3 VSOL 181/2011-A-13
KSBR 32 INS 63/2011 3 VSOL 181/2011-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Petra Kreuzwiesera, nar. 16.12.1971, bytem Znojmo, 28. října 2384/4, PSČ 669 02, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 63/2011-A-8 ze dne 1.2.2011

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh. Soud prvního stupně v důvodech svého rozhodnutí uvedl, že dlužník se svým insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Soud dlužníka vyzval usnesením ze dne 7.1.2011, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doplnil svůj insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení a poučil jej, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Usnesení se nepodařilo dlužníkovi doručit na adresu uvedenou v návrhu, neboť dle sdělení poštovního doručovatele nebylo možno zásilku vhodit do domovní schránky, proto byla výzva dlužníkovi opětovně doručena vyhláškou dle ust. § 80 insolvenčního zákona dne 19.1.2011. Lhůta stanovená soudem uplynula dne 26.1.2011, dlužník v této lhůtě výzvu nesplnil, návrh řádně a včas nedoplnil. Přílohy insolvenčního návrhu nesplňují veškeré náležitosti vyžadované insolvenčním zákonem, z důvodu řádného neodstranění vad insolvenční soud postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl. Jelikož byl insolvenční návrh odmítnut, nezabýval se soud skutečností, že dlužník řádně a včas nedoplnil ani návrh na povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že insolvenční návrh podle výzvy soudu doplnit nemohl, neboť pro pochybení poštovního doručovatele žádnou výzvu k doplnění návrhu neobdržel. Poukázal na to, že poštovní doručovatel kvůli chybějící jmenovce na zvonku odeslal dopis zpět soudu, aniž by dal dlužníkovi výzvou na vědomí, že mu nějaký dopis vůbec přišel. Podle jeho názoru k návrhu doložil veškeré potřebné dokumenty včetně příloh. Domáhá se proto, aby insolvenční soud napadené usnesení zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu jednání.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 2 IZ v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle § 104 odst. 4 IZ nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 2 o.s.ř. nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1.

Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem podaným společně s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři) dne 5.1.2011 domáhal rozhodnutí o svém úpadku a současně navrhoval, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením. V návrhu dlužník uvedl, že má devět peněžitých závazků, z nichž osm není schopen splácet po dobu delší než 3 měsíce, z toho vyplývá, že je v úpadku. V bodě 14 a 16 návrhu dlužník označil tři věřitele (se třemi nevykonatelnými závazky) a pět věřitelů (s šesti vykonatelnými závazky), rovněž tak v příloze označené jako seznam závazků, který však nepodepsal a nepotvrdil co správnosti a úplnosti. Dále dlužník k návrhu doložil seznam majetku, rovněž bez jeho podpisu a potvrzení o jeho správnosti a úplnosti. Usnesením č.j. KSBR 32 INS 63/2011-A-5 ze dne 7.1.2011 vyzval soud dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení svůj insolvenční návrh doplnil tak, že předloží řádný seznam majetku, včetně pohledávek, seznam závazků (s poučením o jejich náležitostech) a seznam zaměstnanců s tím, že je podepíše a výslovně o nich prohlásí, že jsou úplné a správné. Dále soud tímto usnesením dlužníka vyzval, aby doplnil i svůj návrh na povolení oddlužení a poučil jej o způsobu tohoto doplnění. Soud též dlužníka poučil, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručováno zvláštním způsobem. Dle záznamu doručovatele na doručence ze dne 14.1.2011 nebylo možné vložit doručovanou písemnost dlužníkovi do schránky z důvodu, že adresát nemá domovní schránku, písemnost proto byla vrácena soudu. Soud poté doručoval dlužníku předmětné usnesení vyvěšením na své úřední desce od 19.1.2011 do 4.2.2011.

Odvolací soud zejména nepovažuje za důvodnou námitku dlužníka, že řádně doložil veškeré přílohy k insolvenčnímu návrhu. Dlužník sice doložil seznam majetku, seznam závazků a listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek, doložené seznamy však nesplňují náležitosti stanovené v ust. § 104 odst. 2 až 4 IZ. V seznamu majetku dlužník neuvedl své pohledávky nebo výslovně nesdělil, že žádné dlužníky nemá, přestože to insolvenční zákon vyžaduje (§ 104 odst. 4 věta prvá IZ). Dlužník též neuvedl v seznamu závazků řádně skutečnosti dle ust. § 104 odst. 3 IZ. Zejména však dlužník seznam majetku a seznam závazků nepodepsal a výslovně v nich neuvedl, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ). Dále dlužník nedoložil seznam zaměstnanců. Přestože z obsahu návrhu lze usuzovat, že dlužník žádné zaměstnance nemá, insolvenční zákon v takovém případě vyžaduje, aby dlužník tuto skutečnost uvedl výslovně (§ 104 odst. 4, věta prvá IZ).

Přílohy insolvenčního návrhu tedy nesplňovaly zákonem požadované náležitosti a dlužník byl povinen je na výzvu soudu učiněnou v souladu s ust. § 128 odst. 2 IZ doplnit a odstranit vady příloh. Odvolací soud se přitom neztotožňuje s námitkou dlužníka, že mu výzva insolvenčního soudu nebyla řádně doručena. Soud v souladu s ust. § 75 IZ doručoval dlužníkovi výzvu zvláštním způsobem, tedy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu o doručování. Doručované usnesení není písemností, kterou bylo nutné doručovat do vlastních rukou, insolvenční soud proto postupoval správně, pokud je doručoval jako jinou písemnost dle ust. § 50 o.s.ř. Dle ust. § 50 odst. 2 o.s.ř. má doručující orgán (v daném případě provozovatel poštovních služeb) povinnost v případě, že nelze vložit písemnost do domovní nebo jiné schránky, zanechat o této skutečnosti adresátovi písemné oznámení v místě doručení (na dveřích nebo pod dveřmi domu nebo bytu adresáta nebo na jiném vhodném místě), avšak jen je-li to možné. Odesílající soud poté doručí písemnost vyvěšením na úřední desce soudu. Ze záznamu na doručence přitom vyplývá, že dlužník v době doručování písemnosti neměl domovní schránku a dlužník sám v odvolání uvedl, že mu nebyla zanechána výzva díky chybějící jmenovce na zvonku .

Dlužník v odvolání namítá, že poštovní doručovatel odeslal dopis (výzvu k doplnění návrhu), aniž by mu dal na vědomí výzvou (oznámením), že mu nějaký dopis přišel. Z obsahu vrácené zásilky však vyplývá, že dlužníku (s největší pravděpodobností) bylo v místě doručení zanecháno oznámení ve smyslu ust. § 50 odst. 2 o.s.ř. (na jakémkoli vhodném místě), když zásilka vrácená soudu prvního stupně již toto oznámení neobsahuje. Zanechal-li doručující orgán v místě doručení oznámení, nemá žádný právní význam okolnost, že se oznámení případně nedostalo do dispozice adresátu a že se tedy adresát o výzvě vůbec nedozvěděl. Odvolací námitka dlužníka proto důvodná není.

Nebyla-li písemnost úspěšně doručena vhozením do poštovní schránky, měl odesílající soud povinnost ji doručit vyhláškou dle ust. § 80 odst. 1 IZ, tedy vyvěšením na úřední desce soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Písemnost byla vyvěšena na úřední desce soudu a současně zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 19.1.2011, který je dle ust. § 71 odst. 2 IZ dnem jejího doručení. Dnem následujícím po doručení písemnosti začala dlužníkovi běžet sedmidenní lhůta k odstranění vad příloh insolvenčního návrhu (jakož i návrhu na povolení oddlužení), která uplynula dnem 26.1.2011, jak správně uzavřel soud prvního stupně. Dlužník v této lhůtě (ostatně ani do rozhodnutí soudu o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu) na výzvu soudu k odstranění vad insolvenčního návrhu nereagoval, přestože byl řádně poučen o způsobu odstranění vad a o následcích spojených s nesplněním výzvy. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, pokud insolvenční návrh dlužníka dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Ze všech výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné, a proto je dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Nad rámec je nutno uvést, že odmítnutí insolvenčního návrhu však nebrání dlužníkovi, aby po právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu podal návrh nový, doložený všemi k tomu předepsanými přílohami podle ust. § 104 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu