3 VSOL 183/2012-A-11
KSOS 34 INS 22724/2011 3 VSOL 183/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Pustějov 252, PSČ 742 43, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.2.2012 č.j. KSOS 34 INS 22724/2011-A-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě ní tak, že dlužnici se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 6.12.2011, v němž uvedla, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit. Vzhledem k tomu, že dlužnice je vlastníkem nemovitostí, které slouží jako zajištění, vyzval soud dlužnici usnesením ze dne 2.1.2012 č.j. KSOS 34 INS 22724/2011-A-4, aby doložila aktuální znalecký posudek předmětných nemovitostí ne starší tři měsíce. V témže usnesení ji současně vyzval, aby doložila čistý příjem za měsíce listopad a prosinec 2011 a doložila prodloužení pracovního poměru u svého zaměstnavatele. Výzva byla dlužnici doručena dne 16.1.2012, takže návrh na povolení oddlužení měl být doplněn do 23.1.2012. O následcích řádného nedoplnění návrhu na povolení oddlužení byla dlužnice poučena. Dne 16.1.2011 dlužnice doložila výplatní pásky za období od listopadu 2011 do prosince 2011 a dohodu o prodloužení pracovního poměru, znalecký posudek však nedoložila. S odkazem na ustanovení § 393 odst. 3 insolvenčního zákona a ustanovení § 396 odst. 1 insolvenčního zákona soud prvního stupně dále uvedl, že nedostatek znaleckého posudku je takový nedostatek, pro nějž nelze dále vést řádně řízení. Neznalost aktuální hodnoty majetku dlužníka mimo jiné brání nezajištěným věřitelům zvážení , zda pro ně bude výhodnější hlasovat o způsobu oddlužení podle ustanovení § 402 insolvenčního zákona plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty. Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že dlužnice má ve svém vlastnictví nemovitosti, na nichž vázne zástavní právo, podle výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 671 pro obec a katastrální území Pustějov je zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek věřitele Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241257 ve výši 362.000 Kč s příslušenstvím. Jak soud prvního stupně dále uvedl, podle ustanovení § 167 insolvenčního zákona se zajištění věřitelé uspokojují v rozsahu zajištění ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li zákon jinak. Soudu není zřejmé, zda v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka by výtěžek zpeněžení postačoval i k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Především se ze zpeněžení bude uspokojovat právě zajištěný věřitel, teprve pak, bude-li uspokojen zajištěný věřitel v plné výši, se budou hradit i pohledávky dle ustanovení § 305 odst. 2 insolvenčního zákona, mezi něž náleží přednostně hotové výdaje a odměna insolvenčního správce. Soud navíc v této počáteční fázi řízení nemá dostatek informací o reálné zpeněžitelnosti majetku (zajištěných nemovitostí). Vzhledem k tomu, že dlužnice nedisponuje majetkem, který by po prohlášení konkursu umožnil výkon činnosti insolvenčního správce a není také zřejmé, zda majetek dlužnice bude postačovat alespoň k úhradě nákladů insolvenčního správce (když podle vyhl. č. 313/2007 Sb., pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí jen odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč), považoval soud za nezbytné vyzvat dlužnici k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že vzhledem k tomu, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal u Krajského soudu v Ostravě i její manžel Jiří anonymizovano , zaslala soudu prvního stupně znalecký posudek o ceně předmětných nemovitostí pouze do spisu sp. zn. KSOS 34 INS 23021/2011, když měla za to, že soud prvního stupně použije znalecký posudek i v této věci. Protože se tak nestalo, zasílá znalecký posudek dodatečně (znalecký posudek znalce Ing. Zdeňka Grosmana ze dne 10.1.2012, č. 1565-2012 odvolatelka připojila k podanému odvolání). Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 6.12.2011, domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. V návrhu uvedla, že má celkem šest věřitelů a sedm závazků, z toho jeden vykonatelný (závazek vůči Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.), a její závazky představují částku celkem ve výši 901.059 Kč, z toho nezajištěné závazky představují 668.199 Kč. Dlužnice je zaměstnaná, pobírá mzdu v průměrné výši 10.716 Kč měsíčně, a na základě darovací smlouvy ze dne 14.11.2011 se Jiří anonymizovano , anonymizovano zavázal poskytovat jí pravidelné plnění ve výši 4.000 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců od schválení oddlužení. Celkový příjem tak činí 14.716 Kč měsíčně. Ke svým osobním majetkovým poměrům dlužnice uvedla, že má vyživovací povinnost k manželovi Jiřímu anonymizovano , nar. 23.1.1965 a dceři Daniele anonymizovano , nar. 8.5.2001. Žádný hodnotnější majetek, kromě obvyklého vybavení domácnosti a osobních věcí nevlastní, vlastní nemovitý majetek, ve společném jmění manželů má byt č. 252, situovaný v budově byt. domu č. p. 252 zapsaného na LV č. 671 pro katastrální území Pustějov a id. spoluvlastnický podíl v rozsahu podílu 6359/51648 na nemovitosti-budově byt. domu č. p. 252 na pozemku St. 355 a id. spoluvlastnického podílu v rozsahu podílu 6359/51648 na nemovitosti-pozemku St. 355, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 588 pro katastrální území Pustějov. Předmětem zajišťovacích práv je nemovitost-byt č. 252/7 v budově byt. domu č.p. 252, zapsaný na LV č. 671 pro katastrální území Pustějov. K návrhu připojila dlužnice seznam závazků a věřitelů-nezajištěné závazky, seznam závazků a věřitelů-zajištěné závazky a seznam zaměstnanců (vždy s uvedením údaje o tom, že seznam je úplný a správný, opatřené podpisem dlužnice), prohlášení dlužnice o tom, že ke dni podání insolvenčního návrhu nebyla a není podnikatelem a že její závazky nepochází z podnikatelské činnosti, a dále seznam dlužníků dlužníka s uvedením údaje o tom, že nemá žádné dlužníky. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2.1.2012 č.j. KSOS 34 INS 22724/2011-A-4 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení jednak doložila čistý příjem za měsíce listopad a prosinec 2011, prodloužení pracovního poměru u zaměstnavatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, a dále aby seznam majetku doplnila aktuálním znaleckým posudkem ne starším tři měsíce, jehož předmětem posouzení bude odhad obvyklé ceny blíže označených nemovitostí, zapsaných na LV č. 671 pro obec a katastrální území Pustějov.

Současně byla dlužnice poučena ve smyslu ustanovení § 392 odst. 2 IZ o tom, že ocenění nemovitostí znalcem se ve smyslu ustanovení § 392 odst. 2 IZ vyžaduje, a o tom, že nebudou-li přes výzvu soudu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti, insolvenční soud podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ návrh na povolení oddlužení odmítne a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 396 odst. 1 IZ). Na výzvu insolvenčního soudu reagovala dlužnice zasláním dohody o změně pracovní smlouvy ze dne 15.12.2011 a výplatních lístků za listopad a prosinec 2011, které soudu došly dne 16.1.2012.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně je třeba uvést, že k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit-mimo jiné-seznam majetku, v němž u každé položky tohoto seznamu musí být uveden údaj o době pořízení tohoto majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny, přičemž nemovitosti a majetek, na kterém váznou zajišťovací práva, musí být vždy oceněn znalcem (srov. ustanovení § 392 odst. 1, písm. a/, odst. 2 IZ). Znalecký posudek o ceně těchto věcí musí nechat zpracovat navrhovatel, neboť tento znalecký posudek tvoří přílohu návrhu. Správný je i závěr soudu prvního stupně, že pokud dlužník na výzvu soudu návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě neopraví nebo nedoplní podle pokynů soudu tak, aby měl zákonem požadované náležitosti a přílohy, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne (§ 393 odst. 3 IZ) s tím, že odmítne-li návrh na povolení oddlužení, má ve smyslu ustanovení § 396 IZ povinnost rozhodnout současně o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávané věci není pochybnosti o tom, že dlužnice ani přes výzvu soudu (spolu s poučením o následcích neuposlechnutí této výzvy podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ) zákonem požadovanou přílohu, to je znalecký posudek o ceně nemovitostí, jež má dlužnice spolu se svým manželem ve společném jmění manželů, nepřipojila.

Nicméně tak učinila dodatečně, v průběhu odvolacího řízení, takže důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ dán není.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že z dosavadních výsledků řízení nelze dovodit ani lehkomyslný přístup dlužnice ve vztahu k plnění povinností v insolvenčním řízení (srov. ustanovení § 395 odst. 2, písm. b/ IZ). Dlužnice na výzvu soudu v ostatním reagovala, a pokud znalecký posudek v této věci do spisu nepředložila, je zjevné, že neporozuměla všem okolnostem, když znalecký posudek zaslala do spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 23021/2011 (to je ve věci insolvenčního dlužníka Jiřího Pivky-manžela dlužnice).

Za tohoto stavu, kdy důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ, případně pro jeho zamítnutí podle ustanovení § 395 odst. 2, písm. b) IZ není dán, je tak požadavek na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nedůvodný.

Odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu