3 VSOL 180/2015-A-29
KSBR 32 INS 18480/2014 3 VSOL 180/2015-A-29

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Litobratřicích 110, PSČ 671 78, o insolvenčním návrhu věřitele Reticulum Recovery, a.s., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 27923568, o žádosti dlužnice na ustanovení zástupce, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.1.2015, č.j. KSBR 32 INS 18480/2014-A-24,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně nepřiznal dlužnici osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a neustanovil dlužnici k ochraně jejich zájmů v této věci zástupce (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro osvobození dlužnice od soudních poplatků jako základní předpoklad pro ustanovení zástupce k ochraně jejich práv-její majetkové poměry to neodůvodňují. Dlužnice sice v Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech neuvedla žádný majetek větší hodnoty, jak však vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí, má ve vlastnictví nemovitosti v obci Litobratřice, které jsou ve společném jmění manželů a jsou zapsány na LV č. 361, obec Litobratřice, katastrální území Litobratřice, okres Znojmo. Z toho důvodu lze i důvodně pochybovat o správnosti a úplnosti dlužnicí předloženého prohlášení o majetkových poměrech (zda dlužnice nemá ještě nějaký další majetek, který neuvedla), neboť vzhledem k charakteru nemovitostí (nádvoří, zahrada a rodinný dům) nelze jejich neuvedení přičíst jen pouhému opomenutí ze strany dlužnice.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že se domnívá, že svým prvotním podáním ze dne 6.11.2014 soud dostatečně informovala, že má nemovitosti v SJM s Jaroslavem Mondekem, tyto nemovitosti jsou však exekučně zatíženy (až předluženy) a do budoucna o ně bude veden právní spor s jejím bývalým manželem. Má za to, že soud nedostatečně zjistil skutkový stav věci, vůbec se nezabýval jejím zdravotním stavem, když v průběhu roku 2014 byla hospitalizována na psychiatrickém oddělení v Brně. Navrhuje, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že jí bude přiznáno osvobození od soudních poplatků a k ochraně jejich zájmů jí bude ustanoven zástupce v insolvenčním řízení.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem věřitele u Krajského soudu v Brně, který se domáhá vůči dlužnici toho, aby byl zjištěn její úpadek a bylo rozhodnuto o konkursu, když má vůči dlužnici pohledávky z titulu úvěrových smluv. Podáním, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu 25.8.2014, dlužnice mimo jiné předložila neúplné seznamy závazků, majetku a zaměstnanců, nicméně ze seznamu majetku vyplývá, že dlužnice uvádí, že má nemovitosti v režimu zaniklého a dosud nevypořádaného SJM s Jaroslavem Mondekem, jedná se o blíže nespecifikované nemovitosti zapsané u Katastrálního

úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 361 pro obec a katastrální území Litobratřice s tím, že dlužnice odkazuje na přílohu. Insolvenční soud nařídil jednání na 5.11.2014, k tomuto jednání se dlužnice omluvila z důvodu hospitalizace a současně požádala o odročení tohoto jednání. Soud žádosti dlužnice vyhověl a dlužnice poté podáním z 6.11.2014 požádala o přidělení právního zástupce ex offo , jelikož je bez finančních prostředků a pobírá pouze částečný invalidní důchod, přičemž součástí této žádosti je lékařská zpráva o jejím zdravotním stavu. Usnesením ze dne 3.12.2014 insolvenční soud vyzval dlužnici, aby ve stanovené lhůtě doplnila svůj návrh na ustanovení zástupce tak, že předloží soudu prohlášení o majetkových a svých jiných poměrech. Na výzvu soudu dlužnice reagovala prohlášením, které je datováno 22.12.2014; z tohoto Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce vyplývá, že dlužnice je rozvedená, uvádí, že je poživatelkou částečného invalidního důchodu, k čemuž také předkládá ústřižek podacího lístku o výplatě tohoto důchodu, který je jí vyplácen ve výši 5.898 Kč. Z tohoto prohlášení dále vyplývá, že dlužnice tvrdí, že žije s bratrem (ročník 1951) ve společné domácnosti, který je poživatelem sociálních dávek ve výši 3.410 Kč, uvádí, jaké má své dluhy a půjčky, dále uvádí své měsíční výdaje a jako další okolnosti, které by mohly mít vliv na osvobození, poukazuje na to, že není schopna práce, chůze bez francouzských holí není možná, je nutná pomoc druhé osoby a byla podána žádost o plný invalidní důchod a ze zdravotních a finančních důvodů, proto žádá o ustanovení zástupce. Součástí spisu je také výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 361 pro katastrální území a obec Litobratřice, z něhož vyplývá, že nemovitosti zapsané na tomto listu vlastnictví jsou ve společném jmění manželů Jaroslava Mondeka a Evy anonymizovano , nemovitosti jsou zatíženy zástavními právy ve prospěch věřitelů Proficredit Czech a.s., Reticulum Recovery, a.s. a Hypoteční banky a.s. Poté rozhodl soud prvního stupně nyní napadeným usnesením s odůvodněním, jak výše uvedeno.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Podle ustanovení § 30 odst. 2 o.s.ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

V dané věci dlužnice, vůči níž byl podán věřitelský insolvenční návrh, požádala o ustanovení zástupce. Soud prvního stupně se správně zabýval tím, zda dlužnice splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, neboť pouze účastníku, který splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, lze na jeho žádost při splnění dalších podmínek ustanovit zástupce. Z ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že účastníku lze přiznat osvobození od soudních poplatků zčásti, popřípadě zcela.

Soud prvního stupně uzavřel, že u dlužnice nejsou dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků, jelikož to neodůvodňují její majetkové poměry. Soud prvního stupně při svém závěru vyšel z toho, že dlužnice má ve vlastnictví nemovitosti v obci Litobratřice, které navíc ani neuvedla v Prohlášení o osobních a majetkových poměrech pro účely osvobození od soudních poplatků. Je faktem, že dlužnice v předloženém Prohlášení o osobních a majetkových poměrech pro účely osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce neuvedla, že je vlastnicí nemovitostí v katastrálním území Litobratřice, zapsaných na LV č. 361, tuto skutečnost však dlužnice uvedla ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu, a to v neúplném seznamu majetku, kdy uvedla, že v režimu zaniklého a dosud nevypořádaného SJM s bývalým manželem je vlastnicí nemovitostí zapsaných na LV č. 361 pro katastrální území Litobratřice. Nemovitosti, které dlužnice vlastní, jsou však zatíženy zástavními právy, mimo jiné též ve prospěch navrhujícího věřitele. Dlužnice proto s těmito nemovitostmi nemůže disponovat, vlastnictví těchto nemovitostí dlužnici nepřináší ani žádný disponibilní příjem, který by dlužnice mohla například využít proto, aby si sama zvolila zástupce. Podle názoru odvolacího soudu z pouhé skutečnosti, že dlužnice je vlastnicí nemovitostí, nelze ještě dovozovat, že majetkové poměry dlužnice neumožňují přiznání osvobození od soudních poplatků. Při posuzování žádosti o osvobození od soudních poplatků je třeba totiž přihlížet k celkovým majetkovým poměrům žadatele, u fyzických osob nutno vzít do úvahy také jejich sociální poměry a zdravotní stav apod., je nutno přihlédnout k výši příjmů žadatele a rovněž tak k tomu, zda kromě běžných výdajů není žadatel zatížen například nějakými mimořádnými výdaji v souvislosti se svým zdravotním stavem.

Těmito dalšími okolnostmi se však soud prvního stupně nijak nezabýval, a proto z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219a odst. 2 o.s.ř. a ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., to je rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Soud prvního stupně znovu posoudí žádost dlužnice o ustanovení zástupce, tj. bude se opětovně zabývat tím, zda dlužnice splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, kdy bude nutno se zabývat i dalšími okolnostmi, které mohou být významné z hlediska osvobození od soudních poplatků, to je i zdravotním stavem dlužnice.

P o u če n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 31. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu