3 VSOL 184/2013-A-16
KSBR 31 INS 22953/2012 3 VSOL 184/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.1.2013 č.j. KSBR 31 INS 22953/2012-A-8, takto: Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech usnesení uvedl, že dne 20.9.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice. Usnesením ze dne 9.10.2012 byla dlužnice vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doložila seznamy majetku, závazků, zaměstnanců, listin dokládající úpadek a současně byla poučena o následcích nevyhovění výzvě. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 16.10.2012, avšak dlužnice ve stanovené lhůtě insolvenční návrh nedoplnila. Soud prvního stupně proto postupoval dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání. V něm namítla, že nebyla vyzvána k doplnění podání, neboť výzva jí nebyla doručena na adresu, kde skutečně bydlí. Tutu adresu si měl soud zjistit z ověřovací doložky podpisu u návrhu, neboť adresa Husova 5 je pouze adresou ohlašovny pobytu. Navrhla, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se návrh neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Obsah insolvenčního návrhu vymezuje insolvenční zákon v ustanovení § 103 a náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka stanoví § 104 IZ v odstavci 1, podle něhož, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků, s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Ustanovení § 104 odst. 2, 3 a 4 IZ dále vymezuje podrobnosti, které mají být uvedeny v seznamu majetku, v seznamu závazků a v seznamech zaměstnanců.

V seznamu majetku (§ 104 odst. 2 IZ) je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

V seznamu závazků (§ 104 odst. 3 IZ) je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 podobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné s úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávané věci se dlužnice insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V něm uvedla, že má deset věřitelů, kteří vůči ní mají vykonatelné pohledávky, a tyto věřitele v návrhu označila. Dále v návrhu specifikovala majetek, který patří do společného jmění manželů a požádala o spojení návrhu manželů na povolení oddlužení ke společnému řízení. Dlužnice v návrhu dále uvedla adresu svého bydliště, kterou je Husova 165/5, 602 00 Brno.

Usnesením ze dne 9.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 22953/2012-A-5 byla dlužnice vyzvána k doplnění insolvenčního návrhu o seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listin dokládající úpadek ve smyslu ustanovení § 104 IZ. Současně byla dlužnice poučena o následcích nesplnění výzvy, pokud insolvenční návrh nedoplní. Usnesení bylo dlužnici doručováno na adresu Husova 165/5, Brno, odkud se písemnost vrátila, neboť zásilku nebylo možné vložit do schránky. Následně bylo usnesení dlužnici doručeno postupem dle ustanovení § 80 IZ, tj. bylo jí doručeno vyhláškou dne 16.10.2012.

Jelikož dlužnice na usnesení z 9.10.2012 nereagovala, postupoval soud prvního stupně správně, když insolvenční návrh dlužnice po marném uplynutí lhůty k doplnění insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Odvolací námitka dlužnice, že usnesení, kterým ji soud vyzval k doplnění návrhu, jí nebylo doručeno, není důvodná.

Podle ustanovení § 80 odst. 1, 2 IZ, jestliže se osobě, které se písemnost doručuje zvlášť, nepodařilo doručit písemnost na adresu uvedenou v podání, které učinila v insolvenčním řízení, jako adresa jejího bydliště nebo sídla anebo jako adresa v České republice, na kterou jí má být písemnost doručována, doručí insolvenční soud písemnost znovu vyhláškou; ustanovení § 74 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. Neobsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří ji insolvenční soud před doručením vyhláškou i tímto údajem. Učinila-li osoba, které se písemnost doručuje zvlášť, v insolvenčním řízení více podání, doručuje se jí písemnost podle odstavce 1 na adresu bydliště nebo sídla anebo na adresu v České republice, na kterou má být písemnost doručována, kterou uvedla v posledním podání insolvenčnímu soudu.

Jak vyplývá z ustanovení § 80 IZ, doručuje insolvenční soud zvlášť osobě na adresu bydliště, uvedenou v podání insolvenčnímu soudu. Dlužnice v podaném insolvenčním návrhu jako adresu svého bydliště uvedla Husova 165/5, Brno ; stejnou adresu pak uvedla i v podnětu ke spojení návrhů manželů na povolení oddlužení ke společnému řízení . Jinou adresu, na kterou jí měl soud doručovat, nesdělila, proto jí soud prvního stupně správně doručoval soudní písemnosti na tuto adresu. Pokud je v ověřovací doložce podpisu insolvenčního návrhu jako adresa bydliště dlužnice uvedena adresa Dunajská 29, Brno , tedy jiná adresa, než kterou dlužnice jako adresu svého bydliště uvedla v insolvenčním návrhu, nelze na tuto adresu doručovat s účinky doručení (§ 80 odst. 1 IZ).

Usnesení, kterým soud dle § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužnici k doplnění návrhu, proto bylo soudem doručováno na správnou adresu jejího bydliště. Podle poštovní relace na zásilce, ve které bylo usnesení doručováno, doručující orgán adresáta písemnosti nezastihl a nebylo ji možno vhodit do schránky (§ 50 o.s.ř.). Proto byla soudu zásilka vrácena. Byly proto splněny předpoklady dle § 80 odst. 1 IZ pro opětovné doručení tohoto usnesení vyhláškou. Tímto způsobem bylo usnesení dlužnici řádně doručeno dne 16.10.2012. Lhůta 7 dnů, kterou soud dlužnici k doplnění návrhu stanovil, uběhla marně dne 23.10.2012. Proto soud postupoval správně, když insolvenční návrh dlužnice odmítl podle § 128 odst. 2 IZ. Nad rámec odvolací soud uvádí, že dlužnice i v odvolání uvedla adresu Husova 165/5, Brno, a nikoli jinou adresu, na kterou by jí měly být písemnosti doručovány.

Z výše uvedených důvodů je usnesení soudu prvního stupně věcně správné, proto jej odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 19. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu