3 VSOL 172/2012-P49-21
KSOS 36 INS 19155/2011 3 VSOL 172/2012-P49-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Amerstone s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 1. máje 1289/104, PSČ 702 00, IČ: 28627202, o přihlášce pohledávky č. 49 (P49) věřitele č. 48 AGS-Sport s.r.o. se sídlem Praha 9, Rosická 653, PSČ 190 17, IČ: 48110591, zastoupeného Mgr. Jiřím Dostálem, advokátem se sídlem Praha 1, Pařížská 9, PSČ 110 00, o odvolání věřitele AGS-Sport s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.1.2012 č. j. KSOS 36 INS 19155/2011-P49-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky P49 věřitele č. 48 AGS-Sport s.r.o. s tím, že právní mocí tohoto usnesení končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 14.11.2011 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka. V rozhodnutí o úpadku vyzval insolvenční soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku spolu s poučením ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.11.2011, lhůta pro přihlašování pohledávek tudíž skončila dne 14.12.2011. Přihláška pohledávky věřitele č. 48, P49 však byla doručena Krajskému soudu v Ostravě, jako insolvenčnímu soudu, až dne 29.12.2011. Jak soud prvního stupně dále uvedl, věřitel č. 48, P49 podal přihlášku své pohledávky na České poště s. p. dne 7.12.2012, přičemž z údajů uvedených na obálce od doručované zásilky bylo zjištěno, že tato byla adresována Okresnímu soudu v Ostravě, kam byla také dne 12.12.2011 doručena. Dokládal-li věřitel podací lístek vyplněný na adresu Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, 708 82, Ostrava-Poruba, svědčí to pouze o tom, že došlo k pochybení v označení adresáta na podacím lístku. Podací lístek zní na jinou adresu, než jak je označena na zásilce. Poštovní adresa se podle Poštovních podmínek České pošty s. p. umísťuje na poštovní zásilce, přičemž zásilka byla adresována Okresnímu soudu v Ostravě, který následně postoupil přihlášku Krajskému soudu v Ostravě. Soud prvního stupně uzavřel, že podal-li věřitel přihlášku k nepříslušnému soudu, jde případné zmeškání lhůty k podání přihlášky z tohoto důvodu pouze k jeho tíži. Přihláška pohledávky byla doručena Krajskému soudu v Ostravě jako soudu insolvenčnímu až dne 29.12.2011, tj. po lhůtě pro podání přihlášek. Soud prvního stupně proto přihlášku pohledávky podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, v němž soudu prvního stupně vytýkal, že se s navrženými důkazy nesprávně vypořádal, a že při hodnocení jednotlivých důkazů a všech důkazů v jejich vzájemné souvislosti dospěl k nesprávnému závěru, na základě kterého vynesl pro odvolatele nepříznivé rozhodnutí. Odvolatel namítal, že podal přihlášku pohledávky u České pošty s. p. dne 7.12.2012. Z výpisu-sledování zásilek ze dne 10.1.2012, však vyplývá, že zásilka-z odvolateli nepochopitelných důvodů-byla doručena Okresnímu soudu v Ostravě, který zásilku převzal dne 12.12.2011. Vzhledem k tomu, že insolvenční přihlášky tomuto soudu nepřísluší, byly předány na oddělení pro věci neurčité , odkud byla odeslána a doručena s časovou prodlevou 17 dnů dne 29.11.2011 Krajskému soudu v Ostravě přesto, že dne 13.12.2011, tj. den před skončením zákonné lhůty pro podání přihlášek pohledávek, telefonicky kontaktoval Okresní soud v Ostravě i Krajský soud v Ostravě, aby zjistil, kde se předmětná přihláška pohledávky nachází a proč není zapsaná v seznamu přihlášek v insolvenčním rejstříku, a urgoval vyřešení situace. Na základě toho pak reklamoval doručování zásilek, neboť si nebyl vědom toho, že by na jeho straně došlo k pochybení. Z výsledků reklamačního řízení plyne, že reklamovaná zásilka-doporučený balík, kdy adresátem byl Krajský soud v Ostravě-byla dodána dne 12.12.2011 Okresnímu soudu v Ostravě. S odkazem na ustanovení § 173 odst. 4, věta druhá, insolvenčního zákona odvolatel zdůraznil, že ačkoli byla zásilka doručena nikoli chybou odvolatele, Okresnímu soudu v Ostravě, ten ji neprodleně insolvenčnímu soudu nedoručil, učinil tak až po 17 dnech, dne 29.12.2011. U jednání odvolacího soudu odvolatel dále doplnil, že správnost postupu věřitele v souvislosti s podáním přihlášky pohledávky potvrdilo i reklamační řízení u České pošty, jehož výsledkem byla náhrada škody za ztrátu doporučeného balíku.

Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ"), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a poté, co provedl dokazování věřitelem označenými listinami, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. c) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení nesmí být tato lhůta kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (odstavec 1). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odstavec 4).

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14.11.2011, č. j. KSOS 36 INS 19155/2011-A-6 zjistil úpadek dlužníka Amerstone s.r.o., IČ: 28627202 (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Horizont ISPL s.r.o. se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 788/61, IČ: 28599373 (výrok III.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že přihláška včetně příloh se podává u soudu dvojmo na formuláři, který je zveřejněn na (v usnesení blíže označených) internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Současně poskytl poučení o tom, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok V.).

Z podacího lístku České pošty, s.p.-pošta 43002 Chomutov 2, podací číslo BA0108474968 odvolací soud zjistil, že jako odesílatel je na tomto podacím lístku označen Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář, Pařížská 68/9, 110 00, Praha 1, pobočka: Revoluční 54, 490 01 Chomutov, tel./fax 474651665 jako adresát je označen Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 1835/34, 708 82 Ostrava-Poruba , v kolonce hmotnost je uveden údaj 1.165 kg .

Z údajů, uvedených na obalu zásilky, obsahující (mimo jiné) přihlášku pohledávky, o niž v daném případě jde, odvolací soud zjistil, že se jedná o poštovní zásilku podací číslo BA0108474968X, hmotnost 1.165 kg, podací pošta 43002 Chomutov 2, jako poštovní adresa je uvedeno Okresní soud v Ostravě, U soudu 61874, 708 82 Ostrava-Poruba , a na poštovní zásilce je uvedena i poštovní adresa odesílatele Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář, Pařížská 68/9, 110 00, Praha 1, pobočka: Revoluční 54, 490 01 Chomutov, tel./fax 474651665 .

Z tzv. oznámení o výsledku reklamačního řízení pošty Chomutov 2 odvolací soud zjistil, že obsahuje sdělení o tom, že reklamovaná zásilka-doporučený balíček, podací číslo BA0108474968X, podací pošta Chomutov 2, 7.12.2011, adresát Krajský soud, Havlíčkovo nábř. 1835/34, Ostrava, byla dodána dne 12.12.2011 Okresnímu soudu.

Z přípisu České pošty, s.p., region Severní Čechy, Ústní nad Labem, Berní 2119/2 ze dne 14.2.2012, adresovaného advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč, Revoluční 54, Chomutov 1, odvolací soud zjistil, že obsahuje vyrozumění o tom, že dne 17.1.2012 byli poštou Chomutov spraveni o výsledku reklamačního řízení k doporučenému balíku podaného dne 7.12.2011 u pošty Chomutov 2, pod podacím č. BA0108474968X s tím, že pošta doručila doporučený balík neoprávněnému příjemci, proto doporučený balík považuje v souladu s ustanovením odst. 6 článku 40 Poštovních podmínek České pošty, s. p.-Základní poštovní služby, poskytované podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, za ztracený, přičemž za ztrátu doporučeného balíku přísluší na základě ustanovení odst. 2 článku 13 uvedených poštovních podmínek náhrada v paušální výši 500 Kč.

V přezkoumávané věci ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 IZ nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dne 14.11.2011. Lhůta k přihlášení pohledávek tak začala věřitelům plynout dne 15.11.2011 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a skončila-jak soud prvního stupně správně dovodil-ve středu dne 14. 12. 2011.

Je zřejmé, že věřitel AGS-Sport s.r.o. sice podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě před skončením lhůty, dne 7.12.2012, přihláška pohledávky však byla doručena, jak vyplývá i z oznámení o výsledku reklamačního řízení, dne 12.12.2011Okresnímu soudu v Ostravě, který ji postoupil (spolu s průvodním dopisem ze dne 20. 12. 2011) Krajskému soudu v Ostravě, a tomuto insolvenčnímu soudu byla doručena dne 29. 12. 2011.

Námitky odvolatele, koncentrující se do tvrzení, že zásilka, určená adresátovi Krajskému soudu v Ostravě byla doručena Okresnímu soudu v Ostravě nikoli v důsledku pochybení odvolatele, důvodná není.

Právní úpravu doručování podání soudům poštou tvoří, spolu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o poštovních službách ) a z něj vycházející poštovní podmínky.

Úprava týkající se doručování poštovních zásilek je obsažena v zákoně o poštovních službách, pravidla podávání a doručování poštovních zásilek jsou pak upravena v poštovních podmínkách, jejichž vyhlášením nabízí osoba poskytující poštovní služby (dle § 2 písm. c) zákona o poštovních službách- provozovatel ) každému uzavření poštovní smlouvy podle těchto poštovních podmínek. Podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona o poštovních službách je povinností držitele poštovní licence nabízet poštovní služby podle poštovních podmínek, s nimiž vyslovil Český telekomunikační úřad souhlas.

Podle článku 6 schválených Poštovních podmínek České pošty, s.p.-Základní poštovní služby (dále jen poštovní podmínky ), smlouva o poskytnutí poštovní služby (dále jen smlouva ) je uzavřena poštovním podáním (dále jen podání ).

Podle článku 8 odst. 1, věta první, poštovních podmínek, za den podání se považuje den, v němž byl podnik o poštovní službu požádán. Podle odst. 2 téhož článku, podání podnik stvrzuje na podací stvrzence, která má formu stanovenou podnikem. Podací stvrzenka vyplněná odesílatelem podle předtisku se předloží společně s poštovní zásilkou, jíž se týká; pro její vyplnění pak platí obdobně ustanovení článku 5 odst. 1. Podle odst. 3 článku 8, pošta nebo pověřený pracovník jménem podniku v podací stvrzence stvrzuje a) údaje uvedené odesilatelem, b) jaká poštovní služba byla zvolena, c) podací číslo poštovní zásilky, d) den podání, e) cenu poštovní služby; pokud nebyla v hotovosti uhrazena celá cena, uvede se současně i ta její část, která byla uhrazena v hotovosti, a f) hmotnost zjištěnou při podání.

Náležitosti poštovní zásilky upravuje článek 5 poštovních podmínek. Z tohoto ustanovení vyplývá, že náležitostí poštovní zásilky je poštovní adresa, která podle odst. 1 článku 5 musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování.

Článek 4 odst. 1 poštovních podmínek stanoví, že poštovní adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má podnik poštovní zásilku dodat. Z odst. 2 uvedeného článku plyne, že poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje označení adresáta, místo dodání-název ulice, náměstí apod., číslo domu, poštovní směrovací číslo, název adresní pošty, případně název místa dodání (článek 4 odst. 2, písm. a/, c/, d/, e/).

V posuzované věci, jak je zřejmé z údajů uvedených v přihlášce pohledávky, sice věřitel AGS-Sport s.r.o. správně označil soud, jemuž je přihláška určena, tj. Krajský soud v Ostravě, nicméně na vnějším obalu poštovní zásilky, v níž byla písemná přihláška pohledávky soudu doručována, uvedl poštovní adresu obsahující (v souladu s ustanovením článku 4 poštovních podmínek) zcela jednoznačné označení adresáta Okresní soud v Ostravě , s místem dodání U soudu 6187/4, Ostrava-Poruba , poštovní směrovací číslo 708 82 .

Poukazoval-li odvolatel, pokud se týká označení adresáta, na údaje uvedené v tzv. podacím lístku, je třeba uvést, že podací stvrzenka (podací lístek) je listina, jíž doručující orgán (pošta) stvrzuje, že byla uzavřena smlouva o poskytnutí poštovní služby (srov. článek 6, článek 8 odst. 2). Z hlediska toho, komu a kde má pošta zásilku dodat, jsou však rozhodující údaje uvedené odesílatelem v poštovní adrese.

Ze shora citovaného ustanovení § 173 odst. 4 IZ vyplývá, že s podáním přihlášky u jiného než insolvenčního soudu zákon nespojuje žádné účinky. Nepříslušný soud má pouze povinnost neprodleně postoupit došlou přihlášku insolvenčnímu soudu, aniž o tom vydává rozhodnutí. Účinky spojené s podáním přihlášky nastávají v takovém případě až dnem, kdy přihláška skutečně dojde insolvenčnímu soudu. Pokud tedy nepříslušný Okresní soud v Ostravě postoupil přihlášku věřitele až po přihlašovací lhůtě, pak k ní již nelze přihlížet (§ 173 odst. 1 IZ) a následky zmeškání této lhůty se nutně musí promítnout v rozhodnutí, jímž insolvenční soud opožděnou přihlášku odmítne.

Krajský soud v Ostravě, jemuž přihláška pohledávky došla až dne 29.12.2011, tudíž postupoval správně, pokud podle ustanovení § 185 IZ přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení.

Námitka odvolatele, v níž poukazoval na to, že Okresní soud v Ostravě nepostoupil přihlášku pohledávky Krajskému soudu v Ostravě neprodleně, neobstojí. Nutno zdůraznit, že v usnesení insolvenčního soudu ze dne 14.11.2011, č. j. KSOS 36 INS 19155/2011-A-6 byli věřitelé řádně poučeni o tom, že přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo u tohoto soudu. Zmeškání lhůty pro podání přihlášky pohledávky proto nelze přičítat ani insolvenčnímu soudu, ani Okresnímu soudu v Ostravě, nýbrž pouze a jen odvolateli a jeho nesprávnému postupu, spočívajícímu v tom, že na poštovní zásilce uvedl nesprávnou poštovní adresu. V této souvislosti je pak nutno také poukázat na důvodovou zprávu k zákonu č. 182/2006 Sb., která k ustanovení § 173 IZ-mimo jiné-uvádí, že z úpravy obsažené v odstavci 4 větě druhé plyne, že podání přihlášky u jiného, než insolvenčního soudu může mít pro věřitele fatální důsledky spočívající v tom, že takovým úkonem není zachována lhůta k podání přihlášky. Uvedená úprava je však nezbytná pro posílení právní jistoty v řešení otázky účasti věřitelů v insolvenčním řízení .

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 5. června 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu