3 VSOL 174/2013-B-70
KSOS 33 INS 16118/2012 3 VSOL 174/2013-B-70

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka VJAČKA spol. s r.o., IČ 190 11 148, se sídlem Pašerových 1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, o schválení reorganizace, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.1.2013 č.j. KSOS 33 INS 16118/2012-B-54

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím soud prvního zamítl reorganizační plán dlužníka (výrok I.) a prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

S odvoláním dlužníka vyjádřil podáním ze dne 5.3.2013 nesouhlas přihlášený věřitel č. 44 OBSIDIAN a.s.

Dne 8.3.2013 vzal dlužník své odvolání v plném rozsahu zpět, a to podáním ze dne 7.3.2013.

Podle ust. § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takovýto postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal dlužník odvolání zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle výše uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však také doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu