důvody pro jeho potvrzení nebo zrušení. Tímto dnem vznikla mezera v zákoně, protože nyní žádné ustanovení občanského soudního řádu neupravuje, jak má odvolací soud postupovat, nejsou-li dány podmínky pro potvrzení nebo zrušení nemeritorního rozhodnutí. Za dané situace se odvolací soud domnívá, že je nutné analogicky aplikovat ust. § 220 odst. 1 o.s.ř., které dává odvolacímu soudu možnost změnit rozsudek nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, nejsou-li dány podmínky pro jejich změnu nebo zrušení a zjištěný skutkový stav dává dostatečný podklad pro takové rozhodnutí. Tento postup není v rozporu se závěry přijatými Ústavním soudem, neboť Ústavní soud v citovaném nálezu shledal protiústavnost zrušeného ustanovení pouze do té míry, umožňuje-li změnu usnesení, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření nebo kterým bylo řízení o tomto návrhu zastaveno. Napadeným usnesením však o předběžném opatření rozhodováno nebylo. Proto odvolací soud postupoval tak, že napadené usnesení změnil, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, čímž bez dalšího dochází i ke zrušení závislého výroku II. napadeného rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu