3 VSOL 182/2013-A-15
KSBR 31 INS 22952/2012 3 VSOL 182/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.1.2013 č.j. KSBR 31 INS 22952/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka, kterým bylo dne 20.9.2012 zahájeno insolvenční řízení. Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 9.10.2012 soud dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doložil seznamy majetku, závazků, zaměstnanců a listiny dokládající úpadek a současně jej poučil o následcích nevyhovění výzvě. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 16.10.2012, avšak ten ve stanovené lhůtě insolvenční návrh nedoplnil. Soud prvního stupně proto postupoval dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Namítal, že nebyl vyzván k doplnění podání, neboť výzva mu nebyla doručena na adresu, kde skutečně bydlí. Tutu adresu si měl soud zjistit z ověřovací doložky podpisu insolvenčního návrhu, neboť adresa Husova 5 je pouze adresou ohlašovny pobytu. Navrhl, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se návrh neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Obsah insolvenčního návrhu vymezuje insolvenční zákon v ustanovení § 103 a náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka stanoví § 104 IZ v odstavci 1, podle něhož, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků, s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Ustanovení § 104 odst. 2, 3 a 4 IZ dále vymezuje podrobnosti, které mají být uvedeny v seznamu majetku, v seznamu závazků a v seznamech zaměstnanců.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V něm uvedl, že má dva věřitele, kteří vůči němu mají vykonatelné pohledávky, a tyto věřitele v návrhu označil. Dále v návrhu specifikoval majetek, který patří do společného jmění dlužníka a jeho manželky, a požádal o společné projednání svého insolvenčního návrhu s insolvenčním návrhem své manželky Zdeňky Michalcové. V insolvenčním návrhu dlužník jako adresu svého bydliště uvedl adresu Husova 165/5, 602 00 Brno .

Usnesením ze dne 9.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 22952/2012-A-5 byl dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listin dokládající úpadek ve smyslu ustanovení § 104 IZ. Současně byl dlužník poučen o následcích nesplnění výzvy, pokud insolvenční návrh nedoplní. Usnesení bylo dlužníkovi doručováno prostřednictvím České pošty s.p. do vlastních rukou, v obálce pro doručování písemností v občanském soudním řízení, druh III., na adresu bydliště dle návrhu, tedy na adresu Husova 165/5, Brno. Písemnost se soudu vrátila dne 15.10.2012 s poštovní relací, že zásilku nebylo možné vložit do schránky, protože adresát nemá domovní schránku a na uvedené adrese sídlí Magistrát města Brna. Následně bylo usnesení dlužníkovi doručování vyhláškou dle ustanovení § 80 IZ. Po té, co soud usnesení opatřil označením dlužníka jako adresáta, je dne 16.10.2012 zveřejnil v insolvenčním rejstříku a téhož dne vyvěsil na úřední desce soudu.

Podle ustanovení § 80 odst. 1, 2 IZ, jestliže se osobě, které se písemnost doručuje zvlášť, nepodařilo doručit písemnost na adresu uvedenou v podání, které učinila v insolvenčním řízení, jako adresa jejího bydliště nebo sídla anebo jako adresa v České republice, na kterou jí má být písemnost doručována, doručí insolvenční soud písemnost znovu vyhláškou; ustanovení § 74 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. Neobsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří ji insolvenční soud před doručením vyhláškou i tímto údajem. Učinila-li osoba, které se písemnost doručuje zvlášť, v insolvenčním řízení více podání, doručuje se jí písemnost podle odstavce 1 na adresu bydliště nebo sídla anebo na adresu v České republice, na kterou má být písemnost doručována, kterou uvedla v posledním podání insolvenčnímu soudu.

Jak vyplývá z ustanovení § 80 IZ, doručuje insolvenční soud písemnosti zvlášť osobě na adresu, kterou jako adresa bydliště (sídla) uvedla v podání insolvenčnímu soudu. V návrhu dlužník jako svou adresu bydliště uvedl adresu Husova 165/5, Brno a jinou adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, nesdělil. Proto mu soud správně doručoval soudní písemnosti na tuto adresu. Pokud je v ověřovací doložce podpisu insolvenčního návrhu jako adresa bydliště dlužníka uvedena adresa Dunajská 29, Brno , tedy jiná adresa, než kterou dlužník jako adresu svého bydliště uvedl v insolvenčním návrhu, nelze na tuto adresu doručovat s účinky doručení (§ 80 odst. 1 IZ).

Usnesení, kterým soud dle § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužníka k doplnění návrhu, proto bylo soudem doručováno na správnou adresu jeho bydliště. Podle poštovní relace na zásilce, ve které bylo usnesení doručováno, doručující orgán adresáta písemnosti nezastihl a nebylo ji možno vhodit do schránky (§ 50 o.s.ř.), proto byla soudu zásilka vrácena. Insolvenčnímu soudu se tedy nepodařilo doručit na adresu dlužníka, uvedenou v jeho návrhu jako adresa bydliště, a byly splněny předpoklady dle § 80 odst. 1 IZ pro opětovné doručení tohoto usnesení vyhláškou. Tímto způsobem bylo usnesení dlužníku řádně doručeno dne 16.10.2012. Lhůta 7 dnů, kterou soud dlužníku k doplnění návrhu stanovil, uběhla marně ve středu dne 23.10.2012. Proto soud postupoval správně, když insolvenční návrh dlužníka dne 11.1.2013 podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Závěrem odvolací soud uvádí, že dlužník i v odvolání, ve kterém vznáší námitku neúčinnosti doručení na adresu bydliště dle návrhu, uvedl jako adresu svého bydliště adresu Husova 165/5, Brno a nikoli jinou adresu, na kterou by mu měla být písemnost doručována. V záhlaví usnesení odvolacího soudu je proto dlužník označen adresou dle návrhu, na kterou mu, pokud dlužník soudu v podání nesdělí jinou adresu svého bydliště, bude doručováno i toto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení usnesení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolací soud dospěje k závěru, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 18. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu