3 VSOL 18/2018-B-21
č. j. KSOL 10 INS 11572/2017 3 VSOL 18/2018-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci

dlužnice: Zdenka anonymizovano , anonymizovano bytem Na Orátě 499, 783 61 Hlubočky

o schválení oddlužení

o odvolání věřitele: Audentes s. r. o., IČO 05484669 sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zastoupený advokátem Mgr. Vladimírem Šteklem sídlem Antonína Slavíka 1313/7, 602 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 24. 11. 2017 č. j. KSOL 10 INS 11572/2017-B-12

takto:

I. Odvolání věřitele proti výroku V. usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 24. 11. 2017, č. j. KSOL 10 INS 11572/2017-B-12 se odmítá.

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 24. 11. 2017, č. j. KSOL 10 INS 11572/2017-B-12 se ve výrocích II. až IV. a ve výrocích VI. až IX. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně schválil zprávu o přezkumu a její doplnění, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku na č. d. B-3, B-4, B-6 a B-7 (výrok I.), schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok II.), ve výroku III. rozhodl podle ustanovení § 406 odst. 3, písm. d) insolvenčního zákona a ve výroku IV. dlužnici uložil, aby příjmy podléhající oddlužení v rozsahu, v němž podléhají oddlužení a v němž nebyly plátcem příjmu vyplaceny přímo insolvenčnímu správci, vyplácela insolvenčnímu správci, a to počínaje měsícem prosincem 2017, bez zřetele k právní moci usnesení. Výrokem V. povolil insolvenčnímu správci čerpat zálohu na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek a určil její výši, ve výroku VI. uložil insolvenčnímu správci, jakým způsobem má rozvrhnout částky měsíčně srážené dlužnici z jejích příjmů, a aby neprodleně sdělil plátci mzdy dlužnice číslo účtu, na který mají být srážky zasílány.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-KSOL 10 INS 11572/2017

Výrokem VII. vyzval věřitele, aby v určené lhůtě sdělili insolvenčnímu správci způsob, jakým jim mají být příslušné částky vypláceny. Ve výroku VIII. uložil insolvenčnímu správci, aby v určených termínech podával soudu zprávy o plnění oddlužení, a ve výroku IX. mu uložil, aby pro příjmy a výdaje do oddlužení, včetně deponací, používal stejný bankovní účet. Výrokem X. jmenoval věřitele Audentes s. r. o., IČO 05484669 prozatímním zástupcem věřitelů. 2. V důvodech svého rozhodnutí soud uvedl, že v insolvenčním řízení zahájeném dne 2. 6. 2017 návrhem dlužnice, byl dne 27. 7. 2017 zjištěn její úpadek a povoleno oddlužení, následně vyhláškou ze dne 17. 10. 2017 byla zveřejněna zpráva o přezkumu a zpráva pro oddlužení, proti kterým nebyly podány žádné námitky, a soud zprávu o přezkumu schválil. Dne 15. 11. 2017 byl soudu doručen návrh věřitele Audentes s. r. o. na jmenování prozatímního zástupce věřitelů. K hlasovacímu lístku, který tento věřitel zaslal soudu dne 27. 9. 2017, soud v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 insolvenčního zákona nepřihlížel z důvodu absence úředně ověřeného podpisu. Schůze věřitelů nebyla svolána, soud proto vyhověl návrhu věřitele Audentes s. r. o. a jmenoval ho prozatímním zástupcem věřitelů. Dále rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice oddlužením plněním splátkového kalendáře, neboť tento způsob je pro věřitele výhodnější nežli zpeněžení jejího majetku, a skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, soud v této věci neshledal. 3. Proti usnesení soudu prvního stupně podal věřitel Audentes s. r. o. odvolání, kterým výslovně napadl jeho výroky II. až IX. V odvolání uvedl, že mu svědčí právo k podání odvolání, protože je věřitelem, který hlasoval proti soudem schválenému způsobu oddlužení, a namítl, že napadené rozhodnutí je založeno na nesprávném právním posouzení jím uplatněného hlasovacího práva o způsobu oddlužení dlužnice. Nesprávnost napadeného rozhodnutí spatřuje v nesprávném závěru soudu prvního stupně, že k jeho hlasovacímu lístku o způsobu oddlužení nelze přihlížet, protože nebyl opatřen úředně ověřeným podpisem. Formuláře hlasovacích lístků, které dne 27. 9. 2017 soudu odeslal, přičemž jedním hlasoval pro volbu své osoby zástupcem věřitelů a druhým hlasoval o způsobu oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, podle něj splňují požadavky vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení. Oba hlasovací lístky byly podepsány v příslušném poli formuláře uznávaným elektronickým podpisem osoby pověřené odvolatelem, a byly odeslány z jeho datové schránky. K hlasovacím lístkům byla rovněž připojena plná moc opatřená uznávaným elektronickým podpisem jednatele odvolatele. Odvolatel proto nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že prostřednictvím hlasovacích lístků datovaných 26. 9. 2017 řádně své hlasovací právo nevykonal, neboť ty neopatřil úředně ověřenými podpisy. Postup soudu, který k jeho hlasování nepřihlédl, nebyl správný a soud neměl rozhodovat v rozporu s vůlí odvolatele, kterou projevil jako jediný z nezajištěných věřitelů. Navíc insolvenční správce, ani soud odvolatele neuvědomil o tom, že doručené hlasovací lístky nesplňují zákonné náležitosti, ačkoli byly doručeny před zveřejněním zprávy o přezkumu, v níž byli věřitelé vyzváni k hlasování podle ustanovení § 401 insolvenčního zákona. Podle odvolatele z ustanovení § 401 odst. 1 insolvenčního zákona čistě gramaticky vyplývá, že požadavkem kladeným na hlasovací lístek je úředně ověřený podpis věřitele, nicméně gramatický výklad podle něj neodráží skutečný obsah a význam pravidla, aplikovatelného a vztahujícího se na formální náležitosti hlasovacího lístku. V této souvislosti odvolatel poukázal na to, že novela insolvenčního zákona provedená zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 ve svém ustanovení § 80a stanovila pravidlo priority elektronických podání těch subjektů insolvenčního řízení, kterým je obligatorně zřizována datová

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -3-KSOL 10 INS 11572/2017

schránka. Jak plyne z důvodové zprávy k ustanovení § 80a insolvenčního zákona , toto pravidlo je třeba aplikovat také na formální náležitosti hlasovacího lístku. Z úpravy formálních náležitostí insolvenčního návrhu, respektive formálních požadavků na insolvenční návrh učiněný kvalifikovaným elektronickým podáním dle § 80a insolvenčního zákona, dle odvolatele vyplývá, že není rozumného důvodu vykládat ustanovení § 401 odst. 1 insolvenčního zákona odlišně a posuzovat hlasovací lístek učiněný v elektronické formě a podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, zaslaný z datové schránky věřitele, za neúčinný . Účelem požadavku úředně ověřeného podpisu hlasovacího lístku je zřejmě dostatečná jistota o totožnosti korespondenčně hlasující osoby tak, aby se zamezilo zneužití hlasovacích práv ze strany třetích osob. Vzhledem k záměru zákonodárce preferovat elektronizované insolvenční řízení je zřejmé, že elektronické podání je rovněž způsobilé poskytnout spolehlivou informaci o totožnosti jednající osoby. V této souvislosti odvolatel argumentoval úpravou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a rovněž úpravou elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu. Z této úpravy dovozuje, že smysl požadavku úředně ověřeného podpisu na hlasovacím lístku nebyl ohrožen, když navíc samotný formulář hlasovacího lístku, zveřejněný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, obsahuje jako alternativu k vlastnoručnímu podpisu a jeho úřednímu ověření také pole pro připojení uznávaného elektronického podpisu, který z povahy věci nemůže být úředně ověřen. V této souvislosti odvolatel rovněž odkázal na závěry vyslovené Vrchním soudem v Olomouci v jeho usnesení ze dne 30. 6. 2016, sen. zn. 1 VSOL 669/2016, které podle něj lze na daný případ aplikovat. Rovněž argumentoval ústavně právní rovinou ochrany vlastnického práva věřitele, jehož specifickým projevem realizovaným v insolvenčním řízení je výkon hlasovacího práva při spolurozhodování o způsobu řešení úpadku dlužníka, neboť věřitel je tak oprávněn zprostředkovaně ovlivnit výši uspokojení svých pohledávek. V situaci, kdy odvolatel postupoval v souladu se zveřejněným formulářem hlasovacího lístku, který umožňuje jeho podpis uznávaným elektronickým podpisem, by soudem přijatý výklad o nenaplnění formálních náležitostí hlasovacího lístku znamenal odnětí možnosti výkonu vlastnického práva věřiteli a je ústavně nekonformní, zatížený přepjatým formalismem. I z tohoto pohledu dle odvolatele závěr soudu prvního stupně o neplatnosti jeho hlasovacích lístků neobstojí. Odvolatel jako jediný nezajištěný věřitel řádně a včas hlasoval korespondenční formou o způsobu oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, o způsobu oddlužení dlužnice touto formou bylo rozhodnuto, soud byl jeho hlasováním vázán a nebyl proto oprávněn rozhodnout o způsobu oddlužení samostatně. Závaznost rozhodnutí korespondenčně hlasujících věřitelů pro insolvenční soud se podává i z judikatury Nejvyššího soudu České republiky (v této souvislosti odvolatel odkázal na závěry v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2014, sen. zn. 29 NSČR 91/2013 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2015, sen. zn. 29 ICdo 6/2014). Navrhuje proto, aby odvolací soud v odvoláním dotčeném rozsahu napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. 4. Odvolací soud předesílá, že v této věci je třeba postupovat podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ). Návrh dlužnice byl soudu doručen před tímto datem, o zjištění úpadku a způsobu jeho řešení však bylo rozhodnuto usnesením ze dne 27. 7. 2017 č.j. KSOL 10 INS 11572/2017-A-6 (srov. Čl. II bod 1. zákona č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -4-KSOL 10 INS 11572/2017

a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). 5. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda odvolatel, který svou legitimaci k podání odvolání ve smyslu ustanovení § 406 odst. 4 IZ opírá o to, že řádně hlasoval o způsobu oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, je skutečně oprávněn k podání odvolání proti výrokům II. až IX. usnesení soudu prvního stupně. 7. Rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku V., kterým povolil insolvenčnímu správci čerpat zálohu na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek a určil její výši, je rozhodnutím podle ustanovení § 38 odst. 4 IZ, učiněným při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu (ustanovení § 11 odst. 1 IZ), a odvolání proti němu není objektivně přípustné, neboť zákon jinak nestanoví (§ 91 IZ). Odvolací soud proto odvolání podané odvolatelem proti výroku V. usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl. 8. Pro posouzení subjektivní legitimace odvolatele k podání odvolání proti dalším napadeným výrokům usnesení soudu prvního stupně z insolvenčního spisu vyplývají tyto významné skutečnosti: -Dne 19. 9. 2017 insolvenční správkyně doručila soudu Zprávu pro oddlužení a Zprávu o přezkumu, podle které částečně popřela přihlášku pohledávky č. P1 a přihlášku pohledávky č. P6. V seznamu přihlášených pohledávek je pod číslem 2 evidována přihláška pohledávky věřitele I-Xon a. s., se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, ve výši 101.947,66 Kč, která byla zjištěna. -Z usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 22. 9. 2017, č. j. KSOL 10 INS 11572/2017-P2-3 vyplývá, že soud rozhodl o vstupu věřitele Audentes s. r. o., IČO 05484669, sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na místo věřitele č. 2 s přihláškou č. P2 I-Xon a. s., sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha, IČO 28218731. -Dne 27. 9. 2017 byly soudu doručeny dva hlasovací lístky věřitele Audentes s. r. o. podané v elektronické podobě z jeho datové schránky, oba datované dne 26. 9. 2017. Prvním hlasovacím lístkem věřitel hlasoval o volbě své osoby jako zástupce věřitelů, hlasovací lístek za věřitele dne 26. 9. 2017 podepsal platným uznávaným elektronickým podpisem Bc. Jaroslav Novotný. Druhým hlasovacím lístkem věřitel hlasoval o způsobu oddlužení dlužnice tak že hlasuje pro oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. I tento hlasovací lístek za věřitele dne 26. 9. 2017 digitálně podepsal Bc. Jaroslav Novotný. Spolu s hlasovacími lístky bylo soudu doručeno (v elektronické podobě) pověření Bc. Jaroslava Novotného k zastupování společnosti Audentes s. r. o. v insolvenčních řízeních, ve kterých vystupuje v pozici věřitele, udělené za společnost jejím jednatelem Vítězslavem Moravcem, datované dne 8. 12. 2016, které je za věřitele podepsáno platným uznávaným elektronickým podpisem dne 8. 12. 2016. Pověření obsahuje také uznávaný podpis Bc. Jaroslava Novotného ze dne 7. 2. 2017, který nelze ověřit, neboť vypršela platnost certifikátu. V této podobě byly hlasovací lístky dne 3. 10. 2017 zveřejněny v insolvenčním rejstříku, včetně tzv. obálky (elektronického nosiče). Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -5-KSOL 10 INS 11572/2017

-Podle úředního záznamu ze dne 6. 10. 2017 na č. l. B/115/4 verte (tj. na zadní straně vytištěné obálky , ve které byly hlasovací lístky soudu doručeny), soud k hlasovacímu lístku nepřihlíží z důvodu absence ověřeného podpisu. Tento úřední záznam nebyl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. -Vyhláškou ze dne 17. 10. 2017, č. j. KSOL 10 INS 11572/2017-B-8, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 19. 10. 2017, soud zveřejnil Zprávu o oddlužení a Zprávu o přezkumu, poučil účastníky insolvenčního řízení o možnosti podat proti nim námitky, o lhůtě k jejich podání i o tom, že námitky nelze uplatnit vůči popěrnému úkonu. Současně vyzval nezajištěné věřitele, nechť ve lhůtě 7 dnů po zveřejnění vyhlášky navrhnout soudu konání schůze věřitelů k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí, případně nechť v téže lhůtě hlasují podle § 400 insolvenčního zákona; jinak o způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud. -Elektronickým podáním doručeným soudu dne 15. 11. 2017, učiněným z datové schránky věřitele Audentes s. r. o., podepsaným Bc. Jaroslavem Novotným platným uznávaným podpisem, věřitel navrhl, aby ho soud jmenoval prozatímním zástupcem věřitelů, a k podání připojil pověření. Podle záznamu elektronické podatelny soudu prvního stupně nelze podpis na pověření uděleném věřitelem Audentes ověřit, protože certifikát již vypršel. 9. Podle ustanovení § 401 odst. 1 IZ, hlasují-li věřitelé o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. 10. Z ustanovení § 401 odst. 3, písm. a) IZ, vyplývá, že o tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle odstavce 1, tohoto věřitele neprodleně vyrozumí insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního řízení. 11. Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. 12. Z výše rekapitulovaného obsahu insolvenčního spisu neplyne splnění informační povinnosti vůči odvolateli, neboť nelze dovodit, že insolvenční správce (případně soud) uvědomil odvolatele o tom, že k jeho hlasování nelze přihlédnout z důvodu dle ustanovení § 401 odst. 1 IZ. Tuto informaci odvolateli poskytl insolvenční soud až v odůvodnění napadeného usnesení. Vzhledem k tomu, že oba hlasovací lístky byly soudu doručeny více než dvacet dnů přede dnem 19. 10. 2017, kdy soud zveřejnil výzvu věřitelům k hlasování o způsobu oddlužení dlužnice korespondenční formou, je zřejmé, že pokud by odvolatel byl podle ustanovení § 401 odst. 3 IZ neprodleně vyrozuměn o tom, že k jeho hlasování nelze přihlédnout, měl by časový prostor pro zjednání nápravy. V takové situaci podle odvolacího soudu nelze odvolateli upřít subjektivní právo k podání odvolání proti rozhodnutí soudu o způsobu oddlužení dlužnice a je třeba zabývat se přezkumem závěru soudu prvního stupně, podle kterého k hlasování odvolatele nelze přihlížet.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -6-KSOL 10 INS 11572/2017

13. Odvolací soud proto na základě včas podaného odvolání přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v dalších odvoláním dotčených výrocích, to je ve výrocích II. až IV. a VI. až IX. (ust. § 206, 212 odst. 1, 5 o.s.ř.), a to bez jednání (ust. § 94 odst. 2, písm. c) IZ), v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 14. Pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodující, zda je třeba přihlížet k hlasování odvolatele pro přijetí způsobu oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, které učinil hlasovacím lístkem ze dne 26.9.2017. V této souvislosti je nutno posoudit náležitosti jeho hlasovacího lístku, respektive přezkoumat závěr soudu prvního stupně, že k hlasu odvolatele nelze přihlížet proto, že jeho hlasovací lístek nesplňuje náležitost úředně ověřené pravosti jeho podpisu (dále též jen legalizovaný podpis ). 15. Podle ustanovení § 80a odst. 1 IZ, osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě. 16. Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen zákon o elektronických úkonech ), úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob. 17. Podle ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále též jen zákon o elektronických transakcích ), k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti (odst. 1). Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (odst. 2). 18. Z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen nařízení ), vyplývá, že zaručeným elektronickým podpisem" se pro účely nařízení rozumí elektronický podpis, který splňuje požadavky stanovené v článku 26, a "kvalifikovaným elektronickým podpisem" se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy (srov. čl. 3 body 11, 12. nařízení). Kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinek rovnocenný vlastnoručnímu podpisu (srov. článek 25, body 1. 2. nařízení). Zaručený elektronický podpis musí splňovat tyto požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou; b) umožňuje identifikaci podepisující osoby; c) je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou; a d) je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat (článek 26 nařízení). 19. Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování, dále jen zákon o ověřování ), legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -7-KSOL 10 INS 11572/2017

20. Z ustanovení § 18 zákona o ověřování vyplývá, že žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží k prokázání své totožnosti platný a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, b) průkaz o povolení k pobytu (nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie), jde-li o cizince, c) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany, d) průkaz povolení k pobytu azylanta), jde-li o osobu, které byl udělen azyl (nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany), jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany, e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana. 21. Podle ustanovení § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád, dále jen notářský řád ), legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní. Pro postup při prokazování totožnosti této osoby platí § 64 odst. 1 a 3 obdobně (odst. 1). Legalizace se provede ověřovací doložkou neodkladně poté, kdy před notářem v jeho přítomnosti byla listina podepsána nebo byl podpis na listině se již nacházející uznán za vlastní, a to neodkladně po podepsání nebo uznání; ověřovací doložka obsahuje: a) běžné číslo ověřovací knihy, b) jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu a datum narození žadatele, c) údaj o tom, že byla totožnost žadatele prokázána, d) konstatování, že uvedená osoba listinu vlastnoručně před notářem podepsala nebo že uznala podpis na listině za vlastní, e) místo a datum vyhotovení doložky o ověření; ustanovení § 59 odst. 2 věty první se nepoužije, f) podpis ověřujícího a otisk úředního razítka notáře (odstavec 2). 22. Odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že hlasovací lístek ze dne 26. 9. 2017, kterým odvolatel hlasoval po zahájení insolvenčního řízení mimo schůzi věřitelů o přijetí způsobu oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, je podán na příslušném formuláři, zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky a splňuje náležitosti dle ustanovení § 3 písm. a) až j) vyhlášky č. 191/2017 Sb. o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). Za odvolatele je podepsán uznávaným elektronickým podpisem Bc. Jaroslava Novotného, jehož pověření k jednání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem jednatele odvolatele. Hlasovací lístek je odeslán z datové schránky odvolatele. 23. Z uvedeného vyplývá, že předmětný hlasovací lístek je podáním, které se považuje za podepsané podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech, a současně je ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, 2 zákona o elektronických transakcích podepsán uznávaným elektronickým podpisem osoby, oprávněné za odvolatele jednat. To však neznamená, že pravost podpisu na hlasovacím lístku je úředně ověřena (ust. § 401 odst. 1 IZ), respektive že hlasovací lístek obsahuje úředně ověřený podpis (ust. § 3, písm. k/vyhlášky). 24. Podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem, ani podání, odeslané z datové schránky osoby, která je vůči soudu činí, nesplňuje požadavky kladené na podání, které dle zákona musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Je tomu tak proto, že při podání učiněném z datové schránky příslušné osoby a při podání učiněného v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem není zákonem předvídaným postupem ověřována totožnost osoby, která takové podání činí nebo je podepisuje. Ačkoli podání učiněné z datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem umožňuje identifikaci osoby, která podání

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -8-KSOL 10 INS 11572/2017

činí/podepisuje (srov. ust. § 14 zákona o elektronických úkonech a čl. 26, písm. a/, b/ nařízení), na rozdíl od případu, kdy je podání opatřeno legalizovaným podpisem, nelze s pravděpodobností hraničící s jistotou uzavřít, že takové podání skutečně učinila osoba, pro kterou byla datová schránka zřízena, nebo uznávaným elektronickým podpisem opatřila osoba, pro kterou byla data elektronického podpisu vytvořena (srov. čl. 26, písm. c/ nařízení). Autenticita podání z datové schránky a podání opatřeného uznávaným elektronickým podpisem, přestože má právní účinek rovnocenný vlastnoručnímu podpisu (srov. článek 25, body 1. 2. nařízení), nedosahuje míry autenticity podání opatřeného úředně ověřeným podpisem osoby, která je činí. 25. Požadavek úředně ověřeného podpisu na hlasovacím lístku věřitele splňuje pouze legalizovaný podpis podle ustanovení § 18 zákona o ověřování nebo podle ustanovení § 74 notářského řádu. Takovým podpisem nebyly hlasovací lístky odvolatele opatřeny, a proto k hlasování odvolatele o volbě zástupce věřitelů a k jeho hlasování o způsobu oddlužení dlužnice nelze přihlížet (ust. § 50 odst. 2, § 401 odst. 1 IZ). Závěr soudu prvního stupně, že v této věci jsou dány předpoklady, aby o způsobu oddlužení dlužnice rozhodl v rozhodnutí o schválení oddlužení (ust. § 402 odst. 5 IZ) je tudíž správný, stejně jako jeho závěr, že důvody k postupu podle 405 odst. 1 IZ v řízení najevo nevyšly. 26. K odkazu odvolatele na závěry vyslovené Vrchním soudem v Olomouci v jeho usnesení ze dne 30.6.2016 č.j. KSBR 32 INS 27483/2015, 1 VSOL 669/2016-B-21 odvolací soud uvádí, že toto rozhodnutí se vztahuje k právní úpravě zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), který byl s účinností od 19.9.2016 zrušen zákonem č. 297/2016 Sb., o elektronických transakcích. Tyto závěry nelze vztáhnout na nynější právní úpravu kvalifikovaného elektronického podpisu (k tomu srov. rovněž důvodovou zprávu k § 6 zákona č. 297/2016 Sb.). 27. S názorem odvolatele o prioritě elektronických podání v insolvenčním řízení (ust. § 80a insolvenčního zákona ve znění zákona č. 64/2017 Sb.) odvolací soud souhlasí. Nově zavedená právní úprava povinného elektronické podoby podání pro osoby, kterým se zřizuje datová schránka bez žádosti, však není v rozporu s požadavkem insolvenčního zákona, aby vyjmenovaná podání byla opatřena úředně ověřeným podpisem. Požadavek elektronické podoby podání opatřeného úředně ověřeným podpisem totiž splňuje úplné převedení dokumentu v listinné podobě, opatřeného legalizovaným podpisem, do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (ust. § 22 odst. 1, písm. a/, odst. 2 zákona o elektronických úkonech). 28. Pokud odvolatel argumentoval důvodovou zprávou k ustanovení § 80a IZ, z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb., zvláštní část, část první, bod 20. vyplývá, že přednostně před obecnou úpravou v § 80a odst. 2 se použijí zvláštní ustanovení, která výslovně vylučují postup podle § 43 občanského soudního řádu, což platí i ve vztahu k ustanovení § 50, 346 a 401 u hlasovacích lístků došlých soudu; ustanovení § 43 občanského soudního řádu se tedy nepoužije. Soud však musí k podání přihlížet i v případě, že toto nebylo učiněno elektronicky na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu anebo stanoveným způsobem. Naopak zvláštní úpravu účinků insolvenčního návrhu, který nebyl soudu doručen v souladu s § 80a odst. 1, obsahuje § 97 odst. 4; insolvenční soud takové podání nepovažuje za insolvenční návrh, kterým se zahajuje insolvenční řízení, k takovému návrhu nepřihlíží, o čemž jeho podatele pouze vyrozumí usnesením podle § 97 odst. 6. S argumentem odvolatele, že z důvodové zprávy k ustanovení § 80a zákona č. 64/2017 Sb. a formálních požadavků na insolvenční návrh, učiněný kvalifikovaným

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -9-KSOL 10 INS 11572/2017

elektronickým podáním dle § 80a insolvenčního zákona, vyplývá, že není rozumného důvodu posuzovat hlasovací lístek učiněný v elektronické formě a podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, zaslaný z datové schránky věřitele, za neúčinný , odvolací soud nesouhlasí. Naopak z důvodové zprávy vyplývá, že soud musí přihlížet k hlasovacímu lístku i tehdy, pokud není učiněn ve stanovené podobě, na stanoveném formuláři či ve stanoveném formátu. 29. Z výše uvedených důvodů odvolací soud věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně v napadených výrocích II. až IV. a VI. až IX. podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; odvolateli, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje také zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.