3 VSOL 191/2013-A-12
KSOS 34 INS 30013/2012 3 VSOL 191/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 9. května 591/34, 750 02 Přerov I-Město, identifikační číslo osoby 73 19 53 32, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.1.2013 č.j. KSOS 34 INS 30013/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dne 29.11.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 10.12.2012 č.j. KSOS 34 INS 30013/2012-A-3, které nabylo právní moci dne 4.1.2013, soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Záloha na náklady insolvenčního řízení měla být zaplacena do 7.1.2013 a jak soud zjistil ze sdělení účtárny, nebyla zaplacena ani ke dni 15.1.2013. Protože dlužník uloženou povinnost nesplnil, postupoval soud dle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že nemá absolutně žádné finanční prostředky, což muselo být soudu zřejmě již v době vydání předchozího usnesení, kterým mu byla uložena záloha na náklady insolvenčního řízení. Podle dlužníka mu mohl soud, s ohledem na jeho finanční a rodinnou situaci, určit částku zálohy na náklady insolvenčního řízení 10.000 Kč. Podle obsahu odvolání žádal, aby v odvolacím řízení bylo napadené usnesení změněno tak, že řízení se nezastavuje a v dalším řízení mu byla uložena nižší záloha, případně mu nebude její úhrada uložena vůbec.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, věta první IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000 Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem ze dne 31.10.2012 domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 10.12.2012 č. j. KSOS 34 INS 30013/2012-A-3 bylo dlužníkovi uloženo, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s tím, že pokud záloha nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud zastavit řízení nebo přistoupit k jejímu vymáhání. Usnesení bylo doručeno dlužníkovi dne 19.12.2012, právní moci nabylo dne 4.1.2013 a lhůta k zaplacení zálohy uplynula dnem 7.1.2013 (pondělí). Dlužník v soudem určené lhůtě, ani později, zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil.

Za situace, kdy dlužník nesplnil soudem pravomocně uloženou povinnost a zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč v určené lhůtě nezaplatil, soud prvního stupně nepochybil, když v souladu s obsahem poučení, kterého se dlužníkovi dostalo, řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Dlužník stanovenou zálohu ve výši 50.000 Kč nezaplatil nejen v určené třídenní lhůtě, počítané od právní moci usnesení soudu prvního stupně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, ale neučinil tak ani do vydání napadeného usnesení, ani v průběhu odvolacího řízení.

Odvolací námitky dlužníka jsou v dané fázi insolvenčního řízení bezpředmětné. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je rozhodné pouze to, zda dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, či nezaplatil. To, zda zálohu soud určil ve správné výši, je z hlediska důvodu zastavení řízení nepodstatné. Nadto je třeba uvést, že je-li návrh podán dlužníkem a lze očekávat zjištění úpadku a jeho řešení konkursem, nepřichází v úvahu zajištění úhrady jeho nákladů vymáháním zálohy v průběhu konkursu (§ 267 IZ). Proto nelze postupovat jinak než insolvenční řízení zastavit.

Z výše uvedených důvodů je napadené usnesení soudu prvního stupně věcně správné a odvolací soud jej proto podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 18. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu