3 VSOL 181/2010-A-30
KSBR 32 INS 9323/2009 3 VSOL 181/2010-A-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka GASMETER-WATER s.r.o., se sídlem Modřice, Brněnská 404, PSČ 664 42, IČ: 25587650, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Ager, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 985/51a, PSČ 602 00, IČ: 60722126, b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Vratimov, Nová 499/12, okr. Ostrava-město, PSČ 739 32, zastoupeného Mgr. Ing. Janem Zonkem, advokátem se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ 702 00, o odvolání věřitele b) Pavla anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 32 INS 9323/2009-A-21 ze dne 9.3.2010

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. m ě n í takto:

Řízení se z a s t a v u j e ve vztahu k věřiteli a)-společnosti Ager, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 985/51a, IČ: 60722126.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že návrhem ze dne 18.12.2009 se věřitel (Ager, spol. s r.o.) domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Podáním ze dne 4.3.2010 vzal věřitel svůj návrh zpět. Soud proto postupoval podle ust. § 130 odst. 1 věty prvé insolvenčního zákona a řízení zastavil. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř. ve spojení s ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel b) Pavel Kolář, který přistoupil do insolvenčního řízení insolvenčním návrhem podaným dne 15.3.2010. Uvedl, že napadené rozhodnutí by odvolacím soudem mělo být změněno tak, že insolvenční řízení bude zastaveno jen vůči věřiteli Ager, spol. s r.o., a to z důvodu, že po vydání napadeného rozhodnutí jsou v řízení již dva insolvenční navrhovatelé, přičemž zpětvzetí insolvenčního návrhu učinil pouze jeden z nich. Poukázal na ustanovení § 107 insolvenčního zákona, které upravuje přistoupení dalšího insolvenčního navrhovatele k insolvenčnímu řízení, a dále na ustanovení § 130 odst. 2 insolvenčního zákona, které upravuje zpětvzetí insolvenčního návrhu jen některým z insolvenčních navrhovatelů. Domnívá se, že je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení postup, při kterém by další insolvenční navrhovatel musel vyčkat nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení a teprve poté by mohl podat insolvenční návrh. Domáhá se proto změny napadeného rozhodnutí.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 107 odst. 1 a odst. 2 IZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele. Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení.

Podle § 107 odst. 3 IZ byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti tomuto rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 22.12.2009 podal u insolvenčního soudu věřitel Ager, spol. s r.o. insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením insolvenčního soudu č.j. KSBR 32 INS 9323/2009-A-2 ze dne 23.12.2009 insolvenční soud oznámil zahájení insolvenčního řízení. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 8.3.2010 věřitel Ager, spol. s r.o. vzal návrh na zahájení řízení zpět. Dne 9.3.2010 insolvenční soud vydal napadené rozhodnutí, které bylo doručeno dne 15.3.2010 věřiteli Ager, spol. s r.o. a dne 16.3.2010 dlužníkovi. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 15.3.2010 podal věřitel Pavel Kolář insolvenční návrh, kterým se domáhá zjištění úpadku dlužníka a způsobu řešení jeho úpadku konkursem. V tomto návrhu věřitel Pavel Kolář tvrdí skutečnosti ohledně svých splatných peněžitých pohledávek (jejichž splatnost nastala v roce 2009) vůči dlužníku z titulu pracovněprávního vztahu a označuje další věřitele dlužníka se splatnými pohledávkami s tím, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, tyto své závazky není schopen plnit a neplní je po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, dále dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků. Dne 22.3.2010 insolvenční soud tomuto věřiteli doručil napadené rozhodnutí.

Z uvedeného je zřejmé, že soud prvního stupně sice správně rozhodl usnesením ze dne 9.3.2010 o zastavení řízení postupem podle ust. § 130 odst. 1, věty prvé IZ v důsledku zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitele Ager, spol. s r.o. Dne 15.3.2009 však byl u insolvenčního soudu podán insolvenční návrh dalšího věřitele-odvolatele, který je projednatelný, neboť má náležitosti podle ust. § 103 odst. 1, odst. 2 IZ. Tento insolvenční návrh byl podán poté, co insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, a to zastavením insolvenčního řízení, a současně před doručením napadeného rozhodnutí účastníkům insolvenčního řízení (tedy před nabytím právní moci rozhodnutí). Věřitel Pavel Kolář je proto dalším insolvenčním navrhovatelem, který přistoupil do řízení podle ust. § 107 odst. 1 IZ, odvolání proti napadenému rozhodnutí podal ve lhůtě podle ust. § 107 odst. 3 IZ, tedy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno.

Za této situace, kdy insolvenční návrh byl vzat zpět pouze jedním z insolvenčních navrhovatelů, lze insolvenční řízení zastavit jen vůči tomuto insolvenčnímu navrhovateli postupem podle ust. § 130 odst. 2 IZ, dle kterého je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. změnil postupem podle ust. § 220 odst. 3 o.s.ř. tak, že insolvenční řízení zastavil jen vůči navrhujícímu věřiteli Ager, spol. s r.o.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. srpna 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu