3 VSOL 193/2011-P10-9
KSOS 33 INS 12606/2010 3 VSOL 193/2011-P10-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Petera anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrušov, Technická 656/4, PSČ 711 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10 České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group, identifikační číslo: 63 99 85 30, se sídlem Praha, Budějovická čp. 5, PSČ 140 21, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem Praha 5, Na Královně 862, PSČ 156 00, rozhodl o odvolání tohoto věřitele ze dne 27. ledna 2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.1.2011, č.j. KSOS 33 INS 12606/2010-P10-2,

takto:

I. Odvolací řízení o odvolání věřitele č.10 České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group, ze dne 27. ledna 2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.1.2011, č.j. KSOS 33 INS 12606/2010-P10-2, se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 173 odst.1, odst. 4 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen též IZ ), odmítl přihlášku pohledávky P10 věřitele č. 10 České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group pro opožděnost (výrok I.) a dále rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí se účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal shora označený věřitel včasné odvolání podáním ze dne 27.1.2011 (P10-3)

Dalším podáním ze dne 7.2.2011, doručeným soudu dne 8.2.2011 (P10-4) vzal odvolatel své odvolání v celém rozsahu zpět.

Podle ust. 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ustanovení § 207 o.s.ř. stanoví, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V přezkoumávaném případě vzal odvolatel své odvolání proti napadenému usnesení účinně zpět dříve, než odvolací soud o jeho odvolání rozhodl. Proto odvolací soud postupoval dle shora citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení o odvolání odvolatele zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., přitom přihlédl k té skutečnosti, že odvolatel z procesního hlediska zavinil zastavení odvolacího řízení a že ostatním účastníkům žádné náklady v souvislosti s tímto odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 6. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu